Smjernice

PREPORUKA KOMISIJE O PROGRAMIMA UNUTARNJE USKLAĐENOSTI ZA KONTROLE ISTRAŽIVANJA KOJA UKLJUČUJU ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Europska komisija je 23. rujna 2021. godine u Službenom listu objavila Preporuku o programima unutarnje usklađenosti za kontrole istraživanja koja uključuju robu s dvojnom namjenom u skladu s Uredbom (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom ?d 15. rujna 2021. o programima unutarnje usklađenosti za kontrole istraživanja koja uključuju robu s dvojnom namjenom.

Svrha ovih smjernica je olakšavanje utvrđivanja, upravljanja i ublažavanju rizika povezanih s kontrolom izvoza robe s dvojnom namjenom različitim istraživačkim organizacijama i osoblju zaduženom za usklađenost relevantnim pravom EU-a te nacionalnim zakonima.

Ove su smjernice donesene u skladu s Uredbom (EU) 2021/821 od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom te ih Komisija može ažurirati u budućnosti s obzirom na nove okolnosti, uključujući sve relevantne revizije sustava izvozne kontrole EU.

 

PREPORUKE KOMISIJE (EU) O PROGRAMU UNUTARNJEG USKLAĐIVANJA (PUU)

Europska komisija donijela je 30. srpnja 2019.g. Preporuke Komisije (EU) 2019/1318 o programima unutarnjeg usklađivanja za kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br.428/2009 (OJ L 205/15)

Učinkovita kontrola trgovine robom, softverom i tehnologijom s dvojnom namjenom od ključne je važnosti za suzbijanje rizika povezanih sa širenjem oružja za masovno uništenje i destabilizirajućim gomilanjem konvencionalnog oružja. Trgovačka društva koja trguju robom s dvojnom namjenom dužna su postići usklađenost sa zahtjevima za stratešku kontrolu trgovine koji proizlaze iz Uredbe (EZ) br.428/2009. Kako bi se društvima pružila potpora u održavanju stroge usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima EU-a te nacionalnim zakonima i propisima, donesene su smjernice za utvrđivanje i upravljanje učinkom kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom te za ublažavanje povezanih rizika.

Smjernice su usmjerene na sedam temeljnih elemenata za učinkoviti program unutarnjeg usklađivanja koji su utvrđeni kao okosnica za prilagođeni program unutarnjeg usklađivanja pojedinačnog društva i njima se želi pružiti pomoć društvima u njihovima razmatranjima u pogledu najprikladnijih sredstava i postupaka za postizanje usklađenosti sa zakonima i propisima EU-a te nacionalnim zakonima i propisima o kontroli trgovine robom s dvojnom namjenom. Tijekom izrade ovih smjernica uzeti su u obzir mogući izazovi u pogledu provedbe za mala i srednja poduzeća.

Sljedeći temeljni elementi od ključne su važnosti za učinkoviti program unutarnjeg usklađivanja za kontrolu trgovine s dvojnom namjenom:

1. Predanost visokog rukovodstva postizanju usklađenosti

2. Organizacijska struktura, odgovornosti i resursi

3. Osposobljavanje i podizanje razine osviještenosti

4. Proces i postupci pregleda transakcija

5. Pregled uspješnosti, revizije, izvješćivanje i korektivne radnje

6. Vođenje evidencije i dokumentacija

7. Fizička sigurnost i sigurnost informacija

 

PRIRUČNIK O KONTROLI IZVOZA KEMIKALIJA

Znanstvena služba i centar znanja Europske komisije Zajednički istraživački centar (JRC) koji provodi istraživanja radi dobivanja neovisnih znanstvenih mišljenja i potpore politici EU-a kreirao je 'Priručnik o kontroli izvoza kemikalija'. Europska komisija objavila je navedeni 'Priručnik o kontroli izvoza kemikalija' čiji je cilj povezati kemikalije koje su dio Uredbe o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom s ostalim relevantnim podacima kao što su: oznaka kombinirane nomenklature, CAS broj koji identificira kemikalije te broj oznake robe s dvojnom namjenom (ECN).

'Priručnik o kontroli izvoza kemikalija' JRC-a uvelike će pomoći izvoznicima, carinskim službenicima ali i službenicima koji sudjeluju u izdavanju dozvola prilikom klasificiranja predmetnih kemikalija da brzo i sigurno provjere za koje kemikalije je potrebno izvozno odobrenje te da provjere usklađenost izvezenih kemikalija sa zakonodavstvom o kontroli izvoza EU.