Popis prijevoda zakona RH

 1. Kazneni zakon NN 125-11 ENG

 2. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 144-12 ENG

 3. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN 56-15 ENG

 4. Zakon o akreditaciji NN 158-03 ENG

 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji NN 75-09 ENG

 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji NN 56-13 ENG

 7. Zakon o biljnom zdravstvu NN 75-05 ENG

 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu NN 55-11 ENG

 9. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima NN 19-14 ENG

 10. Zakon o državnom odvjetništvu NN 76-09 ENG

 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 153-09 ENG

 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 145-10 ENG

 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 116-10 ENG

 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 57-11 ENG

 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 130-11 ENG

 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 148-13 ENG

 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 33-15 ENG

 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu NN 82-15 ENG

 19. Zakon o energiji NN 120-12 ENG

 20. Zakon o izmjeni Zakona o energiji NN 14-14 ENG

 21. Zakon o gradnji NN 153-13 ENG

 22. Zakon o inspektoratu rada NN 19-14 ENG

 23. Zakon o lijekovima NN 76-13 ENG

 24. Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima NN 90-14 ENG

 25. Zakon o medicinskim proizvodima NN 76-13 ENG

 26. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima NN 22-14 ENG

 27. Zakon o mirovinskom osiguranju NN 157-13 ENG

 28. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 151-14 ENG

 29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 33-15 ENG

 30. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju NN 93-15 ENG

 31. Zakon o normizaciji NN 80-13 ENG

 32. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima NN 19-14 ENG

 33. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima NN 93-15 ENG

 34. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH NN 80-13 ENG

 35. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - neslužbeni pročišćeni tekst NN 151-03, 110-07, 45-11 ENG

 36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela NN 143-12 ENG

 37. Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39-13 ENG

 38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 48-15 ENG

 39. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem NN 145-10 ENG

 40. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama EU-a – neslužbeni pročišćeni tekst NN 91-10, 81-13, 124-13, 26-15 ENG

 41. Zakon o prebivalištu NN 144-12 ENG

 42. Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu NN 158-13 ENG

 43. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti NN 141-13 ENG

 44. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 120-12 ENG

 45. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 140-05 ENG

 46. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja N 35-08 ENG

 47. Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 55-11 ENG

 48. Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 14-14 ENG

 49. Zakon o socijalnoj skrbi NN 157-13 ENG

 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 152-14 ENG

 51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi NN 99-15 ENG

 52. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi NN 52-16 ENG

 53. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80-13 ENG

 54. Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 14-14 ENG

 55. Zakon o tržištu toplinske energije NN 80-13 ENG

 56. Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije NN 14-14 ENG

 57. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – neslužbeni pročišćeni tekst NN 76-09, 116-10, 145-10, 57-11, 136-12, 148-13 ENG

 58. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 149-09 ENG

 59. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 22-11 ENG

 60. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 120-12 ENG

 61. Zakon o veterinarstvu NN 82-13 ENG

 62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu NN 148-13 ENG

 63. Zakon o vodama NN 153-09 ENG

 64. Zakon o zaštiti okoliša NN 80-13 ENG

 65. Zakon o zaštiti zraka NN 130-11 ENG

 66. Prekršajni zakon NN 107-07 ENG

 67. Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 39-13 ENG

 68. Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 157-13 ENG

 69. Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona NN 110-15 ENG

 70. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju NN 80-13 ENG

 71. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona obveznom zdravstvenom osiguranju NN 137-13 ENG

 72. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN 85-06 ENG

 73. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN 150-08 ENG

 74. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju NN 71-10 ENG

 75. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji NN 143-12 ENG

 76. Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji NN 105-15 ENG

 77. Zakon o sprječavanju sukoba interesa NN 48-13 (pročišćeni tekst) ENG

 78. Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa NN 57-15 ENG

 79. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 77-99 ENG

 80. Zakon izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 133-02 ENG

 81. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 48-05 ENG

 82. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 74-09 ENG

 83. Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 154-14 ENG

 84. Zakon izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana NN 82-15 ENG

 85. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor NN 66-15 (pročišćeni tekst) ENG

 86. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor NN 19-15 ENG

 87. Zakon o osiguranju NN 30-15 ENG

 88. Zakon o morskom ribarstvu NN 62-17 ENG

 89. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda NN 45-17 ENG

 90. Zakon o zaštiti životinja NN 102-17 ENG

 91. Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 70-16 (pročišćeni tekst) ENG

 92. Zakon o Vladi Republike Hrvatske NN 150-11 ENG

 93. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske NN 119-14 ENG

 94. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske NN 93-16 ENG

 95. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910-2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999-93-EZ NN 62-17 ENG

 96. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima NN 69-17 ENG