Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Zakon o potvrđivanju Ugovora izme?u Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovaeke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, objavljen je u Narodnim novinama – Međunarodni ugovori, broj 2/2012 od 28. ožujka 2012.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2012_03_2_25.html

Dokumenti o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na engleskom jeziku objavljeni su u Službenom listu Europske unije L 112 od 24. travnja 2012. godine
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:112:SOM:EN:HTML

Dodatak Prilogu V. (Popis lijekova) na engleskom jeziku objavljen je u Službenom listu Europske unije C 119 E od 24. travnja 2012. godine
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:119E:FULL:EN:PDF