Odobrenje boravka u Hrvatskoj

BORAVAK I RAD STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Uvjeti za odobravanje ulaska, boravka i rada stranaca propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20), Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 66/19, 53/20, 144/20) te pripadajućim podzakonskim aktima.

 

DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA

Kratkotrajni boravak

Državljani trećih zemalja mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (90 dana boravka se može iskoristiti jednokratno ili višekratno).

Državljanin treće zemlje za vrijeme kratkotrajnog boravka mora imati prijavljen smještaj.
Smještaj je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj putem E-visitora ili prijave nadležnoj policijskoj upravi/postaji uz odgovarajući obrazac (dostupan na  https://mup.gov.hr/).

Ako prijavu smještaja ne može obaviti pružatelj smještaja, prijavu smještaja je dužan obaviti državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja.
 

Privremeni boravak

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ako:
 

 • je član uže obitelji hrvatskog državljanina
 • je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina
 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 • je istraživač koji dolazi na temelju ugovora o gostovanju
 • je član uže obitelji istraživača ili državljana treće zemlje koji dolazi radi studiranja
 • podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga
 • je član obitelji nositelja »EU plave karte«.

Zakonom o strancima propisano je da se privremeni boravak može odobriti državljaninu treće zemlje u sljedeće svrhe

 • spajanja obitelji,
 • srednjoškolskog obrazovanja,
 • studiranja,
 • istraživanja,
 • humanitarnog razloga,
 • životnog partnerstva,
 • rada
 • rada upućenog radnika,
 • boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a,
 • u druge svrhe
 • boravka digitalnih nomada.

Privremeni boravak odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispuni uvjete za izdavanje odobrenja privremenog boravka:

 1. dokaže svrhu privremenog boravka,
 2. ima valjanu putnu ispravu,
 3. ima sredstva za uzdržavanje,
 4. ima zdravstveno osiguranje ,
 5. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (potrebno kod podnošenja zahtjeva za izdavanje prvog privremenog boravka),
 6. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu u svrhu zabrane ulaska,
 7. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Rok važenja strane putne isprave mora biti tri mjeseca duži od razdoblja valjanosti privremenog boravka.

Pojedine kategorije državljana trećih zemalja oslobođene su podnošenja dokaza

 • o zdravstvenom osiguranju ili
 • da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela ili
 • o sredstvima za uzdržavanje (više informacija na https://mup.gov.hr/).

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka zaprimljen u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu prosljeđuje se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja donosi odluku o zahtjevu.

Rad državljana trećih zemalja

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako Zakonom o strancima nije drukčije propisano.

Dozvola za boravak i rad

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može podnijeti:

 • državljanin treće zemlje (vidi dio koji se odnosi na mjesto podnošenja zahtjeva za odobrenje privremenog boravka) ili
 • poslodavac u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka ili rada državljanina treće zemlje ili sjedištu poslodavca ili
 • Agencija za privremeno zapošljavanje.

Dozvola za boravak i rad je istodobno odobrenje za privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

O izdavanju dozvole za boravak i rad odluku donosi policijska uprava odnosno policijska postaja neovisno o mjestu podnošenja zahtjeva.

Potvrda o prijavi rada

Potvrde o prijavi rada izdaju policijske uprave odnosno policijske postaje državljaninu treće zemlje radi izvršenja ugovorenih poslova čije izvršenje traje kraće vremensko razdoblje.

Potvrda o prijavi rada radi izvršenja ugovorenih poslova može se izdati do 90 ili 30 dana u kalendarskoj godini samo određenim kategorijama državljana trećih zemalja propisanima odredbama Zakona o strancima.

Diplomatske misije odnosno konzularni uredi ne izdaju potvrde o prijavi rada.

Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Određene kategorije državljana trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Detaljnije informacije dostupne su na https://mup.gov.hr/.

 

Dugotrajno boravište

Dugotrajno boravište može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.

Smatra se da je državljanin treće zemlje neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do deset mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci.

Zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta državljanin treće zemlje podnosi u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta, a odluku o zahtjevu donosi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu odobriti će se dugotrajno boravište, ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima valjanu stranu putnu ispravu

2. ima sredstva za uzdržavanje

3. ima zdravstveno osiguranje

4. zna hrvatski jezik i latinično pismo

5. ne predstavlja opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost

 

Stalni boravak

Stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je:

1. član obitelji ili životni partner hrvatskog državljanina koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva

2. pripadnik hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji svoj status dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, a do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak

3. do dana podnošenja zahtjeva imao neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje deset godina, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje

4. maloljetno dijete koje do dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište

5. imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. te je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, uz obvezu da priloži dokaz o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku

6. maloljetno dijete koje živi u Republici Hrvatskoj:

– čiji jedan od roditelja, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište uz suglasnost drugog roditelja

– čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb

7. rođen u Republici Hrvatskoj i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati nije imao reguliran boravak.

Državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za odobrenje stalnog boravka u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta, a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 

DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Zakonom o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana država članica EGP i članova njihovih obitelji.

Navedene odredbe odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije.

Kratkotrajni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, dok nije neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi.

Državljanin države članice EGP-a nije dužan prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji je u pratnji ili se pridružuje državljaninu države članice EGP-a ima pravo boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako ima valjanu putnu ispravu, dok nije neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi te nije dužan prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji nije u pratnji ili se ne pridružuje državljaninu države članice EGP-a, dužan je prijaviti adresu smještaja sukladno odredbama Zakona o strancima.

 

Privremeni boravak

Državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti dulje od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Državljanin države članice EGP-a može prijaviti privremeni boravak u svrhu:

1. rada

2. studiranja ili strukovne izobrazbe

3. druge svrhe

4. spajanja obitelji

5. životnog partnerstva.

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka (kratkotrajnog boravka), policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice kojom dokazuje pravo privremenog boravka.

»Boravišna iskaznica za člana obitelji državljanina Unije« izdati će se članu obitelji koji:

1. ima valjanu putnu ispravu

2. priloži ispravu kojom dokazuje da je član obitelji iz članka 4. stavka 1. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

3. priloži ispravu koju je izdalo nadležno tijelo države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je uzdržavani član obitelji odnosno član kućanstva državljanina država članice EGP-a ili priloži dokaz o postojanju ozbiljnih zdravstvenih razloga zbog kojih je nužno da ga državljanin države članice EGP-a osobno njeguje, ako se radi o članu obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

4. ne predstavlja prijetnju za javni poredak ili nacionalnu sigurnost

5. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj.

 

Stalni boravak

Državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. Zakonom su propisane određene iznimke, odnosno kategorije osoba koje mogu ostvariti pravo na stalni boravak i ako u Republici Hrvatskoj zakonito borave kraće vrijeme.

Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice kojom se potvrđuje stalni boravak državljanin države članice EGP-a podnosi u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom države članice EGP-a u Republici Hrvatskoj ima pravo na stalni boravak. Zakonom su propisane određene iznimke, odnosno kategorije osoba, članova obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a, a koje mogu ostvariti pravo na stalni boravak i ako u Republici Hrvatskoj zakonito borave kraće vrijeme.

Policijska uprava odnosno policijska postaja će na zahtjev člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a ima pravo na stalni boravak, izdati mu boravišnu iskaznicu.

Sve informacije vezano uz statusna pitanja državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji dostupne su na www.mup.hr.

 

Rad državljana država članica EGP i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno bez potvrde o prijavi rada.