Vizni sustav

INFORMACIJE O VIZAMA

Viza je odobrenje za tranzit preko područja Republike Hrvatske, ili za ulazak i boravak do tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska. Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.
Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina.
Pregled viznog sustava Republike Hrvatske kao i detaljni postupak izdavanja vize moguće je pronaći na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH na http://www.mvep.hr ili na https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853, te na engleskom jeziku na https://mvep.gov.hr/en/ ili https://mvep.gov.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/.
Napomena: Državljani Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luxembourg ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku te mogu prelaziti državnu granicu RH s valjanom putovnicom ili s valjanom osobnom iskaznicom.

- VAŽNA OBAVIJEST –

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.
Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN
Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.

POSTUPAK IZDAVANJA VIZE:

Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Republiku Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu Republike Hrvatske. Ako Republika Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu u drugoj državi. Stranac osobno podnosi zahtjev za izdavanje vize. Iznimno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev za izdavanje vize, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat Republike Hrvatske radi izdavanja vize. Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik.
Zahtjev za izdavanje vize podnosi se najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.
Uz zahtjev za izdavanje vize (na propisanom OBRASCU) stranac prilaže i:

 • valjanu putnu ispravu:
  o rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize,
  o putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  o putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
 • svrhu boravka u Republici Hrvatskoj,

Napomena: Za privatni posjet (Posjet obitelji/prijateljima), kao dokaz o svrsi boravka, prilaže se ovjereno jamstveno pismo za stranca fizičke osobe, a za poslovni posjet jamstveno pismo za stranca pravne osobe (vidi https://mvep.gov.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/jamstveno-pismo/).

 • osigurani smještaj (npr. potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelska ili druga rezervacija smještaja, itd.),
 • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
 • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju

Ovisno o situaciji, stranac uz zahtjevu treba predočiti i dozvolu boravka u Kraljevini Belgiji ili Velikom Vojvodstvu Luxembourga odnosno schengensku vizu (C) odnosno dugotrajnu vizu (D).
Obrasci zahtjeva za vizu mogu se preuzeti u Konzularnom odjelu VRH (Avenue Louise 437, 1050)  Dostupni su na hrvatskom, engleskom, francuskom i albanskom jeziku.
Obrasci zahtjeva za vizu mogu se preuzeti na web stranicama Veleposlanstva odnosno Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/obrasci/22929zahtjev-za-vizu/
Dostupni su na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom, španjolskom, albanskom, turskom, moldavskom, ruskom, ukrajinskom i arapskom jeziku.
Zahtjev za vizu može se podnijeti isključivo u Konzularnom odjelu VRH u Bruxellesu na adresi  Avenue Louise 437, 1050 Bruxelles

Konzularna pristojba za izdavanje vize: 60,00 €
Oslobođeni od plaćanja pristojbe:
• članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca)
• članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora
• djeca do navršenih 12 godina
• nositelji diplomatskih /službenih putovnica kad putuju službeno
• učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe
• istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. O olakšanom izdavanju jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja,
• predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.
Rok za odlučivanje o zahtjevu za vizu je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Viza ne jamči ulazak stranca u RH!

Viza će se poništiti odnosno strancu će se zabraniti ulazak na područje RH ukoliko se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje ili ako postoje ozbiljni razlozi na sumnju da je ishođena na prijevaru.
Viza će se ukinuti ako se utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za njezino izdavanje.
Vizu će ukinuti ili poništiti DM/KU RH ili policijska uprava ili policijska postaja.

Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojem je viza izdana te u tom slučaju žalba nije dopuštena.
Stranac će pisanim putem biti obaviješten o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize i to dostavom odluke preporučenom poštanskom dostavnicom ili osobno u Konzularnom odjelu VRH u Bruxellesu. Iznimno, ukoliko stranac zatraži, odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize dostavit će se strancu elektronskim putem.

Protiv odluke stranac ima pravo žalbe putem Konzularnog odjela VRH u Bruxellesu u roku od 15 dana od dana uručenja odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku na hrvatskom jeziku. O žalbi će odlučiti povjerenstvo pri ministarstvu nadležnom za vanjske poslove. Žalba ne odgađa izvršenje ove odluke.
Konzularna pristojba za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize iznosi 34 EUR

Državljanima zemalja kojima nije moguće izdati vizu bez prethodne suglasnosti ministarstva nadležnog za vanjske poslove, viza se može izdati nakon dobivene suglasnosti. Ovlašteni službenik će na temelju dobivene suglasnosti i priložene dokumentacije te prikupljenih obavijesti odlučiti o izdavanju vize.

Sve informacije o vizama mogu se dobiti slanjem upita na e-mail 

crobrux@mvep.hr   ili   croemb.bruxelles@mvep.hr

ili pozivom na jedan od tel. brojeva

+32 2 627 02 10;
+32 2 627 02 11;
+32 2 639 20 36;

Više informacija na: 
https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853  
ili na:   
https://mvep.gov.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/