Putovnica

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Služi kao dokaz o identitetu i hrvatskom državljanstvu.

Građaninu koji u Kanadi ima reguliran boravak, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ottawi odnosno Generalni konzulatu Mississaugi. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Zahtjev se podnosi osobno s izvornicima isprava te se prilaže sljedeće:
 • u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik) – dostupan u nadležnom konzularnom uredu prilikom podnošenja zahtjeva;
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – (hrvatska putovnica, domovnica, rješenje o primitku u državljanstvo);
 • dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjana strana putovnica /valjana osobna iskaznica ili vozačka dozvola na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.
Izrada prve hrvatske putovnice:

Za maloljetnu djecu prilaže se:
 • zahtjev (dostupan samo u konzularnim uredima i ispunjava ga zakonski zastupnik);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • valjanu hrvatsku putovnicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o reguliranom boravku u Kanadi
 • dokaz o državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo;
 • izvod iz matice rođenih
(djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna).
Punoljetne osobe za izradu prve hrvatske putovnice prilažu:
 • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;
 • izvadak iz matice rođenih.
Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu i/ili promijenila prezime:
Činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj ili putem nadležnog diplomatsko-konzularnog ureda u inozemstvu  – upute dostupne u odjeljku Prijava činjenice sklopljenog braka u inozemstvu). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih s upisanom napomenom o promjeni prezimena, hrvatski vjenčani list ili domovnica).

Konzularna pristojba za izradu hrvatske putovnice:
za osobe do 21 godina – 84 CAD
za osobe stare 21 i više godina – 112 CAD

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili money orderom