Putovnica

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Putovnica je javna isprava koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Osoba je dužna nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (slučajevi kada je za prelazak granice dovoljna osobna iskaznica ili je dodatno potrebna viza).

 Izdavanje putovnice

Hrvatskom državljaninu koji ima reguliran boravak u Republici Sloveniji, putovnicu izdaje Veleposlanstvo RH u Ljubljani.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u Veleposlanstvu RH u Ljubljani i to 2-3 mjeseca prije isteka roka valjanosti stare putovnice. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice uzeti će se otisci dva prsta skeniranjem na posebnom uređaju, te vlastoručni potpis.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik.

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Dijete starije od 12 godina mora biti nazočno podnošenju zahtjeva zbog osobnog potpisivanja zahtjeva i davanja otisaka prstiju.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

  • 1 fotografiju  veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva, bez pokrivala za glavu. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju koja udovoljava standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
  • postojeću putovnicu;
  • presliku iskaznice o odobrenom boravku u Republici Sloveniji
  • dokaz o adresi stanovanja u Republici  Sloveniji (prijava prebivališta)

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put osim identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica) potrebno je priložiti i dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Republike Hrvatske, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo ili dr.) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci.

Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).

Uz zahtjev za izdavanje putovnice  plaća se konzularna pristojba:

  • za osobe do 21 godine života u iznosu od 57,00 €
  • za osobe iznad 21 godine života  u iznosu od 76,00 €

Osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, a osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina.

Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom valjanosti od godinu dana.

Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana.

U slučaju krađe ili gubitaka putovnice hrvatski državljanin dužan je bez odgode prijaviti nestanak putovnice Veleposlanstvu RH u Ljubljani davanjem pisane izjave o svim okolnostima gubitka odnosno krađe putovnice, kojoj prilaže potvrdu slovenske policije o prijavi nestanka putovnice.

Nakon davanja zapisničke izjave i prilaganja potvrde slovenske policije osoba može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice ukoliko ima reguliran boravak u Republici Sloveniji.

U slučaju pronalaska putovnice koja je prethodno prijavljena kao izgubljena ili ukradena, njome se ni u kom slučaju nije dozvoljeno koristiti, nego ju je potrebno donijeti u Konzularni odjel Veleposlanstva radi fizičkog poništenja.

 

Državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u Republici Sloveniji bez putne isprave
(izgubljena, ukradena ili nedostupna) može se izdati putni list radi povratka u Hrvatsku.