Produljenje kratkotrajne vize

Rok valjanosti kratkotrajne vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane kratkotrajne vize može se produljiti ako Ministarstvo smatra da je nositelj vize dostavio dokaz o:
·         višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja RH prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom (ne naplaćuje se pristojba)
·         postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka (pristojba 30 EUR– protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate)

Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka dužan je:
·         ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati
·         predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 133/2020)
·         priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje već navedenih razloga za produljenje-+
·         predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka
·         predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.

Napomena: I u slučaju produljenja kratkotrajne vize stranac NE može boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

NAPLATA PRISTOJBI: Uplata pristojbe za produljenje vize može se izvršiti i putem internet bankarstva, u korist Državnog proračuna,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-410.
Zahtjev za produljenje roka valjanosti
kratkotrajne vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji, prije isteka valjanosti kratkotrajne vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane kratkotrajne vize. Produljenu kratkotrajnu vizu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja. Prije produljenja izdane kratkotrajne vize policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva.

Do donošenja odluke o produljenju kratkotrajne vize stranac može boraviti na području Republike Hrvatske. Viza se produljuje u obliku nove naljepnice vize.

Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti kratkotrajne vize i/ili trajanja boravka, poništenju ili ukidanju kratkotrajne vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu. Protiv takve odluke državljanin treće zemlje ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske . Kratkotrajna se viza može ukinuti i na zahtjev državljanina treće zemlje kojemu je viza izdana, u kojem slučaju žalba NIJE DOPUŠTENA. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Ako stranka odustane od zahtjeva za produljenje kratkotrajne vize i/ili trajanja boravka policijska uprava, odnosno policijska postaja donijet će rješenje o obustavi postupka.