Vize

Kratkotrajna viza (viza C) je odobrenje za tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili za boravak na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana. Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske.

Važne napomene i upozorenja:

 • Podnošenje zahtjeva za vizu, sa svim traženim ispravama, ne podrazumijeva da će viza biti izdana.
 • Izdana viza nije jamstvo da će strancu biti odobren ulazak u Hrvatsku. Granična policija može, prilikom svakog prelaska hrvatske granice, zatražiti od stranca predočenje preslike jamstvenog pisma ako je riječ o privatnom ili poslovnom posjetu, koje se zato preporuča nositi u ručnoj prtljazi, kao i dokaz o posjedovanju dostatnih novčanih sredstava.
 • Podnositelji zahtjeva trebaju imati na umu da bilo koja promjena u rezervaciji smještaja učinjena nakon izdavanja vize, može za posljedicu imati poništavanje vize i zabranu ulaska u RH
 • Povrat vizne pristojbe nije moguć nakon što je zahtjev za vizu zaprimljen u veleposlanstvu.
 • Veleposlanstvo može pozvati podnositelja zahtjeva za vizu na dodatni razgovor, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i/ili dostavu ovjerenog prijevoda, kao i nadovjeru dokumentacije.
 • Krivotvorenje dokumentacije i služenje njome može biti predmet kaznenoga gonjenja.
 • Nije moguće voziti vozilo u RH bez međunarodne vozačke dozvole, pa podnositelji zahtjeva isto trebaju imati na umu i organizirati svoje putovanje sukladno ovoj obavijesti (provjeriti dostupni javni prijevoz, unajmiti vozača itd)

Vizni režim Republike Hrvatske uređen je sljedećim propisima:

- Uredba Vijeća (EZ) 539/2001

- Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)

- Uredba o viznom sustavu (NN 54/12, 38/13)

- Pravilnik o vizama (NN 7/13, 5/18)

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, a koje su niže navedene, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

-    jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;

-    vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;

     dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;

-    dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

-    vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,

-    vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;

-    vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Za članove obitelji državljana Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske

Članovi obitelji državljana Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, koji su državljani trećih zemalja ostvaruju pravo na slobodno kretanje u skladu s Direktivom 2004/38/EZ od 29. travnja 2004. godine koju je Republika Hrvatska prenijela u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Član obitelji državljanina države članice EU/EGP ili Švicarske može putovati bez vize u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva “Boravišna iskaznica za člana obitelji građana Unije” (“Residence card of a family member of a Union citizen”) te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je državljanin države članice EU/EGP ili Švicarske

Ako član obitelji državljanina države članice EU/EGP ili Švicarske nema takvu iskaznicu, potrebna mu je hrvatska viza.

Zahtjevi za vize članova obitelji državljana država članica EU ili EGP-a obrađuju se po žurnom postupku i bez naplate vizne pristojbe uz predočenje minimalne dokumentacije: obrazac zahtjeva za vizu, valjana putovnica, fotografija, dokaz o obiteljskoj vezi s državljaninom EU/EGP ili Švicarske, kao i dokazom da putuje s tim članom obitelji ili mu se pridružuje u RH.

Tekst Direktive 2004/38/EZ možete pogledati ovdje:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&qid=1444653422237&from=HR

Napominje se da se kao dokaz o obiteljskoj vezi s državljaninom RH države članice EU/EGP ili Švicarske smatra rodni ili vjenčani list ili drugi dokument kojim se dokazuju obiteljski odnosi iz RH ili ako dokument nije iz RH, legaliziran sukladno međunarodnim propisima. Ukoliko se radi o odnosu koji bi se trebao priznati u drugoj državi članici EU/EGP ili Švicarskoj, potrebno je dostaviti dokaz o obiteljskoj vezi s državljaninom države članice EU/EGP ili Švicarske iz te države.

 

POSTUPAK IZDAVANJA VIZE

Podnošenje zahtjeva za vizu: najranije 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja.

Nazočnost podnositelja zahtjeva: Stranac osobno podnosi zahtjev za vizu. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev ali mora osobno pristupiti na poziv veleposlanstva/konzulata.

Zahtjev za vizu može se osobno podnijeti i u hrvatskim viznim centrima.

Odlučivanje o zahtjevu: O zahtjevu za vizu odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a taj rok se može produljiti i do 30 ili 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi. Ako je zahtjev podnesen u razdoblju kraćem od 15 dana prije namjeravanog putovanja, veleposlanstvo/konzulat ne snosi odgovornost za trajanje postupka odlučivanja o zahtjevu.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU:

1. Obrazac zahtjeva za vizu  (dostupan na hrvatskom, engleskom, albanskom, arapskom, francuskom, njemačkom, moldavskom, ruskom, španjolskom, turskom i ukrajinskom jeziku): ispunjava ga i vlastoručno potpisuje podnositelj zahtjeva, a za maloljetnike roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Na obrascu moraju biti 2 potpisa podnositelja zahtjeva, odnosno njegovog zakonskog zastupnika. Ovdje možete vidjeti ispunjeni obrazac zahtjeva za vizu . Stari obrasci za vizu mogu se koristiti najkasnije do 01. travnja 2018.

Obrazac zahtjeva može se ispuniti i online, dostupan je na poveznici https://crovisa.mvep.hr/.  Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti, potpisati (dva potpisa) i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom DM/KU.

2. Putovnica podnositelja zahtjeva: izdana u posljednjih 10 godina, s rokom valjanosti najmanje tri mjeseca duljim od roka valjanosti tražene vize i s najmanje dvije prazne stranice.

3. Fotografija lica: u boji veličine 35x45 mm; osoba treba biti prikazana s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta, te sa svijetlom pozadinom. Na fotografiji osobe, koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

4. Valjano putno zdravstveno osiguranje za pokriće troškova koji mogu nastati tijekom njegova boravka u Republici Hrvatskoj zbog:

– hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog lijeĉenja, i/ili

– povratka u državu stalnog boravka zbog zdravstvenih razloga i/ili

– prijevoza u slučaju smrti

najmanje ugovorene svote od 30.000,00 eura, te se odnositi na područje Hrvatske. Ono mora biti valjano za cijelo razdoblje boravka stranca u Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za više ulazaka mora imati policu putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog boravka u Hrvatskoj;

5. Dokaz o boravištu: Stranci na privremenom boravku u drugoj državi trebaju dostaviti presliku odobrenog boravka;

6. Sredstvo putovanja i namjera povratka u zemlju boravišta: povratna putna karta za zrakoplov, autobus ili brod; prometna i vozačka dozvola ako se putuje osobnim vozilom;

7. Vizna pristojba: plaća se pri podnošenju zahtjeva za vizu u iznosu od 69 USD, sukladno tarifnom broju 78. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama.

Vizna pristojba može se uplatiti na račun Veleposlanstva:

Vlasnik računa: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u NR Kini

Broj računa USD: 778350025660

Broj računa RMB: 778350020355

Ime banke: Bank of China, Beijing

SWIFT: BKCHCNBJXXX

Adresa: No 1 FuXingMenNeiDaJie, XiCheng District, Beijing, 100818 NR Kina

Od plaćanja vizne pristojbe oslobođeni su:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),
 • članovi obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskoga prostora,
 • djeca do navršenih 12 godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005.,
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

8.   Dokaz o svrsi boravka u Hrvatskoj:

 • -    za turistički posjet: potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, rezervacija hotelskog ili drugog smještaja, program putovanja i dr.; Podnositelji zahtjeva trebaju imati na umu da bilo koja promjena u rezervaciji smještaja učinjena nakon izdavanja vize, može za posljedicu imati poništavanje vize i zabranu ulaska u RH

-    za privatni ili poslovni posjet: izvornik jamstvenog pisma (12);

-    za strance koji dolaze na poziv hrvatskog državnog tijela, ili na međunarodni skup od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske: pozivno pismo(13);

-    za članove uže obitelji hrvatskog državljana i državljana države članice EU/EGP ili Švicarske: izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih (RH, međunarodni izvadak, ili ako se radi o kineskom dokumentu ovjerena preslika rodnog ili vjenčanog lista potvrđena od strane MVP NR Kine, i preslika identifikacijske iskaznice hrvatskog državljana ili državljana EGP-a;

-    za boravak u druge svrhe prilažu se druge dokazne isprave.

9.  Osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu: u protuvrijednosti od 70 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti 30 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Iznimno, ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske iz kojeg je vidljivo da jamac u potpunosti preuzima sve troškove vezane uz boravak i napuštanje Hrvatske, oslobođen je od obveze prilaganja dokaza o posjedovanju sredstava.

Dokazne isprave mogu biti: platne liste i/ili izvješća o stanju i prometima na osobnom bankovnom računu u posljednja tri mjeseca, izvadak od mirovine, dokaz o stipendiranju, dokaz o posjedovanju kreditnih kartica, putnih čekova itd.

Podnositelj zahtjeva bez obzira na navode iz jamstvenog pisma, mora kako bi dokazao solventnost, dostaviti izvode s  bankovnog računa na koji prima redovna primanja za posljednja 3 mjeseca.

Podnositelj zahtjeva prilaže i odgovarajuću potvrdu o svom socijalno-profesionalnom statusu: potvrdu o zaposlenju, potvrdu o školovanju,  izvadak iz trgovačkog registra za obrtnike itd. Potvrda o zaposlenju treba biti na engleskom jeziku ili na kineskom jeziku s prijevodom na engleski jezik i treba biti na memorandumu poslodavca sa potpisom, pečatom i datumom, te treba sadržavati slijedeće:

 • adresa, telefonski broj i telefaks broj poslodavca
 • ime i radno mjesto osobe koja je potpisala potvrdu za poslodavca
 • ime podnositelja zahtjeva, njegovo radno mjesto, plaću, te godine zaposlenja kod poslodavca
 • dozvola za odsutnost s posla, a za poslovne posjete i
 • svrhu posjeta
 • potvrdu položaja nakon povratka
 • navođenje osobe ili subjekta koje će snositi troškove putovanja i dnevne troškove podnositelja zahtjeva

Za maloljetnike i osobe bez vlastitih sredstava, prilaže se ovjerena potvrda o preuzimanju troškova od roditelja s potvrdom Ministarstva vanjskih poslova NR Kine, s dokazom o socijalno-profesionalnom statusu i dokazom o posjedovanju financijskih sredstava.

Nezaposlene osobe trebaju dostaviti slijedeće dokumente:

 • Za vjenčane: dokaz o zaposlenju i prihodu supružnika i ovjereni vjenčani list, s legalizacijom Ministarstva vanjskih poslova.
 • Za nevjenčane/razvedene/udovice/udovce: bilo koji drugi dokaz redovitih prihoda.

10. Osigurani smještaj: rezervacija hotelskog, privatnog ili drugog smještaja, dokaz o vlasništvu ili najmu nekretnine, brodice itd. Smještaj može osigurati jamac ili pozivatelj ako je to navedeno na jamstvenom, odnosno pozivnom pismu. Podnositelji zahtjeva trebaju imati na umu da bilo koja promjena u rezervaciji smještaja učinjena nakon izdavanja vize, može za posljedicu imati poništavanje vize i zabranu ulaska u RH

11. Za maloljetnika zakonski zastupnik prilaže: učeničku iskaznicu i original potvrde škole, u kojoj se navodi:

 • puna adresa i telefonski broj škole
 • dopuštenje za odsutnost
 • ime i funkcija osobe koja daje dopuštenje

te, javnobilježničku potvrdu o obiteljskim vezama ili dokaz skrbništva, s legalizacijom Ministarstva vanjskih poslova, a ako maloljetnik putuje sam ili samo s jednim roditeljem, javnobilježnička potvrda o dopuštenju za putovanje od oba roditelja ili zakonska skrbnika koja sadrži osobne podatke o zakonskom zastupniku, svrhu i razdoblje i vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se izdaje suglasnost i potpis zakonskog zastupnika, s legalizacijom Ministarstva vanjskih poslova, a ako nisu u Kini, s potvrdom nadležnih tijela u zemlji boravka.

12. za sve svrhe posjeta, osim za poslovni posjet, te posjet radi sudjelovanjima na kulturna ili sportska događanja, kineski državljani trebaju dostaviti presliku Hukou-a (sve stranice, bez prijevoda)

Za veće skupine u svrhu sudjelovanja na kulturnim, obrazovnim ili sportskim manifestacijama ili iz humanitarnih razloga, zahtjev za vizu može podnijeti ovlaštena osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Priložena dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci.

 

JAMSTVENO I POZIVNO PISMO

SVRHA PUTOVANJA: PRIVATNI POSJET

Ako stranac dolazi u privatni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe . Stari obrazac jamstvenog pisma moći će se koristiti najkasnije do 01. travnja 2018.

Jamac - fizička osoba iz Hrvatske, dužna je svoj potpis na obrascu ovjeriti kod javnog bilježnika u Hrvatskoj ili u hrvatskom veleposlanstvu, ako je jamac hrvatski državljanin, odnosno kod javnog bilježnika ako je jamac stranac s odobrenim boravkom u Hrvatskoj.

Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Za obiteljski posjet, podnositelji zahtjeva moraju dostaviti javnobilježničku potvrdu o obiteljskim vezama sa pozivateljem s potvrdom Ministarstva vanjskih poslova NR Kine.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma.

Postupak se može započeti sa preslikom jamstvenog pisma, no prije izdavanja vize izvornik jamstvenog pisma mora biti ili predan Veleposlanstvu ili pohranjen u Službi za vize Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu.

NAPOMENA: Molimo da se vodi računa o tomu da u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.

 

SVRHA PUTOVANJA: POSLOVNI POSJET

Ako stranac dolazi u poslovni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog Jamstvenog pisma za stranca pravne osobe. Stari obrazac jamstvenog pisma moći će se koristiti najkasnije do 01. travnja 2018.

Jamac - pravna osoba iz Hrvatske, dužna je ovjeriti obrazac potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.

Uz jamstveno pismo, jamac prilaže dokaz o likvidnosti (bon 1 ili bon 2 ili potvrda trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr.), te izvadak iz sudskog registra.

Podnositelju zahtjeva uručuje se preslika jamstvenog pisma.

Postupak se može započeti sa preslikom jamstvenog pisma, no prije izdavanja vize izvornik jamstvenog pisma mora biti ili predan Veleposlanstvu ili pohranjen u Službi za vize Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu.

NAPOMENA: Molimo da se vodi računa o tomu da u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.

 

POHRANA JAMSTVENOGA PISMA U MINISTARSTVU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Hrvatske pravne i fizičke osobe mogu pohraniti izvornik jamstvenoga pisma i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

U tom slučaju potrebno je uplatiti propisanu upravnu pristojbu od 140,00 kuna, prema Tarifnom broju 78.a Zakona o upravnim pristojbama:


Primatelj:                DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Broj računa:            IBAN HR1210010051863000160

Model:                    HR64
Poziv na broj:          5002-721-OIB jamca
Opis plaćanja:          POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br. 78.a)
nalog za plaćanje

Uz izvornik potpisanog i ovjerenog jamstvenog pisma potrebno je priložiti:

 • dokaz o likvidnosti jamca,
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,

naznaku u kojem će hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu pozvana osoba podnijeti zahtjev za vizu.

Jamstveno pismo dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Služba za vize
10000 Zagreb
Petretićev trg 2.

NAPOMENA: Molimo da se vodi računa o tomu da u jamstvenom pismu moraju biti čitko popunjene sve rubrike. Posebno skrećemo pozornost na ispunjavanje rubrika u dijelu „Troškove koji proizlaze iz boravka posjetitelja snosi…“ u kojima treba jasno označiti koje troškove snosi jamac, a koje pozvana osoba.

 

POZIVNO PISMO

Stranac koji dolazi u Hrvatsku na poziv hrvatskoga državnoga tijela, radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije. Nije potrebno priložiti original pozivnog pisma.

U pozivnom pismo potrebno je navesti:

 • podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,
 • svrhu dolaska, razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj, te podatke o smještaju stranca,
 • podatku o tome tko snosi troškove boravka stranca u Republici Hrvatskoj,
 • ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantne obavijesti o strancu.

 

SPORAZUMI O OLAKŠANOM IZDAVANJU VIZA

(VISA FACILITATION AGREEMENTS)

EU je sklopila Sporazume o olakšanom izdavanju viza s:

 • Armenijom
 • Azerbajdžanom
 • Gruzijom
 • Kabo Verdeom
 • Moldovom (odnosi se samo na nositelje ne-biometrijskih putovnica)
 • Ruskom Federacijom
 • Srbijom
 • Ukrajinom (odnosi se samo na nositelje ne-biometrijskih putovnica)

Ovi sporazumi pojednostavljuju i pojeftinjuju državljanima navedenih zemalja (bez obzira gdje borave) pribavljanje kratkotrajnih viza, posebno za česta putovanja.

Tekstovi sporazuma dostupni su na sljedećoj adresi:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm.

 

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA VIZU I ŽALBENI POSTUPAK

Poštujući odredbe članka 47. Povelje o temeljnim Pravima EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A12007P, kao i hrvatske propise, podnositeljima  zahtjeva kojima je zahtjev za vizu odbijen ili im je viza ukinuta ili poništena, uručuje se Odluka o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize na obrascu propisanom Pravilnikom o vizama (»Narodne novine« br. 7/13), osobno ili u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku. (»Narodne novine« br. 47/09).

Protiv Odluke o odbijanju, ukidanju ili poništenju vize podnositelj ima pravo izjaviti žalbu putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske, u skladu sa Zakonom o strancima (»Narodne novine« br. 130/11 i 74/13).

Žalba se podnosi nadležnom veleposlanstvu/konzulatu u roku od 15 dana od datuma uručenja odluke. Žalba se podnosi isključivo u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku. Iznimno, žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik. U žalbi je potrebno navesti razloge zbog kojih se drži da je odbijanje zahtjeva za izdavanje vize neosnovano.

O žalbi odlučuje Služba za vize Ministarstva vanjskih i europskih poslova u roku od 60 dana od datuma zaprimanja žalbe.

Prigodom podnošenja žalbe naplaćuje se propisana upravna pristojba u iznosu od 320,00  KN, odnosno 43 EUR ili 48 USD.

Sudska zaštita:

Podnositelji koji nisu zadovoljni rješenjem drugostupanjskog tijela (Službe za vize) mogu u roku od 30 dana od datuma zaprimanja rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske:

Upravni sud u Zagrebu
Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb
Sudska pisarnica: 01/6011-326, 01/6011-336
Telefax: 01/ 6011-300
E-mail: kontakt@uszg.pravosudje.hr
Internet stranica: http://sudovi.pravosudje.hr/upszg/

 

PRODULJENJE VIZE

Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produljiti ako Ministarstvo smatra da je nositelj vize dostavio dokaz o:
·         višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja RH prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom (ne naplaćuje se pristojba)
·         postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka (pristojba 30 EUR– protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate).

Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka dužan je:
·   ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati

·   predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 24. Zakona

·   priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje već navedenih razloga za produljenje

·  predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka

·  predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.


Napomena: I u slučaju produljenja vize stranac NE može boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

NAPLATA PRISTOJBI: Uplata pristojbe za produljenje vize može se izvršiti i putem internet bankarstva, u korist Državnog proračuna,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-410.
Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji, prije isteka valjanosti vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize. Produljenu vizu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja. Prije produljenja izdane vize policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva.

Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti na području Republike Hrvatske. Viza se produljuje u obliku nove naljepnice vize.

Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka, poništenju ili ukidanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu. Protiv takve odluke stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda RH. Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojemu je viza izdana, u kojem slučaju žalba NIJE DOPUŠTENA. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Ako stranka odustane od zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka policijska uprava, odnosno policijska postaja donijet će rješenje o obustavi postupka.