Proces Kimberley

UREDBA VIJEĆA (EZ) BR.2368/2002 OD 20. prosinca 2002. O PROVEDBI POSTUPKA CERTIFICIRANJA PROCESA KIMBERLEY ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU NEOBRAĐENIM DIJAMANTIMA (SL L 358, 31. 12. 2002.), str. 28, s izmjenama (u daljnjem tekstu: Uredba 2368/2002/EZ)

Proces Kimberley je međunarodna certifikacijska shema koja regulira trgovinu neobrađenim dijamantima. Pokrenuta je u zajedničkoj suradnji država, nevladinih organizacija i predstavnika industrije dijamanata kako bi spriječilo da se eksploatacijom i trgovinom dijamantima financiraju neki od najkrvavijih konflikata i građanskih ratova u Africi (otuda i naziv „konfliktni dijamanti“).

Uvođenje nadzora nad eksploatacijom i trgovinom tzv. „konfliktnim dijamantima“ ima dva osnovna cilja: osigurati mir i sigurnost za stanovništvo tih zemalja te zaštititi prihode od izvoza neobrađenih dijamanata kako bi oni bili utrošeni na razvoj zemalja u kojima se dijamanti vade i iz kojih se izvoze.

Proces Kimberley utvrđuje uvjete za nadzor svakog uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata za države sudionice kroz Certifikacijsku shemu Procesa Kimberley koja postavlja stroge kontrole nad eksploatacijom i trgovinom neobrađenim dijamantima. Države sudionice mogu legalno trgovati samo s drugim državama sudionicama koje ispunjavaju minimum uvjeta postavljenih od strane Certifikacijske sheme, a međunarodne pošiljke s neobrađenim dijamantima moraju imati certifikat koji potvrđuje da ispunjavaju minimum uvjeta (tj. da su „conflict-free“).

TKO SUDJELUJE U KIMBERLEY PROCESU?

Proces Kimberley je otvoren svim državama koje žele i imaju sposobnost ispunjavanja postavljenih zahtjeva. Trenutno u Procesu Kimberley sudjeluje 55 članica koje predstavljaju 82 države te čine otprilike 99.8% svjetske proizvodnje neobrađenih dijamanata. Države članice Europske unije smatraju se jednom članicom Procesa Kimberley.

KAKO FUNKCIONIRA KIMBERLEY PROCES?

Proces Kimberley postavlja sudionicima zahtjeve koji se u okviru Certifikacijske sheme Procesa Kimberley moraju ispuniti kako bi pošiljka neobrađenih dijamanata bila zapečaćena i certificirana kao „conflict free.“

Prema odredbama Certifikacijske sheme Procesa Kimberley, sudionici moraju:

1)zadovoljiti „minimum zahtjeva“ i uspostaviti nacionalno zakonodavstvo, institucije i uvozno/izvoznu kontrolu

2)obvezati se na transparentnost u provođenju sheme i na razmjenu statističkih podataka

3)trgovati isključivo sa sudionicima Procesa Kimberley koji ispunjavaju postavljene zahtjeve Certifikacijske sheme

4)potvrditi da su pošiljke „conflict free“ i priložiti dokumentaciju koja to potvrđuje

 

UVOZ NEOBRAĐENIH DIJAMANATA U EU

Uvoz neobrađenih dijamanata u EU zabranjen je osim ako nisu udovoljeni sljedeći uvjeti:

  1. Neobrađeni dijamanti popraćeni su certifikatom koji je ovjerilo nadležno tijelo
  2. Neobrađeni dijamanti spremljeni su u koletima otpornima na neovlašteni pristup, a plomba koja je pri izvozu stavljena nije slomljena
  3. Certifikat jasno određuje pošiljku na koju se odnosi

Svaki uvoz neobrađenih dijamanata mora PRETHODNO biti potvrđen od strane nadležnog tijela u EU koje ovjerava da sadržaj pošiljke odgovara podacima na certifikatu.

Nadležna tijela za EU su u:

  • Antwerpen, Belgija
  • Prag, Češka Republika
  • Idar-Oberstein, Njemačka
  • Dublin, Irska
  • Torino, Italija
  • Lisabon, Portugal
  • Bukurešt, Rumunjska

Ukoliko se nadležno tijelo nalazi u državi članici u koju se neobrađeni dijamanti uvoze ili u državi članici u koju se namjerava uvesti neobrađene dijamante, tada pošiljka i certifikat trebaju biti ovjereni kod nadležnog tijela države članice u koju se uvozi ili za koju je uvoz namijenjen.

U slučaju da se uvozi u državu članicu koja nema nadležno tijelo ili je uvoz namijenjen državi članici koja nema nadležno tijelo, uvoznik može izabrati kojem nadležnom tijelu će predati pošiljku i certifikat na ovjeravanje. Budući da Republika Hrvatska nema nadležno tijelo, uvoznik može izabrati nadležno tijelo u EU gdje će predati pošiljku i certifikat na ovjeravanje.

 

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/578 od 13. travnja 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.2368/2002 o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.097.01.0001.01.HRV&toc=OJ:L:2018:097:TOC

Uredba Vijeća (EZ) br.2368/2002 od 20. prosinca 2002. o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1509371077778&uri=CELEX:32002R2368

Kaznene odredbe u slučaju kršenja Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. kojom se provodi postupak certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima navedene u čl.71a i čl.71b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 68/2013)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_68_1349.html

Na stranicama Službenog lista EU 18. prosinca 2020. godine objavljena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2149 ?d 9. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima radi dodavanja Italije kao tijela Unije i uzimanja u obzir povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije. U skladu s člankom 2. ove Uredbe, ona stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KOJE HS TARIFNE OZNAKE OBUHVAĆA PROCES KIMBERLEY?

Proces Kimberley se odnosi samo na proizvodnju i trgovinu neobrađenim dijamantima (HS tarifne oznake: 7102.10, 7102.21 i 7102.31). Za obrađene dijamante nije potrebno imati certifikat Procesa Kimberley.

Za više detalja o trgovanju neobrađenim dijamantima s EU vidi:
https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/2020_guidelines_on_trading_with_the_eu.pdf.