Postupak izdavanja viza

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tel Avivu nadležno je za Državu Izrael.

PUTOVANJA IZRAELSKIH DRŽAVLJANA U HRVATSKU
Nositelji putnih isprava Države Izrael ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i boravak do 90 dana. Nositelji putnih listova koje Država Izrael izdaje strancima trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku.

ULAZAK NA OSNOVI SCHENGENSKIH DOZVOLA BORAVKA/VIZA
Na snazi je Odluka Hrvatske vlade o olakšanom putovanju stranaca, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravka i viza.
državljani koji su nositelji valjane:
 • dozvole boravka izdane u jednoj od država članica Schengenskog prostora,
 • Schengenske jedinstvene vize (C) ili
 • dugotrajne vize (D) koju je izdala jedna od država članica Schengenskog prostora,
privremeno ne trebaju vizu za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak, ili za tranzit kroz Hrvatsku. Navedene Schengenske isprave moraju vrijediti i u trenutku izlaska iz Hrvatske i omogućavati ulazak u Schengenski prostor.

Posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca u Hrvatsku (Zakon o strancima,"Narodne novine" br. 130/11 članci 34., 35., i 36.).
Na osnovi vize stranac ne može raditi u Hrvatskoj.

Obavijesti o postupku izdavanja viza i hrvatskom viznom sustavu dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (www.mvep.hr Visa Requirements Overview)

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU
Zahtjev za vizu podnosi se najranije 3 mjeseca prije planiranog putovanja, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tel Avivu. Zahtjev se podnosi osobno.

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE VIZE
Podnositelj zahtjeva za kratkotrajnu vizu za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva cijelo razdoblje boravka u Hrvatskoj.
Podnositelj zahtjeva za vizu za višekratni ulazak dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog planiranog boravka stranca u Hrvatskoj.

Putno zdravstveno osiguranje sklapa se s osiguravajućim društvom u državi boravka. Ako to nije moguće, treba zatražiti putno zdravstveno osiguranje u drugoj državi.

Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske, koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Hrvatske.
Najmanja ugovorena osigurana svota mora biti u kunskoj protuvrijednosti od 30.000 EUR.
Stranac kojemu je odobrena viza za višekratni ulazak potpisuje Izjavu o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete.

Obrazac se može otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format):
 • zahtjev za vizu – ispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta). Ispunjavanju zahtjeva može se pristupiti putem sljedećeg linka  https://crovisa.mvep.hr/
 • valjana putna isprava:
  • rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize
  • mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  • mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • fotografija u boji (35x45 mm)
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju
Odgovarajućim i valjanim putnim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju se troškovi koji bi mogli nastati za vrijeme boravka u Hrvatskoj, zbog:
 • hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja, ili
 • povratka u državu boravka zbog zdravstvenih razloga ili
 • prijevoza u slučaju smrti 
 • Izjava o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete
 • dokumentacija kojom se dokazuju:
  • svrha boravka,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj, i za povratak u državu boravka,
  • sredstvo putovanja i namjera povratka u državu boravka, ili mogućnost ulaska u treću zemlju
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
Ako konzularni službenik ocijeni potrebnim može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev.

PUTOVANJE MALOLJETNIKA
Zahtjev za maloljetnika podnosi jedan od roditelja (zakonski zastupnik) i prilaže rodni list djeteta.
Ako dijete putuje bez roditelja (zakonskog zastupnika), uz zahtjev se prilaže i ovjerena suglasnost jednog od roditelja koja sadrži: osobne podatke roditelja, svrhu i razdoblje boravka u Hrvatskoj, vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se daje suglasnost, potpis. Ako dijete putuje u pratnji druge odrasle osobe, u suglasnosti se navode i osobni podaci te osobe.
Suglasnost se ovjerava kod javnog bilježnika. Nije potreban prijevod na hrvatski jezik.
U slučaju da skupina djece organizirano putuje, umjesto suglasnosti prilaže se službena potvrda ustanove - organizatora putovanja u kojoj se navode podaci o putovanju i popis djece koja putuju te podaci o osobama u pratnji.

SVRHA BORAVKA
Svrha boravka u Hrvatskoj može biti: turistički posjet, poslovni posjet, posjet obitelji/prijateljima, kultura, sport, službeni posjet, zdravstveni razlozi i dr.
Turistički posjet
Uz osnovnu dokumentaciju (zahtjev, fotografija, putovnica, putno zdravstveno osiguranje, vizna pristojba), svrhu boravka i smještaj dokazuju:
 • hotel, hostel, kamp… - potvrda o hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu (vaučer), organiziranom turističkom putovanju i dr.
 • privatni smještaj - rezervacija smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, (rješenje lokalne uprave/obrtnice)
 • korištenje (vlastite) nekretnine - dokaz o posjedovanju nekretnine (vlasnički list/zemljišno-knjižni izvadak), ugovor o najmu nekretnine; poziv/izjava stranog vlasnika
 • nautički turizam - potvrda o rezervaciji/uplaćenom vezu u RH, izvadak iz registra brodica, potvrda o uplaćenom charteru
 • jednodnevni izlet u Hrvatsku (iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine) - potvrda turističke agencije o uplaćenom putovanju; potvrda i iznajmljivanju vozila (Rent a Car), i dr.
Poslovni posjet – pisani zahtjev koji upućuje pozivatelj – pravna osoba u Republici Hrvatskoj (zahtjev sadržava podatke o pozvanoj osobi – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja te broj prelazaka granice, kao i OIB pozivatelja). Zahtjev ne mora biti u originalu.
Privatni posjet (posjet obitelji, prijateljima)
 • supružnici, djeca i roditelji hrvatskih državljana: vjenčani list, rodni list
 • bliski rođaci (supružnici, djeca – uključujući posvojenu, roditelji – uključujući skrbnike, djedovi, bake, unuci) osobe koja ima privremeni/stalni boravak u RH – pisani zahtjev pozivatelja – fizičke osobe (zahtjev sadržava podatke o pozvanoj osobi – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja te broj ulazaka, kao i ime i prezime te adresu pozivatelja). Zahtjev ne mora biti u originalu.
 • rodbina i prijatelji - jamstveno pismo fizičke osobe ovjereno kod javnog bilježnika
Službeni posjet – službeni poziv hrvatskog državnog tijela, nota MVP ili DM/KU (ne mora biti u originalu)
Kultura – pisani zahtjev organizatora kulturnog događaja (osim podataka o pozvanoj osobi/ama i svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati ili OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u originalu.
Sport – pisani zahtjev organizacije domaćina sportskog natjecanja (osim podataka o pozvanoj osobi/ama i svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati ili OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u originalu.
Zdravstveni razlozi - službena isprava zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje prihvat osobe i zdravstvena skrb u toj ustanovi, dokaz o uplati liječenja ili dokaz o dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja
Sudjelovanje u znanstvenim, kulturnim, umjetničkim aktivnostima ili programima;  kongresni turizam
 • organizator hrvatska pravna osoba – pisani zahtjev organizacije domaćina (osim podataka o pozvanoj osobi/ama i svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati ili OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u originalu.
 • organizator iz inozemstva – pisani zahtjev organizatora u kojem se potvrđuje da je podnositelj sudjeluje na spomenutim događanjima, potvrda o uplaćenoj kotizaciji, rezervacija smještaja ili druga odgovarajuća dokumentacija (ne mora biti u originalu)
  Sudjelovanje u programima razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji –pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika (ne mora biti u originalu)
Posebne kategorije:
 • vozači koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza – pisani zahtjev nacionalnog udruženja/sindikata uz navođenje osobnih podataka te srhe, trajanja i učestalosti putovanja (ne mora biti u originalu)
 • novinari – potvrda novinarskog društva i potvrda poslodavca o svrsi putovanja (ne mora biti u originalu)
 • učenici, studenti i osobe u pratnji – pisani zahtjev ili potvrda škole/sveučilišta o upisu (ne mora biti u originalu)
 • posjet vojnim i civilnim grobljima – službeni dokument koji potvrđuje postojanje i održavanje groblja, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i pokopane osobe (dokumenti ne moraju biti u originalu)
OSIGURANI SMJEŠTAJ
 • pisani zahtjev ili jamstveno ili pozivno pismo,
 • rezervacija hotela ili potvrda o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača,
 • dokaz o najmu ili vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj,
 • dokaz o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrda o uplaćenom/rezerviranomcharteru itd.
SREDSTVA ZA UZDRŽAVANJE TIJEKOM BORAVKA U HRVATSKOJ
 • novčana sredstva u gotovini,
 • sredstva bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr.),
 • bankovna potvrda, odgovarajuća potvrda o stalnim primanjima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati,
 • ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti
SREDSTVO PUTOVANJA I NAMJERA POVRATKA U ZEMLJU BORAVKA
 • povratna putna karta,
 • prometna i vozačka dozvola (ako se putuje osobnim vozilom),
 • potvrda o zaposlenju, školovanju,
 • dokaz o vlasništvu nekretnina i dr.
VIZA U SVRHU TRANZITA
Potrebno je:
 • zahtjev za vizu
 • valjana putna isprava,
 • fotografija u boji (35x45 mm),
 • dokaz o sredstvu putovanja,
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • dokumentacija kojom se dokazuje mogućnost ulaska u zemlju konačnog odredišta (npr. viza)
VIZNE PRISTOJBE
Naplaćuju se na zahtjev za vizu, u trenutku podnošenja zahtjeva. Vizna se pristojba ne vraća ako je zahtjev za vizu odbijen.
Konzularna pristojba iznosi 69,00 USD.. Plaćanje konzularnih pristojbi se obavlja isključivo putem uplate na bankovni račun Veleposlanstva u Leumi banci na sljedećoj adresi: Bank Leumi Le Israel
Branch 833 Einstein, Tel Aviv, Account no: 605678/11