Vlada Federacije BiH usvojila Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH


Vlada Federacije BiH usvojila je Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2013. godinu. Pokazatelji iz Izvješća upućuju na kontinuirani pad prodaje i gotovo potpuni zastoj u privatizaciji državnog kapitala u posljednjih pet do šest godina, što iziskuje žurne i radikalne mjere, koje trebaju rezultirati ubrzanjem privatizacije. Planom privatizacije i programom rada APF-a u 2013. godini, bila je predviđena prodaja državnog kapitala u iznosu od 566.072.625 KM (knjigovodstvena vrijednost). Kao i prethodnih godina, nisu bili specificirani predmeti niti kvantificirana imovina za prodaju u maloj privatizaciji. Uz to, planovi kantonalnih agencija za privatizaciju APF-u nisu bili dostupni. U 2013. godini je knjigovodstvena vrijednost prodanog kapitala i imovine, ostvarena kroz prodaju paketa dionica u postupku male i velike privatizacije i 20 predmeta imovine poduzeća, iznosila 13.153.004,45 KM, a ostvarena je prodajna cijena od 12.488.381,21 KM.Priopćenja