Putni list

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske hrvatskom državljaninu koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (izgubljena, ukradena ili nedostupna), a radi povratka u

Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
  • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo podnositelja zahtjeva; 
  • 2 fotografije  veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da 70 do 80 posto visine fotografije prikazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), te koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo;
  • Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i postojeća putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća podnositelju zahtjeva.
Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prijavljuje njezin gubitak ili krađu najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku javlja se najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi izdavanja putnog lista za povratak u Hrvatsku. Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati i pisanu izjavu o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena. 

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave podnose osobno oba roditelja.  Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev, uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako se ne nalazi na području Republike Hrvatske

Za putni list koji izdaje diplomatska misija ili konzularni ured naplaćuje se konzularna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

NAPOMENA:
Hrvatski državljanin koji je izgubio putovnicu, a nalazi se u državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsku misiju ili konzularni ured, zahtjev za izradom putnog lista može podnijeti u diplomatskoj misiji neke države članice Europske unije.