Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

OBJAVA BIRACIMA Predsjednica Republike Hrvatska je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama", broj 30/19, 26. ožujka 2019. Za dan održavanja izbora odredena je nedjelja, 26. svibnja 2019. Izborno mjesto u Kanadi za osobe koje borave na podrucju provincija: Alberta, British Colubmia, Newfoundland i Labrador, New Brunswick, Northwest Teritoriju, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Quebec, Yukon Teritoriju, te podrucje glavnog grada Ottawa-Carleton, bit ce otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi, na adresi 229 Chapel Street, Ottawa, ON na dan održavanja izbora u vremenu od 07:00 do 19:00 sati. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kanadi na prethodnu / aktivnu registraciju biraca. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predvideni obrasci zahtjeva. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju podnosi se: osobno u Veleposlanstvu, poštom (adresa: Embassy of the Republic of Croatia in Ottawa, 229 Chapel Street, Ottawa, ON, K1N 7Y6 ; napomena: poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju), ili putem elektronske pošte (con.ottawa@mvep.hr). VAŽNA NAPOMENA: U svim slucajevima podnositelj zahtjeva mora vlastorucno potpisati svoj zahtjev za prethodnu / aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA Rok u kojem biraci mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istjece u srijedu, 15. svibnja 2019. U istome roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. I. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važecu osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit ce kako slijedi. PRIVREMENI UPIS u registar biraca za mjesto u Republici Hrvatskoj gdje ce se zateci na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta biraci mogu podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj, neovisno o mjestu upisa u registar biraca. PRETHODNU REGISTRACIJU ako žele glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Iznimno, biraci mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar biraca, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIšTA bez navodenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj, odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje ce se zateci na dan izbora, a temeljem koje ce moci glasovati na bilo kojem birackom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom uredu prema mjestu prebivališta. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji imaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati za izbore za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili ce podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zakljucno s 15. svibnja 2019. godine, bit ce po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis biraca (prema adresi prebivališta u inozemstvu iz osobne iskaznice) za predstojece izbore. Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajuceg diplomatsko-konzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo, odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj). Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, odnosno nisu podnijeli do 15. svibnja 2019. godine zahtjev za izdavanje osobne iskaznice s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati. Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, biraci podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na cijem ce se podrucju zateci na dan izbora. III. DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVA CLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO GLASOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Državljanin druge države clanice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biracko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar biraca najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019. e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Gradani. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biracko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa biraca jer primjerice nemaju važecu osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta biraca. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu. Svi biraci mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u Republici Hrvatskoj, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske i putem online sustava e-Gradani, te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Priopćenja