Carinska povlastica za hrvatske državljane povratnike u RH i strance s odobrenim privremenim boravkom u RH


Člankom 187. stavak 1. točka 11. Carinskog zakona (NN, br. 78/99-138/06), te člancima 17. – 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN, br. 5/07), propisano je oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost na predmete kućanstva koji se uvoze pri preseljenju fizičkih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku.

Navedenim propisima, uvoz predmeta kućanstva uz primjenu oslobođenja od plaćanja carine i PDV-a nije ograničen vrstom, količinom i vrijednošću, a moguć je uz ispunjenje dvaju uvjeta:

  • prethodnim boravkom u drugoj zemlji od najmanje 12 mjeseci, te
  • posjedom i uporabom predmeta od najmanje šest mjeseci u inozemnom kućanstvu.

Korisnici oslobođenja mogu biti:

  • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu, ili
  • strani državljani koji su od nadležnog tijela državne uprave (MUP-a) dobili odobrenje privremenoga ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Korištenje oslobođenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku, a uvoz se može obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja, odjednom ili u više navrata, a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga.

Zahtjev za korištenje oslobođenja podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje slijedećih isprava:

  • isprave kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu (za hrvatske državljane povratnike iz Švedske to je u pravilu potvrda koju na osobni zahtjev podnositelja izdaje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Stockholmu na osnovu valjane hrvatske putovnice i potvrde (Personbevis) švedske Porezne uprave (Skatteverket) iz koje će biti razvidan početak boravka u Švedskoj. Za izdavanje navedene pristojbe na temelju tr.br. 80 Zakona o upravnim pristojbama. Zakona o upravnim pristojbama naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 470 SEK, ali mogu biti i druge isprave iz kojih je vidljiv boravak u odnosnoj zemlji - kao što su potvrde prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, a za strane državljane strana putna ili identifikacijska isprava)
  • identifikacijske isprave (osobne iskaznice),
  • izjave o datumu doseljenja u Republiku Hrvatsku, te
  • popisa predmeta kućanstva koji se namjeravaju uvesti (u dva primjerka).

Pod predmetima kućanstva smatraju se primjerice namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, razni drugi predmeti za uređenje i opremanje kuće ili stana, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uređaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kućnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošću. Također u predmete kućanstva se mogu svrstati i osobni automobili, motocikli, prikolice, kamp kućice, plovila, ukoliko je i ove predmete korisnik povlastice ili koji član njegove obitelji imao u vlasništvu šest mjeseci, ali i razumne količine potrošne robe (primjerice jednomjesečne zalihe živežnih namirnica), za koju, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno šestomjesečno posjedovanje.

Pri uvozu osobnih automobila , motocikala i plovila, uz ispunjenje gornjih uvjeta, uz oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a, za odnosna prometna sredstva nije potrebno provoditi tzv. homologaciju, ali se oslobođenje ne odnosi na poseban porez, te se isti (tzv. trošarina) uvijek obračunava i plaća sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN, br. 139/97-95/04).

Činjenica posjeda i korištenja predmeta kućanstva u proteklom šestomjesečnom razdoblju dokazuje se računima ili drugim vjerodostojnim ispravama, odnosno u nedostatku istih ocjenu rabljenosti daje uredujući carinski službenik u postupku carinjenja robe. Za predmete koji podliježu registraciji (osobni automobili, motocikli, plovila, prikolice) u navedenu svrhu služe prometne isprave odnosnoga predmeta, odnosno druge isprave o vlasništvu – kupoprodajni ili darovni ugovor.

Predmeti kućanstva koji se uvezu uz oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ne smiju se prodati, dati drugom na korištenje, zalog, najam ili rabiti u druge svrhe, u razdoblju od 12 mjeseci u od dana uvoznoga carinjenja, osim ako se prethodno pri nadležnoj carinarnici ne plate uvozna davanja kojih je korisnik bio oslobođen.