Vize

Kratkotrajna viza (viza C) je odobrenje za tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili za boravak na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana. Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske.

Za pregled viznog sustava i osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Republike Hrvatske i drugih država, molimo pogledajte https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853

Vizni režim Republike Hrvatske uređen je sljedećim propisima:

 • Uredba Vijeća (EZ) 539/2001
 • Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)
 • Uredba o viznom sustavu (NN 55/2015)
 • Pravilnik o vizama (NN 7/13)

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske. 

Obavijest za nositelje iskaznice “Residence card of a family member of a Union citizen”
Član obitelji državljana države članice EU ili Europskoga gospodarskoga prostora može putovati bez vize u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva  “Residence card of a family member of a Union citizen” te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je državljanin države članice EU ili EGP. Ako član obitelji državljana države članice EU ili EGP nema takvu iskaznicu, potrebna mu je hrvatska viza, koja će biti izdana u žurnom postupku bez naplate pristojbe.

 
POSTUPAK IZDAVANJA VIZE

Podnošenje zahtjeva za vizu: najranije 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Turski državljani, kao i osobe s dozvolom boravka u Turskoj, mogu podnijeti zahtjev za vizu i u jednom od viznih centara VFS Globala  (Istanbul, Ankara, Bursa, Izmir, Antalya, Gaziantep). Za turističke posjete zahtjevi za vizu se mogu podnijeti i putem akreditiranih turističkih agencija  (za turističke grupe koje organiziraju te agencije).

Nazočnost podnositelja zahtjeva: stranac osobno podnosi zahtjev za vizu. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv veleposlanstva/konzulata.

Odlučivanje o zahtjevu: o zahtjevu za vizu odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a taj rok se može produljiti i do 30 ili 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi. Ako je zahtjev podnesen u razdoblju kraćem od 15 dana prije namjeravanog putovanja, veleposlanstvo/konzulat ne snosi odgovornost za trajanje postupka odlučivanja o zahtjevu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU:

1. Obrazac zahtjeva za vizu (može se ispuniti online, dostupan je na poveznici https://crovisa.mvep.hr/. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti, vlastoručno potpisati od strane podnositelja zahtjeva (za maloljetnike roditelj, odnosno zakonski zastupnik) i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Primjerak pravilno popunjenog obrasca može se preuzeti ovdje.

2. Putovnica podnositelja zahtjeva: izdana u posljednjih 10 godina, s rokom valjanosti najmanje tri mjeseca duljim od roka valjanosti tražene vize i s najmanje dvije prazne stranice. Potrebno je priložiti presliku svih popunjenih stranica putovnice i, ukoliko postoji, ranijih putovnica (stranice s osobnim podacima, stranica s unesenim vizama i pečatima).

3. Fotografija lica: u boji veličine 35x45 mm; osoba treba biti prikazana s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta. Na fotografiji osobe, koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

4. Putno zdravstveno osiguranje za pokrivanje troškova koji bi mogli nastati u svezi s povratkom u državu iz koje stranac dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja, najmanje ugovorene svote od 30.000,00 eura. Ono mora biti valjano za cijelo razdoblje boravka stranca u Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za više ulazaka mora imati policu putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog boravka u Hrvatskoj. Dužan je ispuniti izjavu putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete.

5. Dokaz o boravištu: Stranci na privremenom boravku u drugoj državi trebaju dostaviti presliku odobrenog boravka;

6. Sredstvo putovanja i namjera povratka u zemlju boravišta: povratna putna karta za zrakoplov, autobus ili brod; prometna i vozačka dozvola ako se putuje osobnim vozilom;

7. Vizna pristojba: plaća se pri podnošenju zahtjeva za vizu u iznosu od 600 HRK ili 80 EUR, sukladno točki 7. Pristojbe u području vanjskih poslova Vladine Uredbe o tarifi upravnih pristojbi i na temelju članka 1. stavka 3. relevantnog Zakona o upravnim pristojbama.

U slučaju posrednog podnošenja zahtjeva za vizu, za detaljne informacije o mogućnosti uplate konzularne pristojbe na bankovni račun veleposlanstva/konzulata potrebno je obratiti se veleposlanstvu/konzulatu u kojem se planira podnijeti zahtjev za vizu.

Podaci o EURO bankovnom računu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ankari:

Banka:                             

DENIZBANK

IBAN broj:                       

TR27 0013 4000 0073 5627 0000 06

Broj računa:                   

9100-7356270-353

SWIFT kod:                  

DENITRIS

Kod poslovnice:                 

9100 - KOROĞLU ANKARA ŞUBESİ

Adresa Banke:      

DenızBank Koroğlu Ankara Şubesi
Uğur Mumcu Cad. Kemer Sok. No:6/5
Gaziosmanpaşa – Çankaya
Ankara/Turkey

 

Podaci o EURO bankovnom računu Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Istanbulu:

Banka:                             

TURKIYE IS BANKASI A.S

IBAN broj:                       

TR50 0006 4000 0021 0113 3202 27

Broj računa:                   

1011 3320227

SWIFT kod:                  

ISBKTRIS

Kod poslovnice:                 

1011 BEYOGLU

Adresa Banke:      

TURKIYE IS BANKASI A.S BEYOGLU SUBESI
34430 BEYOGLU - ISTANBUL-TÜRKİYE

Od plaćanja vizne pristojbe oslobođeni su:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),
 • članovi obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskoga prostora,
 • djeca do navršenih 12 godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005.,
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

Za državljane iz pojedinih država moguća je niža vizna pristojba, sukladno sporazumima o olakšanom izdavanju viza (npr. Azerbajdžan, Ruska Federacija…). Ukoliko se zahtjev podnosi putem viznih centara VFS Globala, naplaćuje se dodatna naknada za uslugu za svaki zahtjev. Za cjelokupni popis naknada za usluge u viznim centrima VFS Globala, molimo posjetite stranicu http://www.vfsglobal.com/.

8.   Dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj:

 • za turistički posjet: potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, rezervacija hotelskog ili drugog smještaja, i dr.;
  za privatni ili poslovni posjet: izvornik jamstvenog pisma;
 • za strance koji dolaze na poziv hrvatskog državnog tijela, ili na međunarodni skup od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske: pozivno pismo;
 • za članove uže obitelji hrvatskog državljana i državljana Europskog gospodarskog prostora (EGP): izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih, i preslika identifikacijske iskaznice hrvatskog državljana ili državljana EGP-a;
 • za boravak u druge svrhe prilažu se druge dokazne isprave.

9.  Osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu: u protuvrijednosti od 70 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.
Ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 30 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.
Iznimno, ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Hrvatske, oslobođen je od obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava.
Dokazne isprave mogu biti: platne liste i/ili izvješća o stanju i prometima na osobnom bankovnom računu u posljednja tri mjeseca, izvadak od mirovine, dokaz o stipendiranju, itd.
Podnositelj zahtjeva prilaže i odgovarajuću potvrdu o svom socijalno-profesionalnom statusu: potvrdu o zaposlenju, potvrdu o školovanju,  izvadak iz trgovačkog registra za obrtnike itd. Za maloljetnike i osobe bez vlastitih sredstava, prilaže se ovjerena potvrda o preuzimanju troškova od roditelja odnosno osobe koja preuzima troškove, s dokazom o socijalno-profesionalnom statusu i dokazom o posjedovanju financijskih sredstava preuzimatelja troškova.

10. Osigurani smještaj: rezervacija hotelskog, privatnog ili drugog smještaja, dokaz o vlasništvu ili najmu nekretnine, brodice itd. Smještaj može osigurati jamac ili pozivatelj ako je to navedeno na jamstvenom, odnosno pozivnom pismu.

11. Za maloljetnika zakonski zastupnik prilaže: rodni list, ako su roditelji zakonski zastupnici, ili odluku nadležnog tijela o određivanju zakonskog zastupnika. Ako maloljetnik putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, potrebno je priložiti ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži osobne podatke o zakonskom zastupniku, svrhu i razdoblje i vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se izdaje suglasnost, i. potpis zakonskog zastupnika.

Za veće skupine u svrhu sudjelovanja na kulturnim, obrazovnim ili sportskim manifestacijama ili iz humanitarnih razloga, zahtjev za vizu može podnijeti ovlaštena osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Za popis potrebnih isprava koje se prilažu uz zahtjev u Turskoj, molimo provjerite i provedbenu odluku Europske komisije.

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. Veleposlanstvo zadržava dokumente koji su predani u izvorniku uz zahtjev. Ukoliko postoji potreba za povratkom dokumenata u izvorniku, potrebno ih je priložiti zajedno s njihovom preslikom.

 

JAMSTVENO I POZIVNO PISMO

SVRHA PUTOVANJA: PRIVATNI POSJET
Ako stranac dolazi u privatni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe. Jamac - fizička osoba iz Hrvatske, dužna je svoj potpis na obrascu ovjeriti kod javnog bilježnika u Hrvatskoj ili u hrvatskom veleposlanstvu, ako je jamac hrvatski državljanin, odnosno kod javnog bilježnika ako je jamac stranac s odobrenim boravkom u Hrvatskoj.
Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj.
Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.
Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

SVRHA PUTOVANJA: POSLOVNI POSJET
Ako stranac dolazi u poslovni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca pravne osobe. Jamac - pravna osoba iz Hrvatske, dužna je ovjeriti obrazac službenim pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.
Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.).
Veleposlanstvo/konzulat zadržava izvornik jamstvenog pisma. Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma kako bi mogao, na traženje tijela nadležnog za kontrolu državne granice, predočiti dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj.

POZIVNO PISMO
Stranac koji dolazi u Hrvatsku na poziv hrvatskoga državnoga tijela, radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.
U pozivnom pismo potrebno je navesti:

 • podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,
 • svrhu dolaska, razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj, te podatke o smještaju stranca,
 • podatku o tome tko snosi troškove boravka stranca u Republici Hrvatskoj,
 • ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu.

 

SPORAZUMI O OLAKŠANOM IZDAVANJU VIZA
(VISA FACILITATION AGREEMENTS)

EU je sklopila Sporazume o olakšanom izdavanju viza s:

 • Armenijom
 • Azerbajdžanom
 • Gruzijom
 • Kabo Verdeom
 • Moldovom (odnosi se samo na nositelje ne-biometrijskih putovnica)
 • Ruskom Federacijom
 • Ukrajinom

Ovi sporazumi pojednostavljuju i pojeftinjuju državljanima navedenih zemalja (bez obzira gdje borave) pribavljanje kratkotrajnih viza, posebno za česta putovanja.

Tekstovi sporazuma dostupni su na sljedećoj adresi:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm.

 

Važne napomene i upozorenja:

 • Podnošenje zahtjeva za vizu, sa svim traženim ispravama, ne podrazumijeva da će viza biti izdana.
 • Izdana viza nije jamstvo da će strancu biti odobren ulazak u Hrvatsku. Granična policija može, prilikom svakog prelaska hrvatske granice, zatražiti od stranca predočenje preslike jamstvenog pisma ako je riječ o privatnom ili poslovnom posjetu, koje se zato preporuča nositi u ručnoj prtljazi, kao i dokaz o posjedovanju dostatnih novčanih sredstava.
 • Odluka o odbijanju vize i razlozi za takvu odluku, dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu o odbijanju/poništenju/ukidanju vize.
 • Stranac može podnijeti žalbu na odluku o odbijanju vize, putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske u roku 15 dana od dana primitka odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize. Žalba se predaje na hrvatskom jeziku i pritom se za izvaneuropske zemlje naplaćuje pristojba u iznosu od 260 HRK ili 34 EUR, prema tarifnom broju 78. b. Zakona o upravnim pristojbama.
 • Povrat vizne pristojbe nije moguć nakon što je zahtjev za vizu zaprimljen u veleposlanstvu/konzulatu.
 • Veleposlanstvo/konzulat može pozvati podnositelja zahtjeva za vizu na dodatni razgovor, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i/ili dostavu ovjerenog prijevoda, kao i nadovjeru dokumentacije.
 • Krivotvorenje dokumentacije i služenje njome može biti predmet kaznenoga gonjenja.

Za radno vrijeme Konzularnog odjela Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ankari i Generalnog konzulate Republike Hrvatske u Istanbulu molimo provjerite ovdje. Molimo posjetite stranicu viznih centara VFS Globala  za informacije o njihovim uslugama.