Carina

PRESELJENJE KUĆANSTVA U REPUBLIKU HRVATSKU
1. Carinskim propisima Republike Hrvatske, fizičke osobe, koje su u drugim državama neprekidno boravile najmanje 12 mjeseci prije preseljenja u Republiku Hrvatsku, mogu bez plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost uvoziti predmete kućanstva, koje su posjedovale i koristile tijekom boravka u toj drugoj državi najmanje 6 mjeseci prije preseljenja.
Korisnici povlastice mogu biti:
 • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu,
 • strani državljani koji su dobili odobrenje trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, te
 • strani državljani koji su primljeni u hrvatsko državljanstvo.
Korištenje povlastice se ostvaruje po doseljenju u RH, pri čemu se carinarnici, nadležnoj prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj moraju podnijeti slijedeće isprave:
 • potvrdu o boravku u inozemstvu,
 • isprava o boravku u inozemstvu,
 • hrvatska osobna iskaznica (tj. dokaz o boravištu u RH),
 • izjava o datumu doseljenja i o dotadašnjem nekorištenju ove povlastice, te
 • popis rabljenih predmeta kućanstva.
Za dobivanje potvrde o boravku u inozemstvu kod nadležnog diplomatskog predstavništva, nužno je priložiti slijedeće isprave:
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o boravku u inozemstvu
 • Putovnicu/osobnu iskaznicu/domovnicu
 • Kanadsku putovnicu ili drugu važeću kanadsku identifikacijsku ispravu
 • Potvrda o boravku u Kanadi
 • Zrakoplovnu kartu ili rezervaciju iste
2. Isprava kojom se dokazuje boravak u inozemstvu od najmanje 12 mjeseci neprekidno, u pravilu je:
 • potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom se temeljem raspoloživih podataka utvrđuje razdoblje neprekidnog boravka u inozemstvu, i koja mora sadržavati identifikacijske podatke o korisniku povlastice, te razdoblje boravka u inozemstvu, ili
 • identifikacijska ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje navedeno razdoblje neprekidnoga boravka u inozemstvu (strana osobna ili putna isprava, potvrde prijave i odjave boravišta u inozemstvu, potvrde socijalnog osiguranja, potvrde hrvatskoga ili inozemnoga poslodavca o razdoblju upošljavanja korisnika povlastice, i sl.).
3. Razdoblje prethodnog boravka u inozemstvu računa se do datuma preseljenja u Republiku Hrvatsku, sukladno navodima iz podnesene izjave.
Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno doseljenja korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi korisnika povlastice.
4. Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, no uvjetovan je njihovom najmanje šestomjesečnom uporabom u inozemnom kućanstvu.
No nadležna carinarnica može, ukoliko smatra da vrsta, količina ili vrijednost predmeta kućanstva nije srazmjerna vremenu boravka u inozemstvu ili broju članova kućanstva koji se preseljavaju, tražiti od korisnika dodatna obrazloženja i dokaze glede posjedovanja tih predmeta.
Pod predmetima kućanstva smatraju se namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, razni drugi predmeti za uređenje i opremanje kuće ili stana, kućne biblioteke, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uređaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošću. U predmete kućanstva potpadaju i motocikl, prikolica, kamp kućica, čamac, jedrilica, kućni ljubimci i životinje za jahanje, ukoliko je i ove predmete korisnik povlastice ili koji član njegove obitelji imao u vlasništvu godinu dana, ali i razumne količine potrošne robe (primjerice jednomjesečne zalihe živežnih namirnica), za koju, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno jednogodišnje posjedovanje.

Potrebno je posebno istaknuti, kako su sada i osobni automobili, koji također predstavljaju predmete kućanstva, uz ispunjenje propisanih uvjeta (godina dana prethodnog boravka i šestomjesečnog prethodnog vlasništva), oslobođeni od  plaćanja carine, neovisno o zemlji prethodnog boravka korisnika oslobođenja, dakle neovisno o zemlji uvoza i podrijetlu vozila (ranije se oslobođenje odnosilo samo na PDV, dok je visina carinske stope ovisila o podrijetlu vozila).Zaključno, osobni automobili uz ispunjenje uvjeta iz članka 187 stavak 1. točka 11.( godina dana prethodnog boravka i šestomjesečno prethodno vlasništvo ) oslobađaju se od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, dok se i dalje na sve osobne automobile obračunava posebni porez  tzv. trošarina, koja se obračunava sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove (N.N.broj 136/02).
Uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 187. stavak 1. točka 11., odnosni osobni automobili su oslobođeni su i od provedbe homologacije.
5. Popis rabljenih predmeta kućanstva koje je korisnik povlastice prije doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u inozemstvu najmanje 6 mjeseci, obvezatno se podnosi u dva primjerka i na njemu treba naglasiti da se radi o rabljenim predmetima.
Korisnik povlastice može uvoziti predmete kućanstva i višekratno, unutar razdoblja od 12 mjeseci. Tada svaki puta nadležnoj carinarnici podnosi svoj primjerak ovjerenog popisa, radi dopunskog označavanja predmeta koji se pri tome uvoze. Ukoliko iz opravdanih razloga prvim popisom nisu bili obuhvaćeni svi predmeti kućanstva koji se namjeravaju preseliti, nadležna carinarnica može po zahtjevu korisnika povlastice odobriti prihvaćanje dopunskog popisa.
6. Kao dokaz posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva najmanje 6 mjeseci u svom kućanstvu u inozemstvu, korisnik povlastice prilaže račune ili druge vjerodostoje isprave. U nedostatku takvih dokaza, ocjenu razdoblja prethodne uporabe daje uredujući carinski službenik na temelju vizualnog pregleda robe.
Činjenica posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva koji podliježu registraciji (osobni automobil, motocikl, plovilo, kamp ili druga prikolica i sl.), u pravilu se dokazuje prometnom ispravom odnosnoga predmeta, ali se, prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja može dokazivati i drugim pravovaljanim i vjerodostojnim ispravama o vlasništvu ili posjedovanju odnosne stvari, kao što su darovni ili kupoprodajni ugovor, ovjeren po ovlaštenoj osobi u zemlji darovanja ili prodaje, ugovor o leasingu i slično.
Utvrdi li se bez dvojbe da se radi o rabljenim predmetima, a tijekom postupka ne pojavi osnovana sumnja da su predmeti od strane korisnika povlastice i članova njegovoga kućanstva rabljeni krače od 6 mjeseci (pronađeni računi i sl.), valja glede duljine razdoblja prethodne uporabe prihvatiti navode stranke o tom pitanju.
7. Također je potrebno naglasiti, kako više ne postoji institut uvoza tzv. zamjenskih predmeta kućanstva, tj. naknadnoga uvoza električnih aparata i uređaja ili osobnih automobila kada se radilo o prekooceanskim doseljenicima, već i oni mogu ostvarivati opisana carinska oslobođenja isključivo kod neposrednog preseljenja predmeta kućanstva iz zemlje prethodnog boravka.
8. Predmeti kućanstva uvezeni uz primjenu povlastice kod preseljenja, pod carinskim je nadzorom, i ne smije se prodavati ili otuđivati po drugom osnovu, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze, bez prethodne obavijesti carinarnici i plaćanja carine i poreza, i to do isteka roka od 12 mjeseci od dana carinjenja. Dozvoljeno je višekratno korištenje oslobađanja od plaćanja carine (za razliku od dosadašnjeg jednokratnog).
9. Kod uvoza opreme odnosno predmeta gospodarskog inventara, članak 19. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, pooštrava uvjete za njihov uvoz, pa se sada više ne može uvoziti nova oprema već samo rabljena i to uz uvjet da je korisnik u inozemstvu obavljao samostalnu gospodarsku djelatnost (putem samostalne poduzetničke djelatnosti ili tvrtke), koju će nakon doseljenja nastaviti obavljati u Republici Hrvatskoj, te da uvozi predmete gospodarskog inventara koje je prije preseljenja rabio u okviru spomenute gospodarske djelatnosti u zemlji prethodnog boravka najmanje 12 mjeseci. Kod ove gospodarske olakšice, korisnik nije oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost.