Hrvatska podnijela izjavu o intervenciji Međunarodnom sudu u postupku Ukrajine protiv Ruske Federacije

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o interveniranju Republike Hrvatske u postupak pred Međunarodnim sudom o sporu vezanom uz optužbe o genocidu prema Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Republika Hrvatska je 19. listopada 2022. podnijela Međunarodnom sudu izjavu o intervenciji u navedenom sporu Ukrajine protiv Ruske Federacije.

Ukrajina je 26. veljače 2022. pokrenula postupak protiv Ruske Federacije koji se odnosi na tumačenje, primjenu ili izvršenje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida (Konvencija o genocidu). Polazeći od tvrdnji Ruske Federacije da Ukrajina čini zločine genocida u pokrajinama Lugansk i Donjeck, slijedom čega je Ruska Federacija pokrenula vojnu operaciju na državnom području Ukrajine u svrhu sprječavanja i kažnjavanja Ukrajine sukladno Konvenciji o genocidu, u predmetnom postupku Ukrajina od Međunarodnog suda traži da utvrdi kako niti jedan čin genocida nije počinjen od strane Ukrajine u pokrajinama Lugansk i Donjeck, da je djelovanje Ruske Federacije temeljeno na lažnoj tvrdnji o počinjenom genocidu i da nema temelja u Konvenciji te da obveže Rusku Federaciju na isplatu pune naknade za počinjenu štetu takvim djelovanjem. Međunarodni sud je 16. ožujka 2022. donio odluku o privremenim mjerama na zahtjev Ukrajine, u kojoj se, između ostalog, nalaže Ruskoj Federaciji da mora odmah obustaviti vojnu operaciju koju je započela 24. veljače 2022. na državnom području Ukrajine.

Kao država stranka Konvencije o genocidu, Republika Hrvatska ima pravo intervenirati u postupku i namjerava iznijeti svoje tumačenje relevantnih odredbi Konvencije o genocidu. U svojoj izjavi Hrvatska se usredotočuje na tumačenje članka IX. Konvencije o genocidu i tvrdi da Sud ima nadležnost u ovom slučaju.

Do danas su, osim Republike Hrvatske, izjave o intervenciji podnijele Latvija, Litva, Novi Zeland, Ujedinjena Kraljevina, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Švedska, Rumunjska, Francuska, Italija, Poljska, Danska, Irska, Finska, Estonija, Španjolska, Australija, Portugal, Austrija, Luksemburg i Grčka.

Republika Hrvatska potvrđuje svoju snažnu predanost međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima i poštivanju međunarodnog prava, posebice dužnosti država da ne pribjegavaju prijetnjama ili uporabi sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države te da poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo kao dio međunarodnog prava, te Konvenciju o genocidu.

Priopćenja