Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“, broj 48/96; 72/13; 127/13) i članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ Ministarstvo vanjskih i europskih poslova imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39 Opće uredbe, prema kojem službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade  te povezane revizije;
c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
d) suradnja s nadzornim tijelom;
e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


VIZNI INFORMACIJSKI SUSTAV (VIS) I OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Vizni informacijski sustav (VIS) središnji je informatički sustav država članica Schengenskog područja.
 
Svrha VIS-a jest poboljšanje provođenja zajedničke vizne politike, konzularne suradnje i savjetovanja između središnjih tijela nadležnih za vize olakšavanjem razmjene podataka među državama članicama o zahtjevima za izdavanje viza i s njima povezanim odlukama, kako bi se pojednostavio postupak podnošenja zahtjeva, spriječila tzv. „kupovina viza“ („visa shopping“), potpomogla borba protiv krivotvorenja i pojednostavila kontrola na vanjskim graničnim prijelazima i unutar državnih područja država članica. VIS pomaže pri identifikaciji osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište na području države članice. Također, VIS uspostavlja kriterije i mehanizam za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za traženje azila koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje i mehanizam kada se podnose zahtjevi za izdvanje vize za boravak do 90 dana (tip C).
 
Sustav sadrži osobne podatke podnositelja zahtjeva za schengensku vizu za kratkotrajni boravak (tip C). U svrhu razmatranja zahtjeva za vizu obvezno je prikupljanje vaših osobnih podataka koji se traže u obrascu zahtjeva, fotografiranje te uzimanje otisaka prstiju. Ako se ne dostavi neki od navedenih podataka, zahtjev se može smatrati nedopuštenim.

Informativni letak o VIS-u (EN)


PRAVNA OSNOVA
 
Pravna osnova za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka utvrđena je  Uredbom (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) i Uredbom (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u).
 
Prikupljeni podaci dijele se s nadležnim tijelima država članica koja ih obrađuju u svrhu odlučivanja o vašem zahtjevu za izdavanje vize. Navedeni podaci, kao i podaci koji proizlaze iz odluke o vašem zahtjevu ili odluke o poništenju, ukidanju ili produljenju već izdane vize bit će uneseni u VIS i pohranjeni u njemu najviše pet godina. Tijekom tog razdoblja podaci će biti dostupni tijelima nadležnima za vize i tijelima nadležnima za provjeru viza na vanjskim granicama i unutar država članica, a u svrhu provjere jesu li ispunjeni uvjeti zakonitog ulaska na državno područje država članica te boravka i prebivanja na njemu, utvrđivanja identiteta osoba koje te uvjete ne ispunjavaju ili ih više ne ispunjavaju, kao i u svrhu razmatranja zahtjeva za azil i utvrđivanja nadležnosti za takvo razmatranje te će bit dostupni i tijelima nadležnima za imigraciju i azil. Pod određenim uvjetima podaci će biti dostupni i određenim tijelima država članica i Europolu za potrebe sprječavanja, utvrđivanja i istraživanja kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela.
 
Vaši se osobni podaci mogu staviti na raspolaganje trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji kada je to potrebno radi dokazivanja identiteta državljana treće zemlje, uključujući i radi vraćanja. Takav prijenos osobnih podataka moguć je samo ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 31. Uredbe (EZ) br. 767/2008 (Uredba o VIS-u).
 
VFS Global obrađuje osobne podatke u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te je vezan standardnim ugovornim klauzulama (Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/914) za osiguranje istog standarda zaštite osobnih podataka kao i Ministarstvo vanjskih  europskih poslova Republike Hrvatske, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).
 

KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

U skladu s člancima 15. do 19. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i člankom 38. Uredbe (EZ) br. 767/2008 (Uredba o VIS-u), imate pravo na pristup osobnim podacima, kopiju osobnih podataka koji se obrađuju te na informaciju o tome koja ih je država članica unijela u VIS.
 
Također imate pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka koji su netočni ili nepotpuni, na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka pod određenim uvjetima te na brisanje Vaših osobnih podataka koji su obrađeni nezakonito.
 
Također imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka, dopunu nepotpunih osobnih podatka, ograničenje obrade uz ispunjavanje utvrđenih uvjeta te pravo na brisanje osobnih podataka koji su obrađeni nezakonito.
 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ? 
 
Tijelo nadležno za obradu osobnih podataka prikupljenih u postupku izdavanja viza je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje osobnih podataka možete uputiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka.


Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje osobnih podataka obrađenima u Viznom informacijskom sustavu (VIS)
 
Ispunjeni obrazac možete poslati izravno na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske ili putem mail-a:
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 1000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 00385 1 4597 429
E-mail: SzZOP@mvep.hr
 
Također, ako smatrate da su vaši osobni podaci nezakonito obrađeni, imate pravo u svakom trenutku podnijeti pritužbu u vezi sa zaštitom osobnih podataka nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj:
 
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 00385 (0)1 4609 000, Fax 00385 (0)1 4609-099,
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr 


SUDSKA ZAŠTITA:
 
Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom:
 
Upravni sud u Zagrebu
Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb
Telefon: 01/6011-326, 01/6011-336
Telefax: 01/ 6011-300
E-mail: kontakt@uszg.pravosudje.hr
Internet stranica: http://sudovi.pravosudje.hr/upszg/