Privremeni boravak stranaca


Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnosi se osobno u nadležnom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske. U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Skopju zahtjev osobno mogu podnijeti državljani Republike Makedonije, stranci  koji imaju prebivalište u Makedoniji ili oni stranci u čijoj zemlji nema hrvatskog veleposlanstva ili konzulata, a Makedonija im je zemljopisno najbliža.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak stranac je dužan priložiti slijedeće:

  • dvije fotografije u boji veličine 3 x 3,5 cm koje vjerno prikazuju nositelja zahtjeva,
  • kopiju valjane putne isprave,
  • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje (potvrda poslodavca o plaći, bankovni izvadak i dr.),
  • dokaz o osiguranom stanovanju (vlasnički list, ugovor o najmu stana, kupoprodajni ugovor i dr.),
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
  • potvrda o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak (ne starija od šest mjeseci).

Uz to, ovisno o svrsi privremenog boravka, uz navedene priloge, stranac je dužan priložiti i drugi dokaz iz kojeg se može utvrditi opravdanost boravka u Republici Hrvatskoj (potvrdu da je učenik ili student u Republici Hrvatskoj, radnu dozvolu, tj. ugovor o radu, dozvolu za obavljanje određene profesionalne djelatnosti, izvod iz registra pravnih i fizičkih osoba za obavljanje određene djelatnosti, potvrdu medicinske ustanove u kojoj se liječi ili namjerava liječiti, izvod iz matice rođenih ili izvod iz matice vjenčanih i slično).

Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti originalne, ovjereni prijepis ili ovjerena kopija, a ako je potrebno, moraju biti prevedene i odgovarajuće ovjerene za uporabu u Republici Hrvatskoj.