Putovnica

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

Putovnica je javna isprava koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Osoba je dužna nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (slučajevi kada je za prelazak granice dovoljna osobna iskaznica ili je dodatno potrebna viza - u Pregledu viznog sustava omogućeno je pretraživanje po državama uz pregled potrebnih putnih isprava). 

Izdavanje putovnice
Hrvatskom državljaninu koji boravi u inozemstvu, putovnicu izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području podnositelj zahtjeva boravi.

U Republici Hrvatskoj putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova (više informacija o putnim ispravama kao i o mogućnosti izrade žurne putovnice, moguće je pronaći na web adresi Ministarstva unutarnjih poslova mup.gov.hr).

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno na propisanom obrascu koji je na raspolaganju u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Hrvatske u inozemstvu. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice službenik diplomatske misije odnosno konzularnog ureda uzeti će otiske dva prsta skeniranjem na posebnom uređaju te vlastoručni potpis.

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
  • 1 fotografiju  veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva, bez pokrivala za glavu. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo. Zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju koja udovoljava standardima biometrijskih putovnica (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
  • postojeću putovnicu;
  • vjerodostojan dokaz o prebivalištu;
Podnositelji zahtjeva koji su navršili 12 godina osobno potpisuju zahtjev i daju otiske prstiju koji se pohranjuju na čipu biometrijske putovnice. 

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, osim identifikacijske isprave (putovnica, osobna iskaznica) potrebno je priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Republike Hrvatske, rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo ili dr.) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Inozemni izvadak iz matice rođenih mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. Osobe rođene u Republici Hrvatskoj prilažu rodni list ili izvadak iz matice rođenih Republike Hrvatske.

Ako je osoba sklopila brak u inozemstvu ili promijenila prezime, činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prethodno provesti i u državnim maticama (nadležnom matičnom uredu) Republike Hrvatske. U tom je slučaju zahtjevu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena (izvadak iz matice rođenih, vjenčani list).
Konzularni službenik može zatražiti i druge dokumente ukoliko je potrebno.   

NAPOMENA:
Osoba se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:
  • su se promijenili osobni podaci
  • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
  • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu podnositelja zahtjeva
  • putovnica iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi
Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Osobama mlađim od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 5 godina, odnosno osobama starijima od 21 godine putovnica se izdaje s rokom valjanosti od 10 godina.

Osobi koja u razdoblju od 5 godina izgubi dvije ili više putovnica, nova putovnica izdaje se s rokom valjanosti od  godinu dana.

Osobi kojoj se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u skladu s odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, putovnica se izdaje s rokom valjanosti od godinu dana.

Za putovnice koje izdaju diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba, sukladno tar. br. 58. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama.

Nestanak putovnice
Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu, odnosno  policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Hrvatskoj.
Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati pisanu izjavu, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (uz odgovarajuću potvrdu lokalne policije ili drugog nadležnog tijela).
Državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), može se izdati putni list radi povratka u Hrvatsku.