Projekti prijenosa znanja

Tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatske institucije i njeni stručnjaci stekli su bogato iskustvo u području usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provedbi reformskih i strukturnih mjera s ciljem dostizanja EU standarda te jačanja ljudskih kapaciteta za što učinkovitije sudjelovanje u obavljanju EU poslova. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH pridaje posebnu pažnju očuvanju stečenog znanja i iskustva iz procesa pregovora o pristupanju RH EU te potiče i promiče aktivnosti prijenosa znanja i iskustva zainteresiranim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU te ostalim partnerskim državama. Prijenos znanja vrši se putem tehničke pomoći i Twinning instrumenta.

Tehnička pomoć

Koordinacijom aktivnosti, usmjeravanjem i provedbom projekata prijenosa znanja, ostvaruje se bliska suradnja s partnerskim državama na njihovom putu približavanja EU. U tom kontekstu, ostvarena je suradnja s 11 zemalja korisnica pomoći (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldova, Srbija, Ukrajina, Tunis, Turska) te je održano više od 1300 obrazovnih aktivnosti za više od 11.000 sudionika. U sklopu aktivnost, angažirano je više od 300 hrvatskih stručnjaka iz državne i javne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva na provedbi seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, studijskih posjeta, savjetovanja, konferencija i foruma s ciljem prenošenja znanja i iskustva iz procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obrazovne aktivnosti prilagođene su svakoj zemlji korisnici pomoći, ovisno o njenim potrebama i stupnju integracije u EU, a ciljnu skupinu čine službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, mediji i građani.

U provedbi aktivnosti, ostvareno je partnerstvo s više od 30 međunarodnih institucija (državna uprava, javni sektor, međunarodne organizacije i zaklade, akademski sektor i civilno društvo), što omogućava djelovanje u svojstvu poveznice između potencijalnih partnera iz država članica i država korisnica pomoći u implementaciji projekata iz područja procesa europskih integracija, razvoja nacionalnih kapaciteta za EU poslove ili vođenja Twinning projekata.

Twinning

Prijenos znanja vrši se i sudjelovanjem hrvatskih institucija u okviru projekata Twinning instrumenta EU. Riječ je o instrumentu Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU (eng. Member State) i država korisnica (eng. Partner Country). Države korisnice ovoga instrumenta su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te države u okviru Europske politike susjedstva. Osnovni cilj Twinninga, koji je pokrenut 1998. godine, jest izgradnja kapaciteta ovih zemalja kako bi u cijelosti usvojile, primijenile i provele pravnu stečevinu Europske unije (fra. Acquis communautaire) prije samog pristupanja. Twinning predstavlja ključni instrument jačanja i gradnje institucija unutar šireg konteksta inicijativa za proširenje, te blisku, specifičnu suradnju između države korisnice (PC) i države članice (MS) kako bi se državama korisnicama pomoglo u razvoju moderne i učinkovite uprave, sposobne primijeniti pravnu stečevinu EU.

Twinning funkcionira na temelju specifičnih, jasno definiranih projekata s konkretnim operativnim rezultatima, a zamišljen je kao zajednički pothvat države članice i države korisnice, s vjerodostojnim obvezama i odgovornostima koje preuzimaju Twinning partneri.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova predstavlja Nacionalnu kontakt točku za Twinning, s jasno definiranom ulogom koja uključuje informiranje, koordinaciju i usmjeravanje projektnih prijedloga, sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, tijela državne i javne uprave koji sudjeluju u Twinning instrumentu.

Hrvatske institucije u provedbi Twinning projekata u državama jugoistočne Europe i europskog susjedstva

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, hrvatske institucije i stručnjaci mogu ravnopravno s ostalim državama članicama EU prenositi svoja znanja i iskustva iz primjene i provedbe pravne stečevine EU putem Twinning instrumenta Europske komisije. Od 2014., hrvatske su institucije sudjelovale ili trenutno sudjeluju u ukupno 44 Twinning projekta u 11 država korisnica, što predstavlja izniman uspjeh za „najmlađu“ državu članicu EU. Kao mlađi partner, Hrvatska je sudjelovala ili sudjeluje u 24, a kao vodeći u 20 Twinning projekta. U 2022. godini Hrvatska je rangirana na visokom sedmom mjestu po sudjelovanju u Twinningu, od ukupno 23 država članica EU koje sudjeluju u prijavi i provođenju Twinning instrumenta. U 2022. godini Hrvatska je sudjelovala u ukupno 15 Twinning projekata, od toga u sedam kao vodeći partner i osam Twinning projekata kao mlađi partner u konzorciju. Govoreći o 2023. godini, sudjelovali smo u šest Twinning projekata, od toga u četiri kao vodeći partner, te u dva kao mlađi partner. U 2024. godini, Hrvatska za sada sudjeluje u šest Twinning projekta, tri kao vodeći i tri kao mlađi partner. Područja u kojima hrvatski stručnjaci prenose svoju ekspertizu pokrivaju sve važne sektore - od financija, pravosuđa, unutarnjih poslova, gospodarstva, zdravstva i obrazovanja do prometa, EU fondova, poljoprivrede, statistike i reforme državne uprave.

Područja u kojima RH sudjeluje kroz Twinning instrument


Geografska rasprostranjenost

Do sada je uspješno završena provedba 38 Twinning projekta (14 u Sjevernoj Makedoniji, 8 u Crnoj Gori, 3 u Srbiji, 5 u BiH, 2 u Gruziji, 1 u Albaniji, 2 na Kosovu, 2 u Moldovi, 1 u Zambiji) u kojima su hrvatske institucije sudjelovale u svojstvu vodećeg ili mlađeg partnera u konzorciju s drugim državama članicama EU.

 
Hrvatske institucije trenutno provode šest Twinning projekata (dva u Sjevernoj Makedoniji, jedan u Bosni i Hercegovini, jedan u Turskoj, jedan u Jordanu i jedan u Srbiji) u suradnji s drugim državama članicama EU ili samostalno.

Područja koja obuhvaćaju trenutni projekti su:
  • Potpora EU jačanju kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom u veterinarskom sektoru Bosne i Hercegovine; (BiH),
  • Potpora Agenciji za civilno zrakoplovstvo u području sigurnosti zračnog prometa; Jačanje proračunskog planiranja, izvršenja i unutarnjih kontrola (Sjeverna Makedonija),
  • Jačanje revizijskih kapaciteta Revizijskog tijela (Turska),
  • Jačanje kapaciteta institucija javne uprave (Jordan)
  • Daljnje jačanje kapaciteta Revizorskog tijela (Srbija).
Uspješnost nominacije Twinning projekata od strane hrvatskih institucija očituje se u broju odabranih projekata. Od 2018. godine odabrani smo za provedbu 30 projekata, a samo u deset natječaja nismo bili izabrani. Također, sve smo uspješniji u ulozi vodećih partnera, što potkrepljuje statistika Europske komisije koja ističe Hrvatsku kao najaktivniju zemlju članicu EU koja u vodećoj ulozi provodi projekte u zemljama JIE.

Uloga vodećeg partnera podrazumijeva cjelokupno upravljanje složenim i administrativno zahtjevnim projektima, pretpostavlja spremnost koordiniranja aktivnosti i stručnjaka, kako svoje tako i partnerskih institucija drugih država članica EU, pripremu narativnih i proračunskih izvještaja, vođenje troškova proračuna. Područja u kojima su hrvatske institucije u ulozi vodećeg partnera pokrivaju sve važne sektore EU pravne stečevine - usklađenost prostornih podataka s EU zakonodavstvom, vanjska revizija, nadzor nad javnim sredstvima i revizija EU fondova, državni proračun i javne financije, poljoprivredna politika, sustav carinske zaštite, sigurnost zračnog prometa.

Osim postizanja vanjskopolitičkih ciljeva RH, praksa je pokazala kako uključenost državnih i javnih službenika u provedbi Twinning projekata pozitivno utječe na organizacijsku kulturu državnih institucija. Zaposlenicima se pruža prilika rada i usavršavanja u drugačijem, netradicionalnom radnom okruženju koje podrazumijeva promjene u organizaciji rada, proširenje definicije radnih zadataka, veću odgovornost i aktivno sudjelovanje u poslovima upravljanja projektom te promicanje veće suradnje i timskog rada, što u konačnici pozitivno utječe na sveukupnu modernizaciju državne uprave RH.

Više informacija o Twinning instrumentu Europske unije:

“Twinning out instrument - osnovne informacije"   ***