Projekti prijenosa znanja

Tijekom procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatske institucije i njeni stručnjaci stekli su bogato iskustvo u području usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, provedbi reformskih i strukturnih mjera s ciljem dostizanja EU standarda te jačanja ljudskih kapaciteta za što učinkovitije sudjelovanje u obavljanju EU poslova. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pridaje posebnu pažnju očuvanju stečenog znanja i iskustva iz procesa pregovora o pristupanju RH EU te potiče i promiče aktivnosti prijenosa znanja i iskustva zainteresiranim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU te ostalim partnerskim državama. 
Koordinacijom aktivnosti, usmjeravanjem i provedbom projekata prijenosa znanja ostvaruje se bliska suradnja s partnerskim državama na njihovom putu približavanja EU. U tom smislu, ostvarena je suradnja s 11 zemalja korisnica pomoći (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldova, Srbija, Ukrajina, Tunis, Turska) te je održano više od 1000 obrazovnih aktivnosti za više od 11.000 sudionika. Angažirano je preko 300 hrvatskih stručnjaka iz državne i javne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva na provedbi seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, studijskih posjeta, savjetovanja, konferencija i foruma s ciljem prenošenja znanja i iskustva iz procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Obrazovne aktivnosti prilagođene su svakoj zemlji korisnici pomoći, ovisno o njenim potrebama i stupnju integracije u EU, a ciljnu skupinu čine službenici na nacionalnoj i lokalnoj razini, civilno društvo, mediji i građani.
U provedbi aktivnosti, ostvareno je partnerstvo s preko 30 međunarodnih institucija (državna uprava, javni sektor, međunarodne organizacije i zaklade, akademski sektor i civilno društvo), što omogućava djelovanje u svojstvu poveznice između potencijalnih partnera iz država članica i država korisnica pomoći u implementaciji projekata iz područja procesa europskih integracija, razvoja nacionalnih kapaciteta za EU poslove ili vođenja twinning projekata.
Prijenos znanja vrši se i preko sudjelovanja hrvatskih stručnjaka u okviru projekata Twinning instrumenta EU. Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU i država korisnica. Države korisnice ovoga instrumenta su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU te države u okviru Europske politike susjedstva. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je Nacionalna kontakt točka za Twinning. Njegova uloga je informiranje, koordinacija i usmjeravanje projektnih prijedloga, sukladno vanjskopolitičkim cijevima RH, tijela državne i javne uprave koji sudjeluju u twinning instrumentu.


HRVATSKE INSTITUCIJE U PROVEDBI TWINNING PROJEKATA U DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EUROPE I EUROPSKOG SUSJEDSTVA

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, hrvatske institucije i stručnjaci mogu ravnopravno s ostalim državama članicama EU prenositi svoja znanja i iskustva iz primjene i provedbe pravne stečevine EU putem Twinning instrumenta Europske komisije. Od 2014., hrvatske su institucije sudjelovale ili trenutno sudjeluju u ukupno 42 Twinning projekta u 10 država korisnica, što predstavlja izniman uspjeh za „najmlađu“ državu članicu EU.
Područja u kojima hrvatski stručnjaci prenose svoju ekspertizu pokrivaju sve važne sektore - od financija, pravosuđa, unutarnjih poslova, gospodarstva, zdravstva i obrazovanja do prometa, EU fondova, poljoprivrede, statistike i reforme državne uprave.Do sada je uspješno završena provedba 36 twinning projekta (14 u Sjevernoj Makedoniji, 7 u Crnoj Gori, 3 u Srbiji, 5 u BiH, 2 u Gruziji, 1 u Albaniji, 2 na Kosovu, 1 u Moldovi, 1 u Zambiji) u kojima su hrvatske institucije sudjelovale u svojstvu vodećeg ili mlađeg partnera u konzorciju s drugim državama članicama EU. Hrvatski stručnjaci prenosili su kolegama u nacionalnim institucijama navedenih zemalja svoja znanja i iskustva iz sljedećih područja: Jačanje kapaciteta za vanjsku reviziju (Albanija), Približavanje normi iz područja civilnog zrakoplovstva pravnoj stečevini EU; Jačanje treninga iz područja pravosuđa kroz Twinning (Gruzija), Jačanje kapaciteta za EU integracije; Jačanje državnog ureda za reviziju; Jačanje vladavine prava; Razvoj i provedba Nacionalnog kvalifikacijskog okvira; Institucionalizacija strukturiranog mehanizma za suradnju između Vlade i civilnog društva; Unaprjeđenje unutarnjeg financijskog sustava kontrole; Dodatno jačanje sustava unutarnje kontrole; Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije u procesu pridruživanja Europskom sustavu središnjih banaka; Potpora sudjelovanju u Europskom zajedničkom zračnom prostoru - ECAA, Jačanje institucionalnih kapaciteta Istražnog centra; Potpora provedbi moderniziranog pravnog okvira za zaštitu podataka;  Poboljšanje naplate prihoda, te porezne i carinske politike; Unaprjeđenje revizije i parlamentarnog nadzora; Usklađivanje zakonodavstva i provedba pravne stečevine Unije u području ribarstva i akvakulture u Republici Sjevernoj Makedoniji (Sjeverna Makedonija), Organizacija sustava mapiranja  (Moldova), Jačanje kapaciteta sustava sigurnosti tkiva stanica; Jačanje institucionalnih kapaciteta Nacionalne banke Srbije u EU procesu;  Razvoj zakonodavnog okvira za učinkovitu provedbu acquisa u području ribarstva (Srbija), Podrška u području kaznenog progona; Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju; Podrška Europske unije parlamentima BiH u poslovima europskih integracija; Jačanje porezne politike; Potpora u borbi protiv kibernetičkog kriminala (BiH), Potpora reguliranju financijskih usluga; Razvoj kapaciteta za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama; Razvoj kapaciteta za suzbijanje nepravilnosti i prijevara; Unaprjeđenje zaštite tržišnog natjecanja; Potpora upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru; Podrška Institutu za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMed); Podrška Poreznoj i Carinskoj upravi u pripremi za nadogradnju TARICG-a na najnoviju verziju EU TARIC-a i povezanih ITMS podsustava (Crna Gora), Podrška u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; Podrška implementaciji Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju - Direktiva o uslugama 2006/123/EC (Kosovo), Peer-to-peer institucionalna podrška Uredu glavnog revizora u Zambiji (Zambija).
Hrvatske institucije trenutno provode 6 Twinning projekata (2 u Sjevernoj Makedoniji, 1 u Bosni i Hercegovini, 1 u Crnoj Gori, 1 u Moldovi, 1 u Turskoj) u suradnji s drugim državama članicama EU ili samostalno. Područja koja obuhvaćaju spomenuti projekti su: Potpora EU jačanju kapaciteta i postupnom usklađivanju s pravnom stečevinom u veterinarskom sektoru Bosne i Hercegovine; (BiH), Potpora Agenciji za civilno zrakoplovstvo u području sigurnosti zračnog prometa; Jačanje proračunskog planiranja, izvršenja i unutarnjih kontrola (Sjeverna Makedonija), Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Revizorskog tijela Crne Gore (Crna Gora), Poboljšanje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima (Moldova), Jačanje revizijskih kapaciteta Revizijskog tijela (Turska).Uspješnost nominacije twinning projekata od strane hrvatskih institucija očituje se u broju odabranih projekata. Od 2018. godine odabrani smo za provedbu 28 projekata, a samo u 8 natječaja nismo bili izabrani. Također, sve smo uspješniji u ulozi vodećih partnera, što potkrepljuje statistika Europske komisije koja ističe Hrvatsku kao najaktivniju zemlju članicu EU koja u vodećoj ulozi provodi projekte u zemljama JIE. Trenutno, hrvatske institucije provode 6 twinninga od kojih u 4 projekata imamo ulogu vodećeg partnera. Uloga vodećeg partnera podrazumijeva cjelokupno upravljanje složenim i administrativno zahtjevnim projektima, pretpostavlja spremnost vodećeg partnera da koordinira aktivnosti i stručnjake, kako svoje tako i partnerskih institucija drugih država članica EU, priprema narativne i proračunske izvještaje, vodi troškove proračuna. Područja u kojima su hrvatske institucije u ulozi vodećeg partnera pokrivaju sve važne sektore EU pravne stečevine - usklađenost prostornih podataka s EU zakonodavstvom, vanjska revizija, nadzor nad javnim sredstvima i revizija EU fondova, državni proračun i javne financije, poljoprivredna politika, sustav carinske zaštite, sigurnost zračnog prometa.
Osim postizanja vanjskopolitičkih ciljeva RH, praksa je pokazala kako uključenost državnih i javnih službenika u provedbu twinning projekata pozitivno utječe na organizacijsku kulturu državnih institucija. Zaposlenicima se pruža prilika rada i usavršavanja u drugačijem, netradicionalnom radnom okruženju koje podrazumijeva promjene u organizaciji rada, proširenje definicije radnih zadataka, veću odgovornost i aktivno sudjelovanje u poslovima upravljanja projektom te promicanje veće suradnje i timskog rada, što u konačnici pozitivno utječe na sveukupnu modernizaciju državne uprave RH.

Više informacija o Twinning instrumentu Europske unije:
“Twinning out instrument - osnovne informacije "Najava planiranih twinning natječaja

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći  (NN 99/2018)

Kontakt:
centar.izvrsnosti@mvep.hr


 
  • Twinning projekti u provedbi hrvatskih institucija (31kb)
  • 25 godina Twinninga (156132kb)
  • Twinning out instrument – osnovne informacije (268kb)