Žalba protiv odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju vize

Poštujući odredbe članka 47. Povelje o temeljnim Pravima EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A12007P, kao i hrvatske propise, podnositeljima  zahtjeva kojima je zahtjev za vizu odbijen ili im je viza ukinuta ili poništena, uručuje se odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize na obrascu propisanom Pravilnikom o vizama (»Narodne novine« br. 109/21), osobno ili u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku. (»Narodne novine« br. 47/09 i 110/21).
Protiv Odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju vize podnositelj ima pravo izjaviti žalbu putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o strancima (»Narodne novine« br. 133/20,114/22 i 151/22).
Žalba se podnosi nadležnom veleposlanstvu/konzulatu u roku od 15 dana od datuma uručenja odluke. Žalba se podnosi isključivo u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku. Iznimno, žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik. U žalbi je potrebno navesti razloge zbog kojih se drži da je odbijanje zahtjeva za izdavanje vize neosnovano.
O žalbi odlučuje Služba za vize Ministarstva vanjskih i europskih poslova u roku od 60 dana od datuma zaprimanja žalbe.
Prigodom podnošenja žalbe naplaćuje se propisana upravna pristojba u iznosu od 42,47 EUR ili 45,30 USD.

Sudska zaštita:
Podnositelji koji nisu zadovoljni rješenjem drugostupanjskog tijela (Službe za vize) mogu u roku od 30 dana od datuma zaprimanja rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu:

Upravni sud u Zagrebu
Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb
Sudska pisarnica: 01/6011-326, 01/6011-336
Telefax: 01/ 6011-300
E-mail: kontakt@uszg.pravosudje.hr
Internet stranica: http://sudovi.pravosudje.hr/upszg/