Putne isprave

PUTOVNICA

E-putovnica je javna isprava s elektroničkim nosačem podataka koja se izdaje za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Služi kao dokaz o identitetu i hrvatskom državljanstvu.
Građaninu koji Sjedinjenim Američkim Državama neprekidno ima reguliran boravak u razdoblju duljem od tri mjeseca, putovnicu može izdati Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Washingtonu odnosno nadležni Generalni konzulat. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.
Zahtjev se podnosi osobno s izvornicima isprava te se prilaže sljedeće:

 • u cijelosti popunjen i potpisan obrazac zahtjeva (za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik) – dostupan u nadležnom konzularnom uredu prilikom podnošenja zahtjeva;
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu, http://www.mup.hr/main.aspx?id=163502);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – (hrvatska putovnica, domovnica, rješenje o primitku u državljanstvo);
 • dokaz identiteta (identifikacijski dokument sa slikom) – npr. valjana strana putovnica /valjana osobna iskaznica ili vozačka dozvola na temelju koje se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.
U slučaju da osoba nema niti jedan od navedenih važećih dokumenata identiteta potrebno je priložiti
dokaz o reguliranom boravku u SAD duljem od 3 mjeseca  (primjerice: zelena karta, radna dozvola ili slično).
 
IZRADA PRVE HRVATSKE PUTOVNICE:

Za maloljetnu djecu prilaže se:
 • zahtjev (dostupan samo u konzularnim uredima i ispunjava ga zakonski zastupnik);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • valjanu hrvatsku putovnicu roditelja/zakonskog zastupnika i dokaz o reguliranom boravku u SAD - npr. zelena karta, viza, radna dozvola i slično:
 • dokaz o državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo;
 • izvod iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna). Američki izvadak iz matice rođenih/rodni list mora biti izdan od strane nadležnog tijela i nadovjeren štambiljem Apostille kojeg izdaje Secretary of State savezne države izdavanja dokumenta - dodatne informacije potražite na: http://www.nass.org/state-business-services/apostilles-document-authentications/ te preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik na području SAD.
Punoljetne osobe za izradu prve hrvatske putovnice prilažu:
 • zahtjev (dostupan u Veleposlanstvu);
 • fotografiju u boji veličine 35x45mm - (fotografu naznačiti da je fotografija potrebna za biometrijsku putovnicu);
 • dokaz identiteta – npr. valjanu stranu putovnicu ili osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet osobe;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica ili potvrda Matičnog ureda o upisu u Knjigu državljana Hrvatske ili rješenje/zaključak Ministarstva unutarnjih poslova o primitku u hrvatsko državljanstvo ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi hrvatsko državljanstvo;
 • izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci. Američki izvadak iz matice rođenih  mora biti izdan sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama. UK dokumenti moraju biti nadovjereni pečatom Apostille kojeg izdaje Legalisation Office - dodatne informacije potražite na www.fco.gov.uk/legalisation  te prevedeni na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel;
 • dokaz o reguliranom boravku u SAD – zelena karta, viza ili radna dozvola
AKO JE OSOBA SKLOPILA BRAK U INOZEMSTVU I/ILI PROMIJENILA PREZIME
Činjenicu sklapanja braka i promjenu prezimena potrebno je prije izrade nove putovnice provesti i u hrvatskim državnim maticama (nadležnom Matičnom uredu – uredu koji se određuje prema mjestu prijavljenog prebivališta odnosno adresi u Hrvatskoj ili putem nadležnog diplomatsko-konzularnog ureda u inozemstvu  – upute dostupne u odjeljku Prijava činjenice sklopljenog braka u inozemstvu). U tom je slučaju zahtjevu za novu hrvatsku putovnicu potrebno priložiti i odgovarajuću ispravu iz koje će biti razvidna navedena promjena prezimena (npr. hrvatski izvadak iz matice rođenih s upisanom napomenom o promjeni prezimena, hrvatski vjenčani list ili domovnica).
Konzularna pristojba za izradu hrvatske putovnice:
 • za osobe do 21 godine - 59,45 američkih dolara
 • za osobe od 21 godine - 79,27 američkih dolara

Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).
ROKOVI: Postupak izrade nove putovnice prosječno traje oko  3-4 tjedna  (dok postupak izrade prve putovnice traje oko 5-6 tjedana), a zakonski je određen rok od 30 dana ako su riješeni svi prethodni postupci (prijava braka sklopljenog u inozemstvu, promjena imena i slično). 

PUTNI LIST

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.
Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se (dvije fotografije) i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku.
Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno nadležnom diplomatsko/konzularnom uredu u inozemstvu. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista stavlja se na uvid dokaz o hrvatskom državljanstvo te osobna iskaznica ili druga strana isprava iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe.
Uz zahtjev za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da  70 do 80 % visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva.
Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.
Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista naplaćuje se u iznosu od 34,69 američkih dolara. Plaćanje je isključivo čekom ili nalogom za uplatu (money order).