Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata29.07.2013.01.07.2013.3/2014 i 4/201430.06.2014.6/2014
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (privremeni prestanak primjene od 1.1.2017.)27.06.2013.01.07.2013.3/201430.06.2014.6/201401.01.2019.
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (privremeni prestanak primjene od 1.1.2017.)26.06.2013.01.07.2013.3/201430.06.2014.6/201401.01.2018.
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata25.06.2013.01.07.2013.3/201430.06.2014.6/201401.01.2019.
Plan namjere između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Nizozemske u svezi daljnjeg jačanja kapaciteta hrvatskog Ministarstva pravosuđa07.09.2009.
Pismo namjere između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Nizozemske i Svjetske banke o financiranju Projekta pravosudne reforme sredstvima Svjetske banke 07.10.2008.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova i prekomorskih odnosa Kraljevine Nizozemske u području unutarnjih poslova07.07.2008.07.07.2008.
Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/1 "Razvoj upravljanja ljudskim potencijalima i preuređenje konferencijskih dvorana i arhiva s knjižnicom"29.04.2008.01.05.2008.
Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/2 "Razvoj sustava poslovnog izvještavanja i analize Ministarstva financija"29.04.2008.29.04.2008.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o povlasticama i imunitetu časnika za vezu Republike Hrvatske pri Europskom policijskom uredu20.02.2008.20.02.2008.11/200901.01.2010.13/2009
Memorandum o suglasnosti između Centra za izvješćivanje o neuobičajenim transakcijama Nizozemskih Antila i Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske o suradnji u razmjeni informacija povezanih s pranjem novca, financiranjem terorizma i s time povezanih kaznenih djela14.11.2007.14.11.2007.
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i ministra za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za financiranje savjetničkih usluga radi poboljšanja procesa upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu financija07.03.2007.07.03.2007.31.12.2007.
Zajednička izjava o ponovnoj uspostavi veze skelom između Vukovara i Vajske21.10.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske o predpristupnom programu PSO za 2005.07.06.2005.07.06.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zapošljavanju partnera članova diplomatskih misija i konzularnih ureda06.05.2005.06.05.2005.2/200708.03.2007.3/2012
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za izradu Strategije izgradnje jedinstvenog informacijskog sustava upravljanja javnim financijama u Republici Hrvatskoj26.11.2004.
Sporazum između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva za razvojnu suradnju Kraljevine Nizozemske o darovnici za izradu Studije racionalizacije informacijskog sustava za financijsko upravljanja (FMIS) u Republici Hrvatskoj26.11.2004.
Memorandum o razumijevanju o predprisutnom programu Matra za 2005. godinu između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske15.11.2004.15.11.2004.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za gospodarske poslove Kraljevine Nizozemske i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske o programu gospodarske suradnje za godine 2004. i 2005.30.01.2004.30.01.2004.
Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o suradnji na smanjenju emisija štetnih plinova u skladu sa članom 6. Protokola iz Kyota18.05.2001.18.05.2001.
Memorandum o suglasnosti u svezi s nizozemskim programom za suradnju s Republikom Hrvatskom u 2001.- 2003.17.11.2000.
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu23.05.2000.03/200106.04.2001.05/01
Sporazum o nastavku važenja dvostranih međunarodnih ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske03.02.2000.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i vlada Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg i Kraljevine Nizozemske o prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit11.06.1999.15.11.1999.12/9901.02.2005.3/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza11.06.1999.15.11.1999.09/99
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Nizozemskog instituta za međunarodne odnose Clingendael19.02.1999.19.02.1999.
Memorandum o suglasnosti u svezi s nizozemskim programom za suradnju s Republikom Hrvatskom u 1999. i 2000.16.11.1998.16.11.1998.
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju11.09.1998.05/9901.10.2000.11/00
Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju11.09.1998.02/9901.10.2000.11/2000
Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske28.04.1998.10/9801.06.1999.05/99 i 07/99 – ispravak31.03.2021.
Memorandum o suglasnosti u svezi s nizozemskim programom za suradnju s Hrvatskom za 1996.13.05.1996.13.05.1996.
Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu30.04.1996.30.05.1996.09/9601.11.1996.01/97
Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske prema nizozemskim vjerovnicima29.02.1996.12/96
Dvostrani sporazum o konsoloidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske prema nizozemskim vjerovnicima29.02.1996.12/96
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu20.09.1994.12/9401.05.1995.01/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske11.02.1992.11.02.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/2002)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Ugovor između SFRJ i Kraljevine Holandije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu22.02.1982.12/198206.04.2001.
Administrativni sporazum o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije11.05.1977.11/198001.10.2000.
Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije11.05.1977.11/198001.10.2000.
Sporazum o zaštiti investicija između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Holandije16.02.1976.49/1976
Sporazum o kulturnoj suradnji između SFRJ i Kraljevine Holandije11.08.1966.12/1967
Sporazum o regulisanju nekih holandskih financijskih potraživanja09.02.1961.2/1962
Sporazum o obeštećenju holandskih nacionalnih interesa nacionalizovanih u Jugoslaviji22.07.1958.5/1959
Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca08.06.1954.
Ugovor o sudskom raspravljanju, arbitraži i mirenju između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije11.03.1931.Sl.n.K.Jug. 85-xxxvii/1932
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije28.05.1930.Sl.n.K.Jug. 85-xxxvii/1932.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477