Međunarodne mjere ograničavanja

Međunarodne mjere ograničavanja (sankcije) su instrument diplomatske ili gospodarske prirode kojima se nastoji promijeniti aktivnosti ili politike poput kršenja međunarodnog prava ili ljudskih prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratska načela.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina Europske Unije postala je pravno obvezujuća u Republici Hrvatskoj.

Europska unija primjenjuje sankcije ili mjere ograničavanja u provođenju posebnih ciljeva Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) određenih u članku 11. Ugovora o Europskoj uniji, koji su sljedeći: zaštita zajedničkih vrijednosti, temeljnih interesa, neovisnosti i cjelovitosti Unije u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda; jačanje sigurnosti Unije na sve načine; očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti, u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda i Helsinškog završnog akta i ciljevima Pariške povelje, uključujući one koje se odnose na vanjske granice; promicanje međunarodne suradnje; razvoj i učvršćivanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.  Opća izjava o politici EU-a nalazi se u Osnovnim načelima upotrebe mjera ograničavanja (sankcije) (dokument Vijeća 10198/1/04).

EU donosi mjere ograničavanja bilo na autonomnoj osnovi ili provodeći obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mjere ograničavanja koje uvodi EU mogu biti usmjerene na vlade trećih zemalja ili nedržavne subjekte i pojedince (poput terorističkih skupina i terorista). Mogu uključivati embargo na oružje, druga posebna i opća ograničenja trgovine (zabrane uvoza ili izvoza), financijska ograničenja, ograničenja prihvata (zabrane izdavanja viza ili zabrane putovanja) ili, prema potrebi, druge mjere.

Koristeći okvir ZVSP-a, 27 država članica EU-a provodi sankcije koje je uvelo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju poglavlja VII. Povelje UN-a. Vijeću sigurnosti su Poveljom UN-a dodijeljene ovlasti za donošenje odluka, obvezujućih za sve članice UN-a, o mjerama ograničavanja koje su potrebne za očuvanje ili uspostavu međunarodnog mira i sigurnosti, a u slučaju prijetnje miru, kršenja mira ili agresije.  

Osim navedene EU pravne stečevine za područje međunarodnih mjera ograničavanja u Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 139/08) kojim je utvrđen postupak primjene međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima Europske unije s ciljem uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

 


Sukladno odredbama Zakona (čl.10.) sve fizičke i pravne osobe i drugi subjekti dužni su postupati po Zakonu te osigurati izravnu primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu i o tome izvijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

 

SANKCIJSKI REŽIMI NA SNAZI


Za sve dodatne informacije o sankcijskim režimima i mjerama ograničavanja molimo kontaktirati Upravu za multilateralu i globalna pitanja MVEP na e-mail: multilaterala@mvep.hr ili na tel: 01/4569 952, 01/ 4569 839
 

SMJERNICE ZA PROVEDBU SANKCIJA I DRUGE INFORMACIJE