EK: Mala i srednja poduzeća u EU su na prekretnici

Prema godišnjem izvješću Europske komisije za mala i srednja poduzeća (MSP) koje je objavljeno 03. listopada 2014. godine u Europi postoje znakovi za umjereni optimizam. Analize su pokazale da su u samo 8 od 28 zemalja članica EU mala i srednja poduzeća uspjela povratiti snagu koju su imala 2008. godine, a to su Njemačka, Slovačka, Belgija, Austrija, Francuska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo i Malta. Komisija navodi da su u skupini s vrlo slabim rezultatima Hrvatska, Cipar Češka, Mađarska, Grčka, Irska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska, te da je u tim zemljama dodana vrijednost koju stvaraju MSP-ovi barem 10% niža u odnosu na 2008. godinu.
U 2013. godini u 28 zemalja članica Europske unije aktivno je bilo 21,6 milijuna malih i srednjih poduzeća u kojima je zaposleno 88,8 milijuna ljudi. Sveukupno u 2013. godini te su kompanije stvorile 3,666 milijardi EUR-a nove vrijednosti. Odnosno, 99 do 100 europskih poduzeća spada u sektor MSP-a, dva od tri zaposlena rade u malih firmama koje stvaraju 58 centi na svaki EUR novostvorene vrijednosti. Ta činjenica najbolje ilustrira koliko su MSP-ovi važni za europsko gospodarstvo.
Izvješće Europske komisije dostupno je na poveznici: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf
Izvor: Banka.hr
http://www.banka.hr/hrvatska/ek-hrvatska-mala-poduzeca-medju-najslabijima-u-europiPriopćenja