Pripreme za rad u DM/KU

Među glavnim djelatnostima Diplomatske akademije u funkciji službe vanjskih poslova RH su pripreme diplomata za rad u diplomatskim predstavništvima i konzularnim uredima RH u inozemstvu.

Temeljem iskustva hrvatske diplomacije, programe priprema osmišljava, organizira i provodi Služba za pripreme za rad u DM/KU Diplomatske akademije u suradnji s ustrojstvenim jedinicama MVEP RH te s drugim državnim i javnim tijelima Republike Hrvatske.

Programi priprema krojeni su prema diplomatskom statusu, predviđenim vrstama poslova i prethodnim znanjima kandidata te prema specifičnostima međunarodnih organizacija ili zemalja primateljica.

Uslijed sve složenijih modernih potreba diplomatskog djelovanja, Služba za pripreme za rad u DM/KU priprema i resorne predstavnike koji pri međunarodnim organizacijama zastupaju pojedine resore državne uprave, što je osobito izraženo u hrvatskom Stalnom predstavništvu pri Europskoj Uniji u Bruxellesu.