Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, S JEDNE STRANE, I EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu"Hrvatska",

 

s jedne strane, i

KRALJEVINA BELGIJA,
KRALJEVINA DANSKA,
SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,
FRANCUSKA REPUBLIKA,
IRSKA,
TALIJANSKA REPUBLIKA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AUSTRIJA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE
,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Europskoj uniji,

u daljnjem tekstu"države članice", i

EUROPSKA ZAJEDNICA, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK, EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u daljnjem tekstu"Zajednica",

 

s druge strane, UZIMAJUĆI u obzir jake veze između stranaka i vrijednosti koje su im zajedničke, njihovu želju za jačanjem tih veza i uspostavom bliskoga i trajnoga odnosa temeljenoga na uzajamnosti i obostranom interesu, Što bi Hrvatskoj trebalo omogućiti daljnje jačanje i Širenje odnosa sa Zajednicom,

UZIMAJUĆI u obzir značenje ovoga Sporazuma u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja sa zemljama Jugoistočne Europe za uspostavu i konsolidaciju stabilnoga europskoga poretka utemeljenoga na suradnji, kojemu je Europska unija glavno uporiŠte, te u okviru Pakta o stabilnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka da svim sredstvima pridonesu političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji i u Hrvatskoj i u regiji razvitkom civilnoga druŠtva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom javne uprave, povećanom trgovinom i gospodarskom suradnjom, Širokom suradnjom, uključujući suradnju na području pravosuđa i unutarnjih poslova, te jačanjem nacionalne i regionalne sigurnosti,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka za većim političkim i gospodarskim slobodama kao temelja ovoga Sporazuma, te njihovo opredjeljenje za poŠtovanjem ljudskih prava i vladavine prava, uključujući i prava pripadnika nacionalnih manjina, te demokratskih načela putem viŠestranačkoga sustava sa slobodnim i poŠtenim izborima,

UZIMAJUĆI u obzir da Hrvatska potvrđuje svoju privrženost pravu na povratak svih izbjeglica i raseljenih osoba i zaŠtiti pripadajućih im prava,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka potpunoj provedbi svih načela i odredaba Povelje Ujedinjenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, poglavito onih sadržanih u HelsinŠkom zavrŠnom aktu, u zaključnim dokumentima Madridske i Bečke konferencije, u PariŠkoj povelji za novu Europu, te Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, kao i poŠtovanje obveza iz Daytonskoga/PariŠkoga i Erdutskoga sporazuma radi doprinosa regionalnoj stabilnosti i suradnji zemalja regije,

UZIMAJUĆI u obzir privrženost stranaka načelima slobodnoga tržiŠnoga gospodarstva i spremnost Zajednice da pridonese gospodarskim reformama u Hrvatskoj,

UZIMAJUĆI u obzir opredjeljenje stranaka za slobodnu trgovinu u skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Svjetske trgovinske organizacije,

ŽELEĆI uspostaviti redoviti politički dijalog o dvostranim i međunarodnim pitanjima od obostranoga interesa, uključujući i regionalne aspekte, uzimajući u obzir Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije,

UVJERENE da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose između njih, a posebice za razvitak trgovine i ulaganja, Što su presudni čimbenici za restrukturiranje i osuvremenjivanje gospodarstva,

IMAJUĆI na umu opredjeljenje Hrvatske za usklađivanjem zakonodavstva u relevantnim područjima sa zakonodavstvom Zajednice,

POŠTUJUĆI volju Zajednice da pruži odlučnu potporu provedbi reforme i obnovi, te da u tom nastojanju upotrijebi sve raspoložive instrumente suradnje, kao i tehničke, financijske i gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj, indikativnoj i viŠegodiŠnjoj osnovi,

POTVRĐUJUĆI da će odredbe ovoga Sporazuma koje su obuhvaćene dijelom III., glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice obvezivati Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku kao posebne ugovorne stranke, a ne kao dio Europske zajednice, sve dok Ujedinjena Kraljevina ili Irska (ovisno o slučaju) ne obavijesti Hrvatsku da je postala obvezana kao dio Europske zajednice u skladu s Protokolom o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske, koji je dodan Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Što se jednako odnosi na Dansku, u skladu s Protokolom dodanim tim ugovorima o položaju Danske,

PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački sastanak na vrhu, koji je pozvao na daljnje jačanje odnosa među državama obuhvaćenim procesom stabilizacije i pridruživanja i Europskom unijom, te na pojačanu regionalnu suradnju,

PODSJEĆAJUĆI na spremnost Europske unije da u najvećoj mogućoj mjeri integrira Hrvatsku u političku i gospodarsku maticu Europe, te na njezin status potencijalnoga kandidata za članstvo u Europskoj uniji na temelju Ugovora o Europskoj uniji i ispunjenja kriterija koje je Europsko vijeće utvrdilo u lipnju 1993. godine, pod uvjetom uspjeŠne provedbe ovoga Sporazuma, poglavito glede regionalne suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

ČLANAK 1.

1. Ovime se uspostavlja pridruživanje Hrvatske, s jedne strane, i Zajednice i njezinih država članica, s druge strane.

2. Ciljevi su ovoga pridruživanja:

pružiti prikladan okvir za politički dijalog i time omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka

poduprijeti napore Hrvatske u razvijanju gospodarske i međunarodne suradnje, među ostalim, i usklađivanjem njezina zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice

poduprijeti nastojanja Hrvatske da zavrŠi prijelaz u tržiŠno gospodarstvo, promicati skladne gospodarske odnose i postupno razviti područje slobodne trgovine između Hrvatske i Zajednice

poticati regionalnu suradnju u svim područjima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

 

GLAVA I. OPĆA NAČELA


ČLANAK 2.

PoŠtovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglaŠenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i definiranih u HelsinŠkom zavrŠnom aktu i PariŠkoj povelji za novu Europu, poŠtovanje načela međunarodnoga prava i vladavine prava te načela tržiŠnoga gospodarstva, sukladno Dokumentu Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, čine temelj unutarnje i vanjske politike stranaka te tvore ključne elemente ovoga Sporazuma.

 

ČLANAK 3.

Međunarodni i regionalni mir i stabilnost te razvitak dobrosusjedskih odnosa ključni su za proces stabilizacije i pridruživanja koji se spominje u zaključcima Vijeća Europske unije od 21. lipnja 1999. godine. Sklapanje i provedba ovoga Sporazuma u okviru su zaključaka Vijeća Europske unije od 29. travnja 1997. godine, a temelje se na individualnim postignućima Hrvatske.

 

ČLANAK 4.

Hrvatska se obvezuje nastaviti i promicati suradnju i dobrosusjedske odnose s drugim zemljama regije, uključujući i odgovarajuću razinu uzajamnih koncesija glede kretanja osoba, roba, kapitala i usluga, te razvoj projekata od zajedničkoga interesa, poglavito projekata koji se odnose na povratak izbjeglica i borbu protiv organiziranoga kriminala, korupcije, pranja novca, ilegalnih migracija i krijumčarenja. Ta je obveza ključni čimbenik u razvoju odnosa i suradnje između stranaka i time pridonosi regionalnoj stabilnosti.

 

ČLANAK 5.

1. Pridruživanje će se provoditi postupno i bit će u potpunosti ostvareno najkasnije u roku od Šest godina od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

2. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, osnovano na temelju članka 110., redovito će nadzirati primjenu ovoga Sporazuma i postignuća Hrvatske u pravnim, upravnim, institucionalnim i gospodarskim reformama u svjetlu preambule i u skladu s općim načelima koja su navedena u ovom Sporazumu.

 

ČLANAK 6.

Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije, posebice člankom XXIV. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i člankom V. Općega sporazuma o trgovini uslugama.

 

GLAVA II. POLITIČKI DIJALOG


ČLANAK 7.

Stranke će, u kontekstu ovoga Sporazuma, uspostaviti politički dijalog, koji će pratiti i učvrŠćivati uzajamno približavanje Hrvatske i Europske unije i pridonositi uspostavi bliskih veza solidarnosti i novih oblika suradnje između stranaka.
Političkim se dijalogom namjerava posebice promicati:

puna integracija Hrvatske u zajednicu demokratskih država i postupno približavanje Europskoj uniji

sve veće približavanje stavova stranaka o međunarodnim pitanjima, uključujući primjerenu razmjenu informacija, posebice o pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na stranke

regionalnu suradnju i razvoj dobrosusjedskih odnosa

zajedničke poglede na sigurnost i stabilnost u Europi, uključujući suradnju na područjima obuhvaćenima Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

 

ČLANAK 8.

1. Politički dijalog će se odvijati u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, koje će imati opću nadležnost za pitanja koja bi stranke željele pred njega iznijeti.

2. Na zahtjev stranaka politički se dijalog može odvijati i u ovim oblicima:

kada je potrebno, na sastancima visokih predstavnika Hrvatske, s jedne strane, i PredsjedniŠtva Vijeća Europske unije i Komisije, s druge

služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima između stranaka, uključujući i odgovarajuće kontakte u trećim zemljama i u Ujedinjenim narodima, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću Europe i drugim međunarodnim forumima

svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvrŠćivanju, razvoju i intenziviranju toga dijaloga.

 

ČLANAK 9.

Politički će se dijalog na parlamentarnoj razini odvijati u okviru Parlamentarnoga odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji se osniva temeljem članka 116.

 

ČLANAK 10.

Politički se dijalog može odvijati unutar viŠestranog okvira, te kao regionalni dijalog uključujući ostale zemlje regije.

 

GLAVA III. REGIONALNA SURADNJA


ČLANAK 11.

Sukladno svojoj opredijeljenosti za mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska će djelatno promicati regionalnu suradnju. Zajednica će također svojim programima tehničke pomoći pružati potporu projektima regionalnog ili prekograničnog značaja.

Uvijek kada Hrvatska namjerava učvrstiti svoju suradnju s nekom od zemalja spomenutih u niže navedenim člancima 12. do 14., o tome će obavijestiti i savjetovati se sa Zajednicom i njezinim državama članicama u skladu s odredbama glave X.

 

ČLANAK 12.

Suradnja s drugim zemljama koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

 

Nakon potpisivanja ovoga Sporazuma Hrvatska će započeti pregovore s državom ili državama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju radi sklapanja dvostranih ugovora o regionalnoj suradnji čiji će cilj biti povećanje opsega suradnje među tim zemljama.

Glavni elementi tih ugovora bit će:

politički dijalog

uspostava područja slobodne trgovine između stranaka u skladu s odgovarajućim odredbama Svjetske trgovinske organizacije

uzajamne koncesije glede kretanja radnika, prava poslovnoga nastana, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, te drugih politika koje se odnose na kretanje osoba, na razini predviđenoj ovim Sporazumom

odredbe o suradnji na drugim područjima bez obzira jesu li obuhvaćena ovim Sporazumom, poglavito na području pravosuđa i unutarnjih poslova.

 

Primjereno potrebi, ti će ugovori sadržavati odredbe o osnivanju potrebnih institucionalnih mehanizama. Ti će se ugovori sklopiti u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma. Spremnost Hrvatske da sklopi takve ugovore bit će uvjet daljnjega razvoja odnosa između Hrvatske i Europske unije.

 

ČLANAK 13.

Suradnja s ostalim zemljama obuhvaćenim procesom stabilizacije i pridruživanja

 

Hrvatska će sudjelovati u regionalnoj suradnji s ostalim zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili svim područjima suradnje obuhvaćenim ovim Sporazumom, poglavito u onima od zajedničkoga interesa. Takva suradnja treba biti u skladu s načelima i ciljevima ovoga Sporazuma.

 

ČLANAK 14.

Suradnja sa zemljama kandidatkinjama za pristup Europskoj uniji

 

Hrvatska može jačati suradnju i sklopiti ugovor o regionalnoj suradnji s bilo kojom zemljom kandidatkinjom za pristup Europskoj uniji u bilo kojem području suradnje obuhvaćenim ovim Sporazumom. Takvim bi se ugovorom trebali postupno usklađivati dvostrani odnosi Hrvatske i te zemlje s odgovarajućim dijelom odnosa Europske zajednice i njezinih država članica i te zemlje.

 

GLAVA IV. SLOBODNO KRETANJE ROBA


ČLANAK 15.

1. Hrvatska i Zajednica će tijekom razdoblja od najviŠe Šest godina, počevŠi od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, postupno uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i odredbama Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 i Svjetske trgovinske organizacije. One će pritom uzimati u obzir posebne uvjete navedene u daljnjem tekstu.

2. U razvrstavanju roba u trgovini između stranaka primjenjivat će se Kombinirana nomenklatura roba.

3. Za svaki će proizvod osnovna carina na koju će se primjenjivati uzastopna sniženja navedena u ovom Sporazumu biti ona carina koja se stvarno primjenjuje erga omnes na dan koji prethodi danu potpisivanja ovoga Sporazuma, ili obvezujuća carina u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji za 2002. godinu, ovisno o tome koja je niža.

4. Ako nakon potpisivanja ovoga Sporazuma bude, na osnovi erga omnes, primijenjeno neko sniženje carine, posebice sniženje koje proizlazi iz pregovora o carinama u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te će snižene carine zamijeniti osnovne carine iz stavka 3. od datuma od kojega se primjenjuju navedena sniženja.

5. Hrvatska i Zajednica priopćavat će jedna drugoj svoje osnovne carine.

 

POGLAVLJE I. INDUSTRIJSKI PROIZVODI


ČLANAK 16.

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na proizvode podrijetlom iz Hrvatske ili Zajednice navedene u poglavljima 25. do 97. Kombinirane nomenklature, izuzev na proizvode navedene u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

2. Odredbe članaka 17. i 18. neće se primjenjivati na tekstilne proizvode ni na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature, kao Što je utvrđeno člancima 22. i 23.

3. Trgovina proizvodima koji su obuhvaćeni Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju odvijat će se između stranaka u skladu s odredbama toga Ugovora.

 

ČLANAK 17.

 

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u Zajednicu i mjere s jednakim učinkom za proizvode podrijetlom iz Hrvatske.

 

ČLANAK 18.

 

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, osim robe koja je navedena u Dodacima I. i II.

2. Carine na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice, koja je navedena u Dodatku I., postupno će se snižavati u skladu s ovim rasporedom:

stupanjem na snagu ovog Sporazuma sve će carine biti snižene na 60 % osnovne carine

od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine

od 1. siječnja 2004. godine ukinut će se preostale carine.

 

3. Carine na uvoz roba u Hrvatsku koje su podrijetlom iz Zajednice, a koje su navedene u Dodatku II., postupno će se snižavati i ukidati u skladu s ovim rasporedom: stupanjem na snagu ovoga Sporazuma sve će carine biti snižene na 70 % osnovne carine

od 1. siječnja 2003. godine sve će carine biti snižene na 50 % osnovne carine

od 1. siječnja 2004. godine sve će carine biti snižene na 40 % osnovne carine

od 1. siječnja 2005. godine sve će carine biti snižene na 30 % osnovne carine

od 1. siječnja 2006. godine sve će carine biti snižene na 15 % osnovne carine

od 1. siječnja 2007. godine ukinut će se preostale carine.

 

4. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma ukinut će se količinska ograničenja te mjere s jednakim učinkom na uvoz u Hrvatsku robe podrijetlom iz Zajednice.

 

ČLANAK 19.

 

Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska i Zajednica će u međusobnoj trgovini ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim uvoznim carinama.

 

ČLANAK 20.

 

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska i Zajednica će ukinuti sve izvozne carine i pristojbe s jednakim učinkom.

2. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska i Zajednica će međusobno ukinuti sva količinska ograničenja na izvoz, te mjere s jednakim učinkom.

 

ČLANAK 21.

 

Hrvatska iskazuje spremnost sniziti svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže no Što je predviđeno člankom 18., ako to dopusti njezino opće gospodarsko stanje i stanje predmetnoga gospodarskoga sektora.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u tom će smislu davati preporuke.

ČLANAK 22.

 

Protokol 1. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na tekstilne proizvode koji su u njemu navedeni.

 

ČLANAK 23.

 

Protokol 2. utvrđuje dogovore koji su primjenjivi na proizvode od čelika iz poglavlja 72. Kombinirane nomenklature koji su u njemu navedeni.

 


POGLAVLJE II.POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

ČLANAK 24.
Definicija

 

1. Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu poljoprivrednim i ribljim proizvodima podrijetlom iz Hrvatske ili iz Zajednice.

2. Izraz #39#39poljoprivredni i riblji proizvodi" odnosi se na proizvode koji su navedeni u poglavljima 1. do 24. Kombinirane nomenklature, te na proizvode koji su navedeni u stavku I. (ii) Dodatka I. Sporazuma o poljoprivredi (Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994).

3. Ta definicija uključuje ribe i riblje proizvode koji su navedeni u poglavlju 3., tarifni brojevi 1604 i 1605 i tarifne oznake 0511 91, 2301 20 te ex 1902 20 ("punjena tjestenina koja sadrži viŠe od 20 % po masi ribe, ljuskavaca, mekuŠaca ili drugih vodenih beskralježnjaka").

 

ČLANAK 25.

 

Protokol 3. utvrđuje dogovore o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.

 

ČLANAK 26.

 

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će ukinuti sva količinska ograničenja i mjere s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih i ribljih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

 

ČLANAK 27.
Poljoprivredni proizvodi

 

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će ukinuti carine i pristojbe s jednakim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Hrvatske, izuzev na proizvode obuhvaćene tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202 i 2204 Kombinirane nomenklature.
Za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. Kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carinskih stopa i specifičnih carina, ukinuće se primjenjuje samo na ad valorem dio pristojbe.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će utvrditi carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od mlade govedine (baby-beef), definiranih u Dodatku III., podrijetlom iz Hrvatske na razini 20 % ad valorem carinskih stopa i 20 % posebne pristojbe utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Europskih zajednica, u okviru godiŠnje carinske kvote od 9400 tona iskazanih u neto težini trupova i polovica.

3.

(a) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će: (i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (a)
(ii) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (b), u okviru carinskih kvota navedenih za svaki proizvod u tom Dodatku. Carinske će se kvote svake godine povećavati za količinu koja je naznačena za svaki proizvod u tom Dodatku.

(b) PočevŠi od prve godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Hrvatska će (i) ukinuti carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (c).

(c) Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma Hrvatska će (i) postupno ukidati carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (d), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku
(ii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaŠtenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (e), i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku
(iii) postupno snižavati carine do razine od 50 % od carine koja je utvrđena po načelu najpovlaŠtenije države na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, koji su navedeni u Dodatku IV. (f), u okviru utvrđenih carinskih kvota i u skladu s rasporedom naznačenim za svaki proizvod u tom Dodatku.

 

4. Trgovinski dogovori koji će se primjenjivati na vino i jaka alkoholna pića definirat će se dodatnim protokolom o vinu i jakim alkoholnim pićima.

 

ČLANAK 28.
Ribe i riblji proizvodi

 

1. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma Zajednica će u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Hrvatske, osim na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (a). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (a) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

2. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma Hrvatska će ukinuti sve pristojbe s učinkom jednakim carinama te u cijelosti ukinuti carine na ribe i riblje proizvode podrijetlom iz Europske zajednice, izuzev na proizvode koji su navedeni u Dodatku V. (b). Proizvodi koji su navedeni u Dodatku V. (b) podliježu odredbama koje su u njemu sadržane.

 

ČLANAK 29.

 

Uzimajući u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima,ribama i ribljim proizvodima između stranaka, osobitu osjetljivost tih proizvoda, pravila zajedničkih politika Zajednice te hrvatske poljoprivredne politike i politike ribarstva, ulogu poljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Hrvatske i posljedice viŠestranih pregovora o trgovini u okviru Svjetske trgovinske organizacije, Hrvatska i Zajednica će unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje najkasnije do 1. srpnja 2006. godine za svaki pojedinačni proizvod i na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti istražiti mogućnosti za odobravanje daljnjih uzajamnih koncesija radi postizanja veće liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima, ribama i ribljim proizvodima.

 

ČLANAK 30.

 

Odredbe ovoga poglavlja neće ni na koji način utjecati na primjenu, na jednostranoj osnovi, povlaŠtenijih mjera jedne ili druge stranke.

 

ČLANAK 31.

 

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, osobito članka 38., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržiŠta poljoprivrednih proizvoda, riba i ribljih proizvoda, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne od stranaka za koje vrijede koncesije odobrene temeljem članaka 25., 27. i 28., prouzroči drugoj stranci ozbiljan poremećaj na tržiŠtu ili u domaćim regulatornim mehanizmima, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja prikladnoga rjeŠenja. U očekivanju takva rjeŠenja pogođena stranka može poduzimati odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

 

POGLAVLJE III.ZAJEDNIČKE ODREDBE

ČLANAK 32.

 

Odredbe ovoga poglavlja primjenjivat će se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim u slučajevima gdje je ovdje ili Protokolima 1., 2. i 3. drukčije određeno.

 

ČLANAK 33.
Mirovanje

 

1. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Hrvatske i Zajednice neće biti uvedene nove uvozne ili izvozne carine ni pristojbe s jednakim učinkom, niti će se one koje se već primjenjuju povisivati.

2. Danom stupanja na snagu ovoga Sporazuma u trgovini između Hrvatske i Zajednice neće biti uvedena nova količinska ograničenja uvoza ili izvoza ni mjere s jednakim učinkom, niti će se one koje već postoje učiniti restriktivnijima.

3. Ne dovodeći u pitanje koncesije predviđene člankom 26., odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka neće ni na koji način ograničiti provedbu poljoprivredne politike Hrvatske odnosno Zajednice, kao ni poduzimanje bilo kojih mjera u okviru tih politika, ako to ne utječe na uvozni režim iz Dodataka III., IV. (a), (b), (c), (d), (e), (f) i V. (a) i (b).

 

ČLANAK 34.
Zabrana fiskalne diskriminacije

 

1. Stranke će se suzdržati od uvođenja i ukinut će, ako postoji, svaku unutarnju mjeru ili praksu porezne prirode kojom se proizvodi jedne stranke diskriminiraju, bilo izravno ili neizravno, u odnosu na slične proizvode podrijetlom s teritorija druge stranke.

2. Proizvodi koji se izvoze na teritorij jedne od stranaka ne mogu uživati pogodnost povrata domaćega neizravnoga poreza u iznosu koji premaŠuje iznos neizravnoga poreza kojemu oni podliježu.

 

ČLANAK 35.

 

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primjenjivat će se i na carinske pristojbe fiskalne naravi.

 

ČLANAK 36.
Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični dogovori

 

1. Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih uz pogranični promet, osim ako se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2. Tijekom prijelaznih razdoblja, koja su određena člankom 18., ovaj Sporazum neće utjecati na provedbu posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kretanje roba i koji su ili utvrđeni pograničnim sporazumima prethodno sklopljenim između jedne ili viŠe država članica i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su, temeljem sukcesije, preneseni na Hrvatsku, ili proizlaze iz dvostranih sporazuma, naznačenih u glavi III., koje je Hrvatska zaključila radi promicanja regionalne trgovine.

3. U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održavat će se konzultacije stranaka u svezi sa sporazumima koji su opisani u stavku 1. i 2. ovoga članka i, kad to bude zatraženo, u svezi s drugim bitnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebice u slučaju pristupanja neke treće zemlje Zajednici takve će se konzultacije održavati kako bi se zajamčilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Hrvatske i Zajednice koji su navedeni u ovom Sporazumu.

 

ČLANAK 37.
Damping

 

1. Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994, ona protiv takva postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini 1994 te sa svojim domaćim zakonodavstvom koje se odnosi na to područje.2. U vezi sa stavkom 1. ovoga članka Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje bit će obavijeŠteno o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. Ako se damping u smislu članka VI. Općega sporazuma o carinama i trgovini ne okonča, odnosno ako se ne nađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rjeŠenje u roku od 30 dana od upućivanja toga predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere.

 

ČLANAK 38.
Opća zaŠtitna klauzula

 

1. Kad se neki proizvod jedne stranke uvozi na teritorij druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

ozbiljnu Štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na teritoriju stranke uvoznice ili

ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili teŠkoće koje bi mogle izazvati ozbiljno pogorŠanje gospodarskoga stanja u nekoj regiji stranke uvoznice,

 

stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenim ovim člankom. 2. Hrvatska i Zajednica primijenit će zaŠtitne mjere u međusobnim odnosima isključivo u skladu s odredbama ovoga Sporazuma. Takve mjere ne smiju prelaziti ono Što je nužno za otklanjanje nastalih teŠkoća, a obično bi se trebale sastojati od obustavljanja daljnjega sniženja bilo koje primijenjene carine predviđene ovim Sporazumom za određeni proizvod, ili povećavanja carine za taj proizvod. Takve mjere moraju sadržavati jasne elemente koji postupno vode prema njihovu ukidanju, najkasnije do kraja utvrđenoga razdoblja. Mjere se ne mogu provoditi duže od godinu dana. U krajnje iznimnim okolnostima mjere se mogu provoditi ukupno najviŠe tri godine. Ni jedna se zaŠtitna mjera ne smije primjenjivati na uvoz proizvoda na koji se prethodno primjenjivala ista mjera najmanje tri godine od isteka te mjere.

3. U slučajevima koji su navedeni u ovom članku, prije nego Što se poduzmu mjere određene u njemu, ili u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4. (b), Hrvatska ili Zajednica će, ovisno o tome o kome je riječ, Što je prije moguće dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne podatke radi pronalaženja rjeŠenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

4. Pri provedbi prethodnih stavaka primjenjuju se ove odredbe:

(a) TeŠkoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u ovome članku uputit će se na razmatranje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teŠkoća.
Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teŠkoće, ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavajuće rjeŠenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi otklanjanja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaŠtitnih mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.
(b) Ako iznimne i kritične okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavjeŠćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, stranka može, u situacijama koje su naznačene u ovome članku, nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rjeŠavanje te situacije te je o tome dužna odmah obavijestiti drugu stranku.

5. ZaŠtitne mjere moraju se odmah prijaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje i o njima će se provoditi periodične konzultacije u okviru toga tijela, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste. 6. Ako Hrvatska ili Zajednica podvrgnu uvoz proizvoda koji bi mogao izazvati teŠkoće na koje se odnosi ovaj članak, upravnoj proceduri čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smjeru trgovinskih tokova, o tome će obavijestiti drugu stranku.

 

ČLANAK 39.
Klauzula o nestaŠici

 

1. Kad pridržavanje odredaba ove glave izazove:

(a) kritičnu nestaŠicu ili opasnost od nestaŠice prehrambenih ili drugih proizvoda prijeko potrebnih za stranku izvoznicu ili
(b) reeksport u treću zemlju proizvoda na koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili pristojbe s jednakim učinkom te kad navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati velike poteŠkoće za stranku izvoznicu,

ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima koji su utvrđeni ovim člankom. 2. Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora iz ovog Sporazuma. Te se mjere neće primjenjivati na način koji bi bio sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti, ili sredstvo prikrivenoga ograničavanja trgovine, te će se ukinuti kad okolnosti viŠe ne opravdavaju njihovo daljnje postojanje.

3. Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1. ovoga članka, ili Što je prije moguće u slučajevima na koje se odnosi stavak 4. ovoga članka, Hrvatska ili Zajednica će, ovisno o slučaju, dostaviti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne podatke radi pronalaženja rjeŠenja koje je prihvatljivo za obje stranke. Stranke se mogu u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje usuglasiti o bilo kojim sredstvima potrebnim radi okončanja teŠkoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz proizvoda koji su posrijedi primijeniti mjere iz ovoga članka.

4. Kad iznimne i kritične okolnosti koje nalažu neposredno djelovanje onemogućavaju prethodno obavjeŠćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, Hrvatska ili Zajednica, ovisno o tome o kome je riječ, mogu nastaviti s primjenom mjera predostrožnosti koje su prijeko potrebne za rjeŠavanje situacije te će o tome odmah obavijestiti drugu stranku.

5. Sve mjere primijenjene u skladu s ovim člankom moraju se odmah priopćiti Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje. O njima će se provoditi periodične konzultacije u tom tijelu, poglavito radi utvrđivanja vremenskoga rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

 

ČLANAK 40.
Državni monopoli

 

Hrvatska će postupno prilagođavati sve državne monopole tržiŠne naravi kako bi zajamčila da do isteka četvrte godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma viŠe ne postoji diskriminacija između državljana država članica i državljana Hrvatske s obzirom na uvjete nabave i prodaje roba. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje bit će obavijeŠteno o mjerama koje su usvojene radi ostvarivanja toga cilja.

 

ČLANAK 41.

 

Protokolom 4. utvrđuju se pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica koje su predviđene ovim Sporazumom.

 

ČLANAK 42.
DopuŠtena ograničenja

 

Ovim se Sporazumom ne onemogućuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza roba, opravdana iz razloga javnoga morala, javnoga interesa ili javne sigurnosti zaŠtite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka zaŠtite nacionalnoga blaga umjetničke, povijesne ili arheoloŠke vrijednosti, ili zaŠtite intelektualnoga, industrijskoga i trgovačkoga vlasniŠtva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja neće biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenoga ograničavanja trgovine između stranaka.

 

ČLANAK 43.

 

Obje stranke suglasne su da će surađivati na smanjivanju mogućnosti prijevara u primjeni trgovinskih odredaba ovoga Sporazuma.

Bez obzira na ostale odredbe ovoga Sporazuma, a posebice članaka 31., 38. i 89. te Protokola 4., kad jedna od stranaka ustanovi da postoje dostatni dokazi o prijevari, kao Što je znatno povećanje trgovine proizvodima od jedne stranke prema drugoj iznad razine koja odražava gospodarske uvjete poput uobičajenih proizvodnih i izvoznih mogućnosti, ili pak uskraćivanje upravne suradnje koja je potrebna kako bi druga stranka provjerila dokaze o podrijetlu, obje će stranke odmah započeti konzultacije radi pronalaženja odgovarajućega rjeŠenja. Do pronalaženja takva rjeŠenja stranka u pitanju može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra nužnima. Pri odabiru tih mjera prednost će se dati mjerama koje najmanje remete provedbu dogovora koji su utvrđeni ovim Sporazumom.

 

ČLANAK 44.

 

Primjena ovoga Sporazuma ne utječe na primjenu odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

 

GLAVA V.KRETANJE RADNIKA, POSLOVNI NASTA