Potvrde o boravku u inozemstvu

Danom pristupanja Europskoj Uniji, dana 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska postaje dio carinske unije, te se stoga kretanje roba između drugih zemalja članica i Republike Hrvatske smatra prometom unutar EU, što znači da se taj promet odvija bez primjene carinskih postupaka i mjera carinskog nadzora, odnosno da se više uopće neće provoditi nikakve carinske procedure nad domaćom robom koja se upućuje ili dolazi po bilo kojoj osnovi iz država članica. Ovo vrijedi i za robe koje domaće osobe unose u Republiku Hrvatsku kad se vraćaju/useljavaju iz ostalih 27 zemalja članica.

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u zemljama članicama EU, od dana pristupanja, ne izdaju nikakve potvrde u svezi s preseljenjem hrvatskih državljana, jer se preseljenje predmeta više ne smatra uvozom (radi se o tzv. robi Zajednice) niti će postojati carinske formalnosti.
Pri doseljenju hrvatskih državljana iz trećih zemalja i nadalje se izdaju potvrde DM/KU RH kao i do sada.

Područje oslobođenja od plaćanja carine uređeno je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carine u Zajednici (Kodificirana inačica – Sl L 324, 11. 10. 2009. str. 23). Detaljnija pravila o uvjetima oslobođenja od carine, u skladu s odredbama Uredbe, propisana su Pravilnikom o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine („Narodne novine“, br. 93/2013.), a u nadležnosti su Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave.

Sukladno članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina koju uvoze fizičke osobe koje prenose svoje uobičajeno prebivalište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice.

Sukladno članku 11. stavak 2. točka 1. Pravilnika, podnositelj zahtjeva za oslobođenje dužan je carinskom uredu, uz zahtjev za priznavanje prava na oslobođenje od carine, podnijeti i potvrdu diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike

Hrvatske u trećoj zemlji
 kojom se potvrđuje razdoblje neprekidnog boravka u odnosnoj trećoj zemlji ili drugu odgovarajuću ispravu (isprava izdana od strane Zavoda za zapošljavanje ili domaćeg ili stranog poslodavca, o upućivanju na rad u treću zemlju; prijave i odjave boravišta u trećoj zemlji; potvrda mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja; potvrde poreznih tijela o obračunu poreznih davanja; potvrda hrvatskoga ili inozemnog poslodavca o razdoblju zaposlenja u trećoj zemlji; ugovor o zaposlenju u trećoj zemlji, i sl.).

Potvrda DM/KU Republike Hrvatske izdaje se isključivo hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, a vraćaju se u Republiku Hrvatsku nakon privremenog boravka u trećoj zemlji ili koji prenose svoje prebivalište ili boravište iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku.

Sukladno članku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009, oslobođenje se može odobriti osobama čije je uobičajeno prebivalište bilo izvan carinskog područja Zajednice u kontinuiranom razdoblju od najmanje 12 mjeseci te iznimno, sukladno članku 10. st. 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (NN 93/2013), i  osobi čije je prebivalište ili boravište bilo izvan carinskoga područja Europske unije u kontinuiranom razdoblju kraćem od 12 mjeseci, pod uvjetom da je namjera te osobe očigledno bila da boravi izvan carinskoga područja Europske unije tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci što se dokazuje dostavom odgovarajućih isprava nadležnom carinskom uredu.