DRŽAVLJANSTVO

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem temeljem Članka 16. Zakona (pripadnost hrvatskom narodu) može se podnijeti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem konzularnom području osoba boravi i prijavljena je. U svim drugim slučajevima zahtjev se podnosi u policijskoj upravi/postaji u Republici Hrvatskoj.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.
Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja.
Nakon uručenja pozitivnog rješenja stranka se upisuje u knjigu državljana u nadležnom matičnom uredu nakon čega matični ured može izdati domovnicu.

Uz propisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva s upitnikom prilaže se:
-           životopis
-           izvadak iz matice rođenih
-           izvadak iz matice vjenčanih (ako je osoba u braku)
-           dokaz o državljanstvu
-           uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci (švicarska potvrda o nekažnjavanju treba biti ovjerena štambiljem Apostille i prevedena na hrvatski jezik)
-           važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika

Kod zahtjeva za stjecanja hrvatskog državljanstva temeljem pripadnosti hrvatskom narodu (Članak 16. Zakona o hrvatskom državljanstvu) potrebno je dostaviti isprave kojima podnositelji zahtjeva dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.

Kad je riječ o stranim javnim ispravama koje se prilažu uz zahtjev (npr. rodni list, vjenčani list i slično), takve isprave trebaju biti izdane na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji.

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.
Uz zahtjev se prilaže:
-           upitnik
-           izvadak iz matice rođenih
-           važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
-           potvrda da osoba nije upisana u knjige državljana u matičnom uredu kod kojeg je trebala biti upisana u vrijeme rođenja po propisima koji su tada vrijedili
-           ako stranka posjeduje strano državljanstvo, akt o njegovom stjecanju ili uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o načinu i vremenu stjecanja državljanstva
-           potvrda ili domovnica jednog ili oba roditelja o činjenici upisa u knjigu državljana.
Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanina stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a greškom nisu upisane u knjigu državljana.

Prestanak hrvatskog državljanstva
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki.
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.
Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom se prilaže:
-           životopis
-           izvadak iz matice rođenih
-           uvjerenje o državljanstvu (domovnica)
-           važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
-           ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu (domovnica)
-           dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača

Odricanje od hrvatskog državljanstva:
uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, daje se
-           izjava o odricanju
-           dokaz stranog državljanstva
-           dokaz prebivališta u inozemstvu.
Republika Hrvatska dozvoljava svojim državljanima da uz hrvatsko steknu i švicarsko državljanstvo, no pred državnim tijelima Republike Hrvatske svi hrvatski državljani koji uz hrvatsko imaju i neko drugo državljanstvo smatraju se isključivo hrvatskim državljanima.

Obrasci zahtjeva dostupni su na:
https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/hrvatsko-drzavljanstvo/stjecanje-hrvatskog-drzavljanstva/1719

Odredbe Zakona o hrvatskom državljanstvu možete pronaći ovdje:
https://www.zakon.hr/z/446/Zakon-o-hrvatskom-dr%C5%BEavljanstvu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_102_2050.html