Nekretnine u RH za strance

Nekretnine u RH za strance Stupanjem na snagu (25.srpnja 2006.g.) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.broj 79/06.), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija nije više nadležno za rješavanje zahtjeva stranih fizickih i pravnih osoba za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Odredbom cl.3. navedenog zakona odredeno je da « strane fizicke i pravne osobe mogu, ako zakonom nije drugacije odredeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na podrucju Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuda Republike Hrvatske». Slijedom navedenih izmjena, zahtjeve za davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, strane fizicke i pravne osobe upucuju u Ministarstvo pravosuda RH. Takoder ce se i svi zapoceti postupci, koji nisu dovršeni do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dovršiti u Ministarstvu pravosuda. RECIPROCITET IZME?U REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE Razmjenom nota Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Talijanske Republike, dana 11. listopada 2006. uspostavljen je reciprocitet za gradane obiju država u stjecanju vlasništva nad nekretninama. Nekretnine u Republici Hrvatskoj stjecu se sukladno cl. 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Priopćenja