Prijava rođenja, braka ili smrti

Rođenje

Rođenje djeteta u inozemstvu, tj. naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana moguć je za dijete do navršene 18. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja (preporuča se) uz predočenje svojih valjanih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu (ukoliko predoče stranu identifikacijsku ispravu). Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice rođenih s važećim podacima u trenutku podnošenja zahtjeva za upis u maticu rođenih i knjigu hrvatskih državljana. Za rođene u SR Njemačkoj takve izvatke izdaje nadležno njemačko tijelo (Standesamt) te takav izvadak nije potrebno prevoditi na hrvatski jezik niti ovjeravati štambiljem Apostille.

Ukoliko roditelji djeteta nisu u braku, uz navedene je isprave potrebno priložiti i zapisnik o priznavanju očinstva (ili ovjerenu presliku) s prijevodom na hrvatski jezik.

Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih za punoljetne osobe podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti valjanu identifikacijsku ispravu i izvadak iz matice rođenih izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji te također izvadak iz matice vjenčanih na propisanom obrascu za osobe koje su u braku. Ukoliko je brak prestao potrebno je priložiti pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka s prijevodom na hrvatski jezik (za rastave pred njemačkim sudom). Za brakove rastavljene u Njemačkoj prije 01.07.2013. godine potrebno je također priložiti pravomoćno rješenje o priznavanju strane sudske presude izdano od nadležnog općinskog suda u Republici Hrvatskoj. Za preminulog supružnika potrebno je priložiti izvadak iz matice umrlih na propisanom obrascu.

Sklapanje braka

Zahtjev za naknadni upis činjenice sklapanja braka za brakove sklopljene u SR Njemačkoj podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice vjenčanih (ne stariji od 6 mjeseci) izdan na međunarodnom obrascu sukladno Bečkoj konvenciji i valjanu identifikacijsku ispravu te presliku identifikacijske isprave supružnika. Brak koji je u međuvremenu prestao ne može se upisati u maticu vjenčanih, već se kao bilješka upisuje u maticu rođenih uz obavezno prilaganje pravomoćne sudske presude o rastavi braka (detaljne upute vidi kod upisa punoljetne osobe u maticu rođenih).

Smrt

Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti podnose članovi obitelji pokojnog. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice umrlih te putovnicu pokojnika (ako ju je imao) radi poništenja.

Za samu prijavu rođenja, sklapanja braka ili smrti ne plaća se konzularna pristojba.