Nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 


 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

  • Obavijest
  • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članaka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016):
    1.    Agroproteinka d.o.o., Strojarska cesta 11, 10361 Sesvete
    2.    Interplod d.o.o., Trakošćanska 26, 10360 Sesvete
     

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2022. godinu - stanje sa 31.12.2022. godine.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2022. godinu - stanje sa 30.06.2022. godine


 

PLAN NABAVE

2023

 

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Kurirske usluge – diplomatska pošta
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7129415
 

Licence za FM rješenje
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7095381
 


 

JEDNOSTAVNA NABAVA