Česta pitanja


Može li se podnijeti zahtjev za izdavanje biometrijske putovnice iako „staroj“ putovnici nije istekao rok valjanosti? Što ako je u „staroj“ putovnici valjana viza?

Da. Osoba koji želi biometrijsku putovnicu može podnijeti zahtjev neovisno o roku valjanosti „stare“ putovnice. U tom slučaju, „stara“ će se putovnica poništiti i vratiti. Međutim, u putovnici se neće poništiti stranice na kojima se nalaze valjane vize i bilješke.

Zahtjev za izdavanje nove putovnice mora se podnijeti prije isteka roka valjanosti prethodne putovnice zbog promjene izgleda nositelja putovnice, promjene osobnih podataka i oštećenja putovnice, a zahtjev za izdavanje nove putovnice prije isteka roka valjanosti prethodne putovnice može se podnijeti i u slučajevima kada se u putovnicu unosi viza koja ima dulji rok važenja od roka važenja prethodne putovnice.

Mora li se „stara“putovnica mijenjati za biometrijsku?

Ne. Izdavanje biometrijskih putovnica ne utječe na valjanost ranije izdanih (starih) putovnica. One se mogu koristiti do isteka njihova roka valjanosti.

Mora li vlasnik putovnice osobno predati zahtjev za njezinu izradu i podići gotovu putovnicu ili to umjesto njega može učiniti i neka druga osoba?

Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09, 154/14 i 82/15) propisano je da se putovnica izdaje na osobni zahtjev. Zakon nema odredbe prema kojoj bi podnositelj zahtjeva bio dužan i osobno preuzeti putovnicu pa je, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09) iznimno kada to stranka traži moguće preuzimanje putovnice putem punomoćnika uz predočenja valjane punomoći.

NAPOMENA: Građanin preuzima izrađenu putovnicu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u kojem je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.

Može li se putovnica produljiti?

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana ne poznaje institut produljenja roka valjanosti putovnice, već stranka podnosi zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Što treba poduzeti u slučaju gubitka putovnice?

Sukladno članku 46. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezin pronalazak.

Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuje se policijskoj upravi ili policijskoj postaji ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, u slučaju nestanka ili pronalaska u inozemstvu.

Osoba će kod nestanka putovnice dati pisanu izjavu o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (uz odgovarajuću potvrdu lokalne policije ili drugog nadležnog tijela iz koje proizlazi da je nestanak stranka prijavila).   

Napomena: Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom važenja od godinu dana.

Koji je postupak za dobivanje putovnice za maloljetnu osobu?

Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik.  
Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu (za ishođenje putne isprave).

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.

Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.
Iznimno na gore navedeno, u žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, isti roditelj može podnijeti zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete te preuzeti izdanu putnu ispravu, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta (ili ukoliko dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne isprave – u Zagrebu).

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. 

Mogu li svoje maloljetno dijete upisati u moju putovnicu?
Prema odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana putovnica se osobama mlađim od 21 godine izdaje s rokom valjanosti od 5 godina i nije predviđena zakonska mogućnost upisa djeteta u putovnicu roditelja.

Je li prilikom promjene prezimena potrebno mijenjati putovnicu?

Ako osoba promijeni prezime dužna je zamijeniti i putovnicu budući da se navedenom ispravom dokazuje identitet.

Prema Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana, osoba se ne smije služiti putnom ispravom ako su se promijenili osobni podaci.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice u slučaju promjene prezimena potrebno je dati na uvid izvornik vjenčanog lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je u rubrici određenoj za naknadne upise stavljena bilješka o novom prezimenu kojim se osoba dužna služiti u pravnom prometu.

Ako je brak sklopljen u inozemstvu činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Hrvatske te je u tom slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).

Je li moguće imati dvije putovnice?

Da. Zakonom o i izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (''Narodne novine'' 82/15) iznimno se omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste, ako je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugi opravdanih razloga.

DIPLOMATSKA I SLUŽBENA E-PUTOVNICA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske diplomatske i službene e-putovnice izdaje sukladno odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana («Narodne novine» broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09, 154/14 i 82/15) i Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama («Narodne novine» broj: 85/09).

"Diplomatska i službena putovnica su javne isprave s elektroničkim nosačem podataka koje se izdaju državnim dužnosnicima, državnim službenicima i drugim osobama radi efikasnijeg obavljanja državnih poslova i osiguranja njihove zaštite u drugoj državi prilikom obavljanja službenih poslova, u skladu s međunarodnim ugovorima".

Slijedom navedenog, člankom 9.a do 9.k Zakona određene su osobe koje s osnove dužnosti koju obnašaju ostvaruju pravo na izdavanje diplomatskih ili službenih e-putovnica.