Česta pitanja

OVJERE

Državljani Republike Hrvatske (uz predočenje važeće hrvatske osobne iskaznice ili putovnice) mogu zatražiti ovjeru potpisa na punomoćima, izjavama, na određenim vrstama ugovora te  ovjeru istovjetnosti preslike (prijepisa) s izvornikom.
Konzularna pristojba za ovjeru potpisa ili preslike iznosi 9,00 €.

IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE:


U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bruxellesu  zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak na području Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga.  

Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka valjanosti važeće putovnice, a s opravdanim razlogom može se predati i ranije.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno. Prilikom predavanja zahtjeva uzimaju se otisci prstiju podnositelja zahtjeva.

Za malodobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja. 

Ako je drugi roditelj spriječen osobno preuzeti putovnicu, putovnicu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se nalazi na području drugog konzularnog predstavništva u odnosu na ono u kojem je zahtjev predan.

Za poslovno nesposobne osobe i djecu kojima je određen skrbnik,  zahtjev podnosi skrbnik. Odluke o skrbništvu donesene u inozemstvu  prije 1. srpnja 2013. prethodno moraju proći postupak priznanja od strane nadležnog suda u RH. Skrbništvo o kojem je odluka donesena nakon 1. srpnja 2013. treba biti upisano u matice rođenih u RH.  

Zakonski zastupnik sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu ili dokument o skrbništvu.

Uz čitljivo popunjen zahtjev potrebno je priložiti:

 • važeću hrvatsku putovnicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo; 
 • fotografiju u boji - 35 x 45 mm, napravljenu kod profesionalnog fotografa;
 • ako se zahtjev za putovnicu podnosi prvi put, potrebno je priložiti i izvod iz matice rođenih i po potrebi domovnicu;
 • djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva i uzimanja otisaka prstiju;
 • potvrdu o dozvoli boravka na području Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga. Konzularni službenik može zatražiti i druge dokumente ukoliko je potrebno.

 Pristojba za putovnicu:

 • za osobe do 21 godine života iznos od 57,00 €
 • za osobe iznad 21 godine života iznos od 76,00 €

U slučaju krađe ili gubitka putovnice osoba je dužna bez odgode krađu prijaviti nadležnoj policijskoj postaji

Nakon toga osoba je dužna doći u konzulat i prijaviti nestanak putne isprave davanjem pisane izjave o svim okolnostima pod kojima je izgubila putovnicu ili joj je ona ukradena (davanje lažne izjave o tome  predstavlja kazneno djelo).  Pri tome je potrebno priložiti odgovarajuću potvrdu lokalne policije iz koje proizlazi da je prijavljen nestanak.

Nakon toga stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

U slučaju pronalaska putovnice koja je prethodno prijavljena izgubljenom ili ukradenom, njome se  ni u kom slučaju nije dozvoljeno koristiti, nego ju je potrebno donijeti u Veleposlanstvo radi fizičkog poništenja. 

Osobe koje su uslijed sklapanja ili razvoda braka promijenile prezime mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice na novo prezime tek nakon što prijave promjenu u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj i dostave izvadak iz matice vjenčanih odnosno rođenih i domovnicu u kojima je uneseno novo prezime.

Izdavanje druge putne isprave iste vrste

Izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, iznimno se omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste, ako je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

U zahtjevu za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste je potrebno pisano detaljno obrazložiti razloge zbog kojih se traži izdavanje druge putne isprave iste vrste. Također je potrebno priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva, na primjer potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnog posla, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnog tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država (primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja. 

Slijedom navedenoga ukoliko postoji opravdan razlog  za izdavanje druge putovnice podnositelj zahtjeva  mora se osobno obratiti ovom Veleposlanstvu  radi postavljanja zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste. Potrebno je predočiti neke od gore navedenih dokaza koji opravdavaju zahtjev. Postavljanje zahtjeva za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste i njegova dostava nadležnom tijelu  se naplaćuje po tar. boju 74.st.2 i tar. broju 75. u ukupnom iznosu od 24€,  sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.  

Zahtjev za odobrenje izdavanja druge putovnice iste vrste se dostavlja nadležnom tijelu. Nakon dobivanja odobrenja može se postaviti zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste. Za izdavanje druge putovnice provodi se redoviti upravni postupak za koji se naplaćuje pristojba po tar. broju 76. točka 1. ili 2. ovisno o tome izdaje li se putovnica osobama mlađim ili starijim od 21 godine života.

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskom državljaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Putni list izdaje veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku s tim da se može izdati najduže do 30 dana.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o identitetu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • 2 fotografije u boji – format 35x45 mm.

Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista iznosi 33,00 €.
U slučaju kada osoba podnosi zahtjev za izdavanje putnog lista iz razloga što je tijekom boravka u inozemstvu ostala bez važeće putne isprave, treba priložiti potvrdu o gubitku ili nestanku putovnice i dati izjavu o okolnostima  gubitka ili krađe putovnice.

OSOBNE ISKAZNICE

Sukladno Zakonu o osobnoj iskaznici („Narodne novine broj 62/15) pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira na to imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Za izdavanje osobne iskaznice nadležne su isključivo policijske uprave ili postaje u Republici Hrvatskoj. Građani koji imaju prebivalište u RH zahtjev podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Građani koji nemaju prebivalište u RH zahtjev za osobnu iskaznicu podnose u bilo kojoj policijskoj upravi  ili policijskoj postaji  na području Republike Hrvatske.

VOJNI OBVEZNICI – NOVACI  

Temeljem čl. 39. stavka 1. Zakona o obrani („Narodne novine“ br.: 33/02, 58/02 i 76/07) donesena je Odluka kojom se od 01. siječnja 2008. godine („Narodne novine“ br.: 105/07) novaci neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka.
Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao u inozemstvo prije nastanka novačke obveze dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijaviti se u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu zbog uvođenja u vojnu evidenciju.

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnose roditelji.

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • izvadak iz matice rođenih djeteta izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni rodni list izdan prema Bečkoj konvenciji), u državi u kojoj je dijete rođeno;
 • dokaz o državljanstvu roditelja (hrvatska putovnica ili domovnica).

Novorođeno dijete upisuje se u maticu rođenih i knjigu državljana prema mjestu prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj. Ako roditelji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, dijete se upisuje u jednom od matičnih ureda grada Zagreba.
Za prijavu rođenja djeteta ne naplaćuje se konzularna pristojba. Ako stranka zatražiti hrvatske isprave (domovnicu i rodni list), za to će se naplatiti pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.  

PRIJAVA SKLAPANJA BRAKA

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga sklopili brak dužni su prijaviti sklapanje braka  kako bi ga se moglo upisati u matice vjenčanih u RH. To mogu učiniti i putem Veleposlanstva.
Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • izvadak iz matice vjenčanih na međunarodnom obrascu (međunarodni vjenčani list izdan po Bečkoj konvenciji),
 • putovnicu ili drugu identifikacijsku ispravu oba supružnika.

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova u Republici Hrvatskoj,  odnosno u gradu Zagrebu ako bračni drugovi nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Za prijavu sklopljenog braka  ne naplaćuje se konzularna pristojba, međutim ukoliko stranka zatraži izdavanje hrvatskih isprava, na novo osobno ime  (domovnicu i vjenčani list) za to će se naplatiti pristojba sukladno odredbama zakona o upravnim pristojbama.
 

SKLAPANJE BRAKA U KRALJEVINI  BELGIJI  I  VELIKOM VOJVODSTVU LUKSEMBURG

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bruxellesu  nije ovlašteno za sklapanje brakova.

Hrvatski državljani koji žele sklopiti brak pred nadležnim tijelima  Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga trebaju priložiti:

 • važeću identifikacijsku ispravu
 • izvadak iz matice rođenih ovjeren pečatom “Apostille” i preveden na francuski ili nizozemski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača
 • potvrdu o slobodnom bračnom ovjerenu pečatom “Apostille” i prevedenu na francuski ili nizozemski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača
 • potvrdu o običajima koju može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bruxellesu. Konzularna pristojba za izdavanje potvrde iznosi 29,00 €.
 • u nekim slučajevima nadležni matičar može zatražiti i potvrdu o državljanstvu  koju može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bruxellesu. Konzularna pristojba za izdavanje potvrde iznosi 28,00 €.
 • nadležni matičar može zatražiti i druge dokumente ili potvrde. Obavijesti vezane za vjenčanje potražite u nadležnom matičnom uredu Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga

PRIJAVA ČINJENICE SMRTI

S obzirom da  nadležna tijela Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga  samo u nekim slučajevima same prijavljuju smrt hrvatskih državljana, za prijavu smrti odgovorni su članovi obitelji pokojne osobe. Smrt se putem Veleposlanstva RH u Kraljevini Belgiji  može prijaviti uz izvadak iz matice umrlih izdan na međunarodnom obrascu (međunarodni smrtni list). Pri podnošenju zahtjeva za upis u maticu umrlih potrebno je donijeti na poništenje putovnicu i osobnu iskaznicu ako ih je pokojnik imao, bez obzira na njihov rok važenja.

IZDAVANJE SPROVODNICE

Sprovodnica se izdaje za prijenos umrle osobe ili ekshumiranih posmrtnih ostataka radi pokopa u Republici Hrvatskoj. Zahtjev mogu podnijeti članovi obitelji pokojne osobe ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji će posmrtne ostatke prevesti u Republiku Hrvatsku.
Uz zahtjev za izdavanje sprovodnice prilaže se:

 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu;
 • liječnička potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti;
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe;
 • putovnica preminule osobe (službenik ju je dužan poništiti);
 • odobrenje za prijenos umrle osobe koje izdaje nadležno tijelo države u kojoj je nastupila smrt;
 • u sprovodnicu se upisuju i podaci o pogrebniku, osobni podaci vozača, broj putovnice, reg. oznake vozila, osobni podaci pratitelja umrle osobe, ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova; sve je to potrebno upisati u zahtjev i priložiti službeniku Veleposlanstva;
 • dokaz o grobnom mjestu potreban je samo za ukop stranih državljana u Republici Hrvatskoj.

Konzularna pristojba za izdavanje sprovodnice iznosi 29,00 €.

Napomena:

Ako je zatraženo prenošenje ekshumiranih posmrtnih ostataka preminule osobe, pored već navedenih isprava svakako je potrebno priložiti i zapisnik o ekshumaciji izdan od nadležnih tijela s podacima o danu, vremenu i mjestu ekshumacije.

Tranzit umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku obavlja se bez hrvatske sprovodnice.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je pri prelasku državne granice RH potrebno predočiti potvrdu o kremiranju, koju izdaje krematorij koji je kremiranje obavio.

DRŽAVLJANSTVO

Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske, u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr  kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Primitak u državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnosi se u policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.
Državljanstvo RH stječe se:

 • podrijetlom
 • rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske
 • prirođenjem
 • po međunarodnim ugovorima

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik ispunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • životopis
 • dokaz o državljanskom statusu (potvrda o državljanstvu, ovjerena preslika valjane putne isprave odnosno osobne iskaznice)
 • izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu, izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (ako je brak sklopljen u inozemstvu, izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čija je osoba državljanin i države u kojoj ima boravak, ako ne boravi u državi čije državljanstvo posjeduje (prevedeno na hrvatski jezik i ovjereno  pečatom „Apostille“ – ne starije od šest mjeseci)
 • važeća isprava o identitetu
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete, potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvod iz matične knjige rođenih te izvod iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

Ovisno o pravnoj osnovi stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, potvrda o boravku, putna isprava s unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka s hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju da su se osobno nacionalno izjašnjavali kao pripadnici hrvatskog naroda ili izjašnjavanje roditelja – izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
 • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost s iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku - mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva (ponovni primitak ) – dokaz o stjecanju stranog državljanstva, rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva te dokaz odobrenog boravka u RH

Napomena: Diplomatska i konzularna predstavništva zaprimaju zahtjeve za primitak u državljanstvo po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu ili iseljenicima. Za zahtjeve koji se zaprimaju po drugim osnovama, prema prirodi zahtjeva, nadležne su PU i PP Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

 Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (www.mvep.hr) kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.

Uz zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva prilaže se

 • izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu, izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (ako je brak sklopljen u inozemstvu, izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama)
 • preslika strane putne isprave ili druge odgovarajuće identifikacijske isprave
 • uvjerenje o državljanstvu iz kojeg će biti vidljivo kada je osoba stekla strano državljanstvo
 • izvadak iz matice rođenih ili izvadak iz matice vjenčanih za roditelje podnositelja zahtjeva, te dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog ili oba roditelja
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske (izvan područja tadašnje FNRJ/SFRJ) dobrodošao je svaki dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stara putovnica, vojna knjižica, radna knjižica)

Napomena: sve isprave prilažu se u izvorniku i preslici.

Prilikom postavljanja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo i utvrđivanje državljanstva naplaćuje se konzularna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Prestanak državljanstva

Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima.

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

 • da je navršila 18 godina života;
 • da nema smetnji glede vojne obveze;
 • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj;
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.


Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • životopis
 • važeća isprava kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave, osobne iskaznice, domovnica)
 • dokaz o stranom državljanstvu, odnosno jamstvo primitka u strano državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik sačinjen kod sudskog tumača ovjereno pečatom „Apostille“)
 • izvod iz matične knjige rođenih, za osobe rođene u BiH, Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod, osobe u braku trebaju priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih.

  Napomena: potrebno je da brak koji je sklopljen u inozemstvu bude proveden u maticama vjenčanih u RH, te u slučaju promjene prezimena potrebno je da prezime u domovnici bude identično sa prezimenom u vjenčanom listu.


Ukoliko se zahtjev podnosi i za dijete:

 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
 • izvadak iz matice rođenih
 • domovnica
 • dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja
 • izvadak iz matice rođenih i izvadak iz matice vjenčanih roditelja ili zakonskog zastupnika
 • dokaz o stranom državljanstvu ili jamstvo o primitku u strano državljanstvo
 • specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito opunomoćuje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva

Napomena: Maloljetne osobe ne mogu biti otpuštene iz hrvatskog državljanstva sve dok i jedan od roditelja posjeduje hrvatsko državljanstvo.

Detaljnije informacije dostupne su na: http://www.mup.hr.