Jamstveno pismo


1.  Podnositelj zahtjeva za vizu koji dolazi u privatni posjet, na poziv fizičke osobe, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo fizičke osobe, što ga ispunjava jamac - fizička osoba iz Hrvatske.

Jamac može biti hrvatski državljanin ili državljanin države članice EGP/Švicarske ili državljanin treće zemlje kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika.

U slučaju da je i jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za izdavanje vize, potpis na jamstvenom pismu može se ovjeriti i u:

  • hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, ako je jamac hrvatski državljanin, ili
  • kod nadležnog tijela države primateljice, ako je jamac državljanin države članice EGP/Švicarske ili državljanin treće zemlje.

Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

VAŽNA NAPOMENA:  Savjetujemo da koristite propisane obrasce dostupne na službenim mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.


2.  Podnositelj zahtjeva za vizu koji dolazi u poslovni posjet, na poziv pravne osobe, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže Jamstveno pismo pravne osobe, što ga ispunjava jamac - pravna osoba iz Hrvatske.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).

Jamstveno pismo mora biti ovjereno potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Ako je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe građanin EGP-a ili Švicarske, ili državljanin treće zemlje, on mora imati odobreni privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj. Razdoblje valjanosti privremenog boravka mora pokrivati razdoblje na koje se poziva podnositelja zahtjeva.

Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

VAŽNA NAPOMENA: Savjetujemo da koristite propisane obrasce dostupne na službenim mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.3. Pohrana jamstvenoga pisma u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Pravne i fizičke osobe mogu pohraniti izvornik jamstvenoga pisma i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

U tom slučaju potrebno je uplatiti propisanu upravnu pristojbu od 18,58 eura, prema Tarifnom broju 29. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, broj 156/22):

Primatelj:

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Broj računa:

IBAN HR1210010051863000160

Model:

HR64

Poziv na broj:

5002-721-OIB jamca

Opis plaćanja:

POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br. 29.)

 

Nalog za plaćanje

Uz izvornik potpisanog i ovjerenog jamstvenog pisma potrebno je priložiti:

  • dokaz o likvidnosti jamca,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,
  • naznaku u kojem će hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu pozvana osoba podnijeti zahtjev za vizu.
Jamstveno pismo može se dostaviti osobno u uredovno radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati  te petkom od 9 do 12 sati
ili poštom na adresu:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za konzularne poslove
Služba za vize
10000 Zagreb
Petretićev trg 2
 

NAPOMENA: Molimo da se vodi računa o tomu da u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.