UPUTA ZA IZRADU PUTOVNICE

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo.
Putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova RH.
Građaninu koji u UK ima reguliran boravak, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu.
Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.
Zahtjev se podnosi osobno na temelju prethodno dodijeljenog termina s izvornicima isprava u Veleposlanstvu te se prilaže sljedeće:

 • u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe -zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi roditelj/zakonski zastupnik) – koji je dostupan u Veleposlanstvu i ispunjava se prilikom podnošenja zahtjeva
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. hrvatsku putovnicu, osobnu iskaznicu, domovnicu, rješenje o primitku u državljanstvo i slično
 • dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjanu hrvatsku putovnicu, osobnu iskaznicu ili ukoliko je istekla valjanu stranu putovnicu / valjanu stranu osobnu iskaznicu ili druge isprave na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.
 • U slučaju da osoba nema niti jedan od navedenih važećih dokumenata identiteta potrebno je priložiti Citizen Card (upute o načinu pribavljanja Citizen Card dostupne su na  http://www.citizencard.com/)
 • dokaz o adresi u UK – vozačka dozvola ili tzv. utility bill (račun plina, struje, vode, Council Tax i slično) na ime i prezime podnositelja zahtjeva koje mora odgovarati podacima u hrvatskoj putovnici/domovnici/rodnom listu.
 • Osobe koje obnavljaju putovnicu moraju priložiti svoju staru isteklu putovnicu neovisno o tome kada je istekla, osim ukoliko je nisu izgubili ili ukoliko je ukradena, o čemu se u tom slučaju daje izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornosti o okolnostima gubitka ili krađe. Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba u svrhu obavljanja svih potrebnih administrativno upravnih radnji.
 
VAŽNE NAPOMENE:
PRVA HRVATSKA PUTOVNICA:
za maloljetnu djecu prilaže se:
 • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu i podnosi ga zakonski zastupnik/roditelj)
Napomena: Roditelj, koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ne može podnijeti zahtjev za putnu ispravu djeteta.
 • djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu)
 • valjanu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o adresi u UK - npr. posljednji račun za komunalije (utility bill, Council Tax, vozačka dozvola UK s adresom, bank statement itd.)
 • dokaz o državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo
 • Izvadak iz matice rođenih RH
 • Strani izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK izvadak iz matice rođenih/rodni list mora biti izdan od britanskog nadležnog tijela (Register Office) i u slučaju da dijete nije upisano u maticu rođenih RH, a ima državljanstvo nadovjeren pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation te preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik. Popis je dostupan u odjeljku Konzularni odjel. 
odrasle osobe prilažu:
 • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu i ispunjava se prilikom predaje zahtjeva za izradu putovnice)
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm (fotografu naznačiti kako je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili karticu dozvole boravka s fotografijom ili Citizen Card ili drugu javnu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe (ne vozačka dozvola UK);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – npr. domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/ zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;
 • izvadak iz matice rođenih. Strani izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK izvadak iz matice rođenih dan od britanskog nadležnog tijela (Register Office). U slučaju da osoba nije upisana u matice rođenih RH, a ima hrvatsko državljanstvo . UK izvadak iz matice rođenih dan od britanskog nadležnog tijela mora biti nadovjeren pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation,  te preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik. Popis prevoditelja dostupan je u odjeljku Konzularni odjel.
 • dokaz o adresi u UK – vozačka dozvola ili tzv. utility bill (račun plina, struje, vode, Council Tax i slično) na ime i prezime podnositelja zahtjeva koje mora odgovarati podacima u hrvatskoj putovnici/domovnici/rodnom listu.

AKO JE OSOBA SKLOPILA BRAK U INOZEMSTVU I/ILI PROMIJENILA IME/PREZIME
Činjenicu sklapanja braka i promjenu imena/prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj www.uprava.hr ili putem Veleposlanstva RH – upute dostupne u odjeljku „Sklapanje braka“). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih, hrvatski vjenčani list ili domovnicu).
PRISTOJBA NA ZAHTJEV ZA IZRADU HRVATSKE PUTOVNICE
za osobe do 21 godina – 49,44 GBP , za starije od 21 godina – 66,92 GBP  
Iznos se plaća karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate.
ROKOVI:
Postupak izrade nove putovnice zakonski je određen na rok od 30 dana ukoliko su riješeni svi prethodni postupci (dostava se obavlja u razumnom roku). Međutim, kako se putovnice fizički izrađuju u Republici Hrvatskoj zbog tehničkih razloga rok izrade i dostave same putovnice Veleposlanstvu može potrajati nešto duže od mjesec dana. Stoga hrvatske državljane molimo za razumijevanje te da svoje zahtjeve podnesu na način da ostave dovoljno vremena za njezinu izradu i dostavu,  uvažavajući moguće poteškoće u trajanju dostave putovnice u Veleposlanstvo, a sve u cilju da navedeni postupak ne pokvari moguće planove putovanja hrvatskih državljana. Putovnicu je moguće isključivo preuzeti u onom nadležnom tijelu gdje je zahtjev predan.
Za izradu prve putovnice je zbog dodatnih administrativnih postupaka potreban nešto duži rok (otprilike 7 tjedana). 
Prilikom preuzimanja nove putovnice stranka je dužna dostaviti staru putovnicu koju će ovlašteni službenik u Veleposlanstvu poništiti i vratiti. Stranka je dužna pri tom upozoriti na važeće vize i dozvole boravka koje ima u putovnici, a koje se ne poništavaju kako bi ostale valjane za daljnje korištenje.
Preporuka je Veleposlanstva podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice otprilike 2 mjeseca prije isteka stare, ali moguće je podnijeti zahtjev za izradu putovnice i ranije bez ograničenja.

Nestanak putovnice
Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se osobno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj. Hrvatskim državljanima u UK savjetujemo da gubitak/krađu putovnice prijave najbližoj policijskoj postaji (koje iako ne registriraju izgubljene dokumente, vode općenitu evidenciju zahtjeva građana) i potom osobno pristupe Veleposlanstvu i daju izjavu o svim okolnostima gubitka/krađe putovnice. Navedenu izjavu Veleposlanstvo dostavlja nadležnom tijelu u RH radi evidentiranja i poništenja dokumenta nakon čega je moguće podnijeti zahtjev za izradu nove putovnice.
Istovjetan postupak prijave gubitka/krađe vrijedi i za gubitak osobne iskaznice. Razlika je jedino što zahtjev za novu osobnu iskaznicu nije moguće podnijeti u Veleposlanstvu nego u Policijskoj upravi/postaju prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj u roku od 15 dana od prijave gubitka/krađe osobne iskaznice sukladno Zakonu o osobnoj iskaznici (NN 62/15). 

PUTNI LIST
Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.
Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se (dvije fotografije) i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku i davanja izjave o okolnostima gubitka/krađe dokumenta.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili konzularnom uredu u inozemstvu.
Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista potrebno je dokazati hrvatsko državljanstvo i identitet osobe. Moguće je dati na uvid presliku osobne iskaznica ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe.

FOTOGRAFIJA:
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.
Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.
PRISTOJBA iznosi 28,84 GBP.  
Iznos se plaća karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate.
Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju od stranke ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih postupaka na konzularne zahtjeve stranka.