Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Gruzije


Odredbe Sporazuma o pridruživanju između Europske Unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije s druge strane (Službeni list Europske unije L/259 i L/261, 30. kolovoz 2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_261_R_0002&from=HR privremeno se primjenjuju od 1. rujna 2014.

Privremeno se primjenjuju sljedeći dijelovi Sporazuma: članak 1.; Glava I.; Glava II.; Glava III.: članci 13. do 19; Glava IV.; Glava V.: poglavlja 3. (članak 285.) i 4. (članak 291.); Glava VI.: poglavlja 1., 2. (osim članka 298. točke (k)), 3., 4., 6. do 8., 10., 11., 13. i 20. te članci 354. i 357.;  Glava VII.; Glava VIII.; osim članka 420. stavka 1. u mjeri u kojoj su odredbe te glave ograničene na potrebe osiguravanja privremene primjene ovog Sporazuma kako je definirano u tom stavku; te Prilozi I., II. do XXI., XXII. do XXII., XXIV. do XXXI. i XXXIV. te Protokoli I. do III.

Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Gruzije, a u dijelu DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,  carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. Stranke su ukinule carine na robu podrijetlom iz druge stranke i to kako slijedi:

  • Prilogom II.A Sporazuma definirani su proizvodi koji se uvoze u EU bez carina u okviru dogovorenih carinskih kvota
  • Prilogom II.B Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu uvoznoj carini pri uvozu u EU ali su oslobođeni ad valorem uvozne carine
  • Prilogom II.C Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu mehanizmu za sprečavanje izbjegavanje mjera (članak 27. Sporazuma - odnosi se na poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode)

U smislu tehničkih prepreka u trgovini Gruzija će postupno prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima gruzijskog zakonodavstva sustav nadzora tržišta sukladno sustavu EU-a.

Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima  osigurati usklađivanje zakonodavstva Gruzije u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rješavanja problema vezanih uz  sanitarne i fitosanitarne mjere.Priopćenja