Odobrenje boravka u Hrvatskoj

INFORMACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI RADNIKA MIGRANATA

BORAVAK I RAD STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Uvjeti za odobravanje privremenog i stalnog boravka strancima propisani su odredbama Zakona o strancima (NN, broj 130/1174/1369/17, 46/18, 53/20), Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (NN, broj 66/19, 53/20) te pripadajućim podzakonskim aktima.

PRIJAVA KRATKOTRAJNOG BORAVKA (TURISTIČKI BORAVAK)

Kratkotrajni boravak je boravak stranog državljanina do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize.

Obveze prijave kratkotrajnog boravka oslobođeni su:

državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) ili Švicarske Konfederacije koji  imaju pravo boraviti u Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Hrvatsku, ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu i dok nisu neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi,
državljani trećih zemalja koji su članovi obitelji državljana država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije, a koji je u pratnji ili se pridružuje državljaninu države članice EGP ili Švicarske Konfederacije te koji nije neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi,
državljani država članica EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji su članovi obitelji državljana Republike Hrvatske.

Svi ostali strani državljani koji nisu navedeni u prethodnim alinejama dužni su prijaviti kratkotrajni boravak.

Smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od 1 dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj. Kratkotrajni smještaj prijavljuju i turističke zajednice i druge osobe koje su zaprimile prijavu smještaja državljanina treće zemlje ili obavljaju prijavu smještaja državljanina treće zemlje, pružatelji usluge veza u luci kada je državljanin treće zemlje smješten na plovilu i zdravstvene ustanove koje primaju državljane treće zemlje na liječenje. 

Ako se smještaj državljanina treće zemlje ne može obaviti na gore opisani način tada je državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužan sam prijaviti svoj smještaj u roku od 2 dana od ulaska u Hrvatsku odnosno od promjene smještaja.

Kratkotrajni boravak prijavljuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu smještaja stranca, a može se izvršiti i elektroničkim putem.

Ukoliko će državljanin treće zemlje biti smješten na plovilu prijava kratkotrajnog boravka stranog državljana podnosi se

Policijskoj upravi nadležnoj za kontrolu prelaska državne granice u luci u kojoj se obavlja granična kontrola, ako stranac ulazi plovilom na kojem će biti smješten,
Policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu ukrcaja stranca.

Obrazac prijave kratkotrajnog boravka (obrazac 8a) dostupan je na: https://mup.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/stranci/2013//Obrazac%208a.pdf

REGULIRANJE BORAVKA I RADA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Prema odredbama Zakona o strancima državljani trećih zemalja koji žele boraviti odnosno raditi u Hrvatskoj trebaju regulirati privremeni ili stalni boravak.

PRIVREMENI BORAVAK je boravak dulji od 90 dana odnosno boravak odobren u određenu svrhu.

Odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

1.    spajanja obitelji,    

2.    srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,

3.    istraživanja,

4.    humanitarnog razloga,

5.    životnog partnerstva

6.    rada i

7.    rada upućenog radnika

8. druge svrhe.  

Privremeni boravak u druge svrhe može se odobriti s rokom valjanosti do godine dana, ne može se produžiti već se zahtjev za reguliranje boravka može podnijeti tek nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka koji je bio odobren u druge svrhe.

Državljanin treće zemlje kojemu za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu rada.

Državljanin treće zemlje kojem za ulazak u Hrvatsku treba viza, u pravilu, zahtjev za odobrenje privremenog boravka, odnosno zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske. Iznimno, državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza  svoj zahtjev može podnijeti i u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka ako:

dolazi radi studiranja na visokom učilištu u statusu redovitog studenta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini,
je istraživač koji dolazi temeljem ugovora o gostovanju,
dolazi radi obavljanja poslova propisanih člankom 76. stavkom 1. točkama 12., 13., 14. i 15. ovoga Zakona. To su stranci koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama; istraživači, stranci koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama; profesori – izvorni govornici stranih jezika, lektori i drugi nastavnici koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika te stranci koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. istoga Zakona (nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja),
je član uže obitelji prethodno navedenih kategorija državljana treće zemlje,
je član uže obitelji hrvatskog državljanina,
je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina.

Uz ispunjeni zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka državljanin treće zemlje je dužan priložiti:

fotografiju u boji veličine 35x45 mm
presliku valjane putne isprave
dokaz o zdravstvenom osiguranju
dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i
dokaz o opravdanosti privremenog boravka (npr. vjenčani list, potvrda o upisu u visokoškolsku ustanovu ili drugi dokaz ovisno o svrsi namjeravanog boravka)
dokaz o uplaćenoj konzularnoj pristojbi ukoliko se zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske.

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik te ovjerene sukladno posebnim propisima.

Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

Državljanin treće zemlje može raditi u Hrvatskoj na temelju izdane dozvole za boravak i rad (privremeni boravak u svrhu rada) i potvrde o prijavi rada.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac. Ukoliko navedeni zahtjev podnosi državljanin treće zemlje, podnosi ga u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu ili u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji po istim pravilima prema kojima se određuje da li se zahtjev za privremeni boravak podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu ili policijskoj upravi/postaji (ovisno o tome da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza ili može ući bez vize).  

Odredbama Zakona o strancima propisano je da državljaninu treće zemlje prestaje privremeni boravak, ako u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka ne prijavi svoje boravište nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.  

Potvrda o prijavi rada je isprava koja određenim kategorijama državljana trećih zemalja koje su kao takve propisane Zakonom o strancima omogućuje rad u Hrvatskoj u trajanju do 30, 60 i 90 dana. Zahtjev za izdavanje potvrde nije moguće podnijeti u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

STALNI BORAVAK – može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.

Iznimno od uvjeta od 5 godina neprekidnog zakonitog boravka, stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje:

- koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno 3 godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje 10 godina, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice

- koji je imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a koji je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj,

- djetetu koje živi u Republici Hrvatskoj (čija oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju odobren stalni boravak, čiji jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima odobren stalni boravak uz suglasnost drugog roditelja), čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno, odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb),

- koji je rođen i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati, nije imao reguliran boravak.

Državljanin treće zemlje podnosi zahtjev za odobravanje stalnog boravka isključivo u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a o kojem odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Detaljnije obavijesti o mogućnostima reguliranja boravka i rada stranaca kao i sve propisane obrasce za izdavanje privremenog boravka odnosno dozvole za boravak i rad, stalnog boravka moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova –  https://mup.gov.hr/stranci-333/333

DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Državljanin države članice EGP-a i državljanin Švicarske Konfederacije imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako dolazi:

1. u svrhu rada, kao radnik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik

2. u druge svrhe, a ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi te ima zdravstveno osiguranje

3. u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe jer pohađa visoko učilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuće zdravstveno osiguranje te izjavom dokaže da posjeduje dostatna sredstava za uzdržavanje sebe i članova svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka u Republici Hrvatskoj postali teret za sustav socijalne skrbi ili

4. u svrhu spajanja obitelji jer je član obitelji koji se pridružuje državljaninu države članice EGP-a koji ispunjava prethodno navedene uvjete.

Državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka. Prijava privremenog boravka ne može se izvršiti putem diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca od dana ulaska ako je u pratnji državljanina države članice EGP-a ili mu se pridružuje pod uvjetom da državljanin države članice EGP-a ispunjava uvjete propisane Zakonom o državljanima država članica EGP-a i članova njihovih obitelji. Član obitelji je dužan, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog boravka.

Odredbe Zakona o državljanima država članica EGP i članovima njihovih obitelji koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.

STALNI BORAVAK – Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. Državljanin države članice EGP ili Švicarske Konfederacije može regulirati stalni boravak u Republici Hrvatskoj isključivo preko nadležne policijske uprave/postaje.

RAD DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kao i državljanin Švicarske Konfederacije i član njegove obitelji mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad odnosno bez potvrde o prijavi rada koje se izdaju sukladno propisu kojim se uređuje boravak državljana trećih zemalja.

ČESTA PITANJA

Državljanka sam Republike Hrvatske. U braku sam s državljaninom Argentine. Suprug i ja namjeravamo se preseliti u Hrvatsku. Zanima me kako on kao strani državljanin može regulirati svoj boravak?

Uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja Hrvatskoj uređuje Zakon o strancima („Narodne novine“, broj 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20) i pripadajući podzakonski propisi.

Državljanin treće zemlje, koji je u braku s državljankom Republike Hrvatske i namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana treba podnijeti zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji.

Državljani trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku nije potrebna viza (npr. državljani Argentine) mogu zahtjev za privremeni boravak podnijeti u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Hrvatske ili u nadležnoj policijskoj upravi/postaji po dolasku u Hrvatsku.

Oni državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, u pravilu, zahtjev za privremeni boravak podnose u diplomatskim misijama/konzularnim uredima Hrvatske. Iznimno, ukoliko takvi strance žele regulirati privremeni boravak s npr. osnove spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak u policijskoj upravi/postaji.

Članu uže obitelji hrvatskog državljanina odobriti će se privremeni boravak ako

Dokaže svrhu privremenog boravka (npr. zahtjevu priloži vjenčani list),
Ima valjanu putnu isprave,
Ima zdravstveno osiguranje,
Nema zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj,
Ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Neovisno o tome da li zahtjev za privremeni boravak podnesen u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu ili u policijskoj upravi/postaji odluku o zahtjevu uvijek donosi Ministarstvo unutarnjih poslova putem nadležne policijske uprave/postaje.

Zanima me pod kojim uvjetima državljani Bosne i Hercegovine mogu raditi u Hrvatskoj. Prema odredbama Zakona o strancima („Narodne novine“, broj 130/11, 74/2013, 69/2017, 46/18, 53/20) državljanin treće zemlje može raditi u Hrvatskoj na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako navedenim Zakonom nije drugačije određeno.

Napominjemo kako, u pravilu, državljanin treće zemlje ne može započeti s radom prije nego što mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada.

Odredbama Zakona o strancima propisano je da se zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može podnijeti u policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje, sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje, ako državljanin treće zemlje za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba vizu.

Osim toga, zahtjev za dozvolu za boravak i rad može podnijeti i poslodavac.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad prilažu se svi dokazi potrebni za ispunjenje uvjeta za privremeni boravak i dokazi za ispunjenje uvjeta za rad.

Popis isprava koje se prilažu zahtjevu moguće je pronaći na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova -  https://mup.gov.hr/.

Kako državljani trećih zemalja koji imaju odobren stalni boravak u jednoj od država članica Europskog gospodarskog prostora mogu ostvariti pravo na boravak u Hrvatskoj?

Državljanima trećih zemalja koji imaju odobreno dugotrajno boravište u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora odobriti će se privremeni boravak u Republici Hrvatskoj ako imaju:

valjanu putnu ispravu,
sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji,
zdravstveno osiguranje te
ispunjavaju ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu namjeravanog boravka.

Državljanin treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište u drugoj državi članici EGP-a zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP- u kojoj ima odobreno dugotrajno boravište.