Konzularne informacije

Stranci koji su nositelji valjane:
  • dozvole boravka izdane u jednoj od država članica Schengenskog prostora,
  • schengenske jedinstvene vize (C) ili
  • dugotrajne vize (D) koju je izdala jedna od država članica Schengenskog prostora,
privremeno ne trebaju vizu za ulazak u Republiku Hrvatsku i kratkotrajni boravak, ili za prelazak preko državnog područja Republike Hrvatske.

Navedene schengenske isprave moraju vrijediti i u trenutku izlaska iz Republike Hrvatske odnosno omogućavati ulazak u Schengenski prostor.
Olakšani ulazak stranaca na snazi je do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Izdavanje putovnice

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Nar.nov. br. 77/99, 133/02, 48/05)

Putovnica je putna isprava hrvatskog državljanina kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. Izdaje se s rokom važenja od 5 godina (osobama mlađim od 21 godina) ili s rokom važenja od 10 godina (osobama starijim od 21 godina).

Ne postoji mogućnost za upis djece u putnu ispravu roditelja ili zakonskog zastupnika. Djeci kao i svim ostalim osobama mlađim od 21 godina izdaje se vlastita putovnica s rokom važenja od 5 godina.

Građani koji borave u inozemstvu zahtjev za izdavanje putovnice mogu podnijeti osobno nadležnom veleposlanstvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske na čijem području neprekidno borave dulje od tri mjeseca. Za maloljetne osobe odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik.

Ako se putovnica izdaje djetetu čiji su roditelji razvedeni ili ako iz nekih drugih razloga roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, zahtjev podnosi roditelj kojem je dijete povjereno na čuvanje i odgoj odlukom suda ili nadležnog tijela za poslove starateljstva.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice za punoljetnu osobu podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- jednu fotografiju u boji veličine 3,5 x 4,5 cm koje vjerno prikazuju osobu za koju se traži izdavanje putovnice. (Fotografije trebaju prikazivati osobu s lica - en face, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena. Fotografije osim toga trebaju biti izrađene na bijelom, sjajnom i tankom papiru.). Zbog strogih kriterija za biometrijske putovnice preporučuje se izrada fotografija kod fotografa u blizini samog Konzularnog ureda, na kojeg će stranka biti upućena od konzularnog službenika),
- staru putovnicu
- domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu
- izvadak iz matice rođenih (za osobe rođene u inozemstvu na međunarodnom obrascu).

Ukoliko je podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice sklopio brak u inozemstvu te promijenio prezime, putovnica na novo prezime ne može se izdati prije nego što brak bude upisan u maticu rođenih i maticu vjenčanih u RH.

Cijena putovnice koja se izdaje na rok od 5 godina iznosi 82,00 €, a putovnice koja se izdaje na rok od 10 godina 110,00 € (temeljem tar. br. 76. Zakona o upravnim pristojbama).

Vojni obveznici-novaci dužni su prijaviti se u vojnu evidenciju veleposlanstva ili konzularnog ureda nadležnog za područje njihova boravišta; odnosno regulirati vojnu obvezu pri nadležnom vojnom odsjeku prema mjestu prebivališta.

U slučaju gubitka ili nestanka putovnice građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putovnice najprije policijskoj postaji nadležnoj za područje na kojem je putovnica izgubljena ili nestala, a potom najbližem veleposlanstvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske kojom prilikom treba priložiti potvrdu da je gubitak odnosno nestanak putovnice prijavio policiji. Veleposlanstvo odnosno konzularni ured provest će upravni postupak i donijeti rješenje o poništenju putovnice koje je potrebno objaviti u "Narodnim novinama".

Za zahtjev i rješenje o proglašenju putovnice nevažećom naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 27 € (tarifni broj 74 stavak 2. i tarifni broj 79. Zakona o upravnim pristojbama), te trošak objavljivanja oglasa u iznosu 10 €.Izdavanje putnog lista

Putni list je putna isprava hrvatskog državljanina koja se izdaje građaninu koji se zatekne u inozemstvu bez putne isprave (nestanak, gubitak ili istek roka valjanosti putovnice) radi povratka u Republiku Hrvatsku. Izdaje ga veleposlanstvo ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem se području građanin zatekne, s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku s tim da se može izdati najduže do 30 dana.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno. Osoba mora dokazati svoj identitet, a ako su osobi ukradeni svi dokumenti identitet će se utvrditi putem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Konzularna pristojba za izdavanje putnog lista temeljem tarifnog br. 76 Zakona o upravnim pristojbama iznosi 44,00 €.


Državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, Broj:53/91, 70/91-isp., 28/92, 113/93-Odluka USRH i 4/94). Zakon o hrvatskom državljanstvu možete pronaći i na stranici Ministarstva unutarnjih poslova RH: www. mup.hr

Zahtjev se podnosi policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada putem nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje donosi Ministar.

Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja.

Uz svaki zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva potrebno je priložiti:
1. Životopis (za iseljenike navesti vrijeme iseljenja iz Republike Hrvatske)
2. Popunjene obrasce koje možete pronaći na Internet adresi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija: www.mvep.hr ili ih dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.
3. Dokaz o državljanskom statusu i identitetu (uvjerenje o državljanstvu, putna isprava odnosno osobna iskaznica s jasno vidljivom fotografijom vlasnika iste, čiju će presliku konzularni službenik ovjeriti)
4. Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

5. Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnih inozemnih tijela države čiji su državljani te države u kojoj stalno borave i podnose zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva, u izvorniku
6. Osobe koje su u braku trebaju priložiti i izvadak iz matice vjenčanih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama ne stariji od šest mjeseci

Međutim, budući da su različite osnove za stjecanje hrvatskog državljanstva, predlažemo da osobno dođete u diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u uredovno radno vrijeme konzularnog ureda gdje će konzularni službenik nedvojbeno utvrditi činjenično stanje te vam dati detaljne upute u svezi zakonske osnove za podnošenje vašeg zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva te vam naznačiti koje je još isprave, osim navedenih, potrebno priložiti zahtjevu.

Napominjemo, ukoliko se zahtjev podnosi za dijete, potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu i izvadak iz matice rođenih djeteta, izvadak iz matice rođenih i izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta te izjavu djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom.

Ukoliko stranku zastupa punomoćnik potrebno je priložiti specijalnu punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu.
Obrasce koje je potrebno ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva možete pronaći na internet adresi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija: www.mvpei.hr ili ih možete dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva plaća se konzularna pristojba.


Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

 

Hrvatsko državljanstvo može prestati: 1. otpustom
  2. odricanjem
  3. po međunarodnim ugovorima


Zahtjev se podnosi policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada putem nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.

Postupak prestanka hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje donosi Ministar.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje propisanih pretpostavki Zakona o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, Broj:53/91, 70/91-isp., 28/92, 113/93-Odluka USRH i 4/94).

Zakon o hrvatskom državljanstvu možete pronaći i na stranici Ministarstva unutarnjih poslova RH: www.mup.hr


Propisane pretpostavke za otpust iz hrvatskog državljanstva su slijedeće:

- navršenih 18 godina života
- regulirana vojna obveza
- osoba mora podmiriti dužne poreze, takse i druga javna davanja te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u RH
- da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u RH
- da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo


Zahtjev za otpust iz hrvatskog državljanstva podnosi se osobno a potrebno je priložiti sljedeće isprave:

1.Popunjene obrasce koje možete pronaći na Internet adresi Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija: www.mvep.hr ili ih dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske.

2. Važeću ispravu o identitetu presliku koje će konzularni službenik ovjeriti (putna isprava, osobna iskaznica)

3.Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, važeća putna isprava odnosno osobna iskaznica)

4. Zajamčenje stranog tijela o primitku u državljanstvo i prijevod istog na hrvatski jezik

5. Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

6. Osobe koje su u braku trebaju priložiti i izvadak iz matice vjenčanih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama ne stariji od šest mjeseci

Napominjemo, ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti: dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja, izvadak iz matice rođenih, te izvadak iz matice vjenčanih zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, zajamčenje, a ukoliko je brak razveden presudu suda čije je priznanje izvršeno u RH te izjavu djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom

Ukoliko će stranku zastupati punomoćnik potrebno je priložiti specijalnu punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu.

Kod podnošenja zahtjeva za otpust iz hrvatskog državljanstva plaća se konzularna pristojba.


Zahtjev za odricanje od hrvatskog državljanstva podnosi se osobno a zahtjevu je potrebno priložiti:

1. Važeću ispravu o identitetu, presliku koje će konzularni službenik ovjeriti (putna isprava, osobna iskaznica )

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, važeća putna isprava odnosno osobna iskaznica)

3. Vlastoručno potpisana izjava o odricanju hrvatskog državljanstva s jasno naznačenim datumom koju će konzularni službenik ovjeriti

4. Dokaz o stranom državljanstvu

5. Uvjerenje o prebivalištu u inozemstvu

6. Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama

7. Osobe koje su u braku trebaju priložiti i izvadak iz matice vjenčanih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama ne stariji od šest mjeseci

Napominjemo, ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta, dokaz o stranom državljanstvu, domovnicu te izjavu djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom.
Ukoliko će vas zastupati punomoćnik potrebno je priložiti specijalnu punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu.

Kod podnošenja zahtjeva za odricanje iz hrvatskog državljanstva plaća se konzularna pristojba.

Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za upis rođenja djeteta u matične knjige rođenih i knjige državljana Republike Hrvatske za dijete koje je rođeno u stranoj zemlji, a čiji su roditelji, ili samo jedan roditelj hrvatski državljani, podnose roditelji uz predočenje slijedećih javnih isprava:
- ispunjen obrazac prijave (obrazac se može zatražiti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu)
- izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisana u Beču 8. rujna 1976.)
- dokaz o državljanstvu roditelja: važeća putovnica, domovnica
- dozvola boravka u inozemstvu izdana od nadležnog stranog tijela

Pored nabrojanih javnih isprava konzularni službenik može zatražiti da se zahtjevu prilože još neke isprave koje su neophodne za okončanje postupka: npr. vjenčani list ili ovjerenu izjavu o imenu djeteta.

Za upis djeteta u matice rođenih i knjige državljana ne naplaćuje se konzularna pristojba no u slučaju da roditelj/zakonski zastupnik istovremeno podnosi i zahtjev za dostavu rodnog lista i domovnice za dijete, naplatiti će se konzularna pristojba prema Zakonu o upravnim pristojbama.

Upis činjenice sklopljenoga braka u hrvatske matične knjige

Hrvatski državljanin koje je pred nadležnim državnim tijelima strane države (Italija) sklopio brak može zatražiti upis te činjenice u državne matične knjige Republike Hrvatske putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeće isprave:
- izvadak iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od tri mjeseca) i to izdan na međunarodnom obrascu prema pravilima Bečke Konvencije,
- važeću putovnicu,
- domovnicu,
- dokaz o dozvoli boravka ili dozvoli rada u stranoj zemlji (Italija)

Pored nabrojenih javnih isprava konzularni službenik može zatražiti da se zahtjevu prilože još neke isprave neophodne za okončanje postupka.

Prijenos umrlih osoba u Republiku Hrvatsku - izdavanje sprovodnice

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07 i 43/09), čije su izmjene i dopune stupile na snagu 15. travnja 2009. godine, propisan je način prijenosa umrle osobe iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.
Prema odredbi članka 61. stavka 1. Zakona, umrla osoba (neovisno o državljanstvu) može se prenositi iz inozemstva u RH na temelju sprovodnice, koju izdaje Diplomatsko-konzularno predstavništvo RH.

Diplomatska misija odnosno konzularni ured dužan je prije izdavanja sprovodnice zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva ako je:
- osoba umrla od zarazne bolesti,
- osoba ekshumirana ili
- državljanski status osobe nepoznat ili se ne može utvrditi.

Provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku (tranzit) obavlja se bez sprovodnice.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice. Pri prelasku državne granice RH potrebno je predočiti potvrdu krematorija.

Ukoliko je preminula osoba posjedovala putovnicu RH istu je potrebno dostaviti nadležnom Diplomatsko-konzularnom predstavništvu na poništenje (radi ažuriranja statusa putovnice preminule osobe).

Osoba koja radi ukopa želi prenijeti tijelo preminule osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u Republiku Hrvatsku, podnosi zahtjev nadležnom Diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH.

Osim obrasca koji rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u DM/KU, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:
- izvadak iz matice umrlih,
- liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti,
- dokaz o državljanstvu preminule osobe,
- putovnicu preminule osobe, koju službenik DM/KU mora poništiti (ukoliko je državljanin RH posjedovao putovnicu) ili drugu identifikacijsku ispravu iz koje se nedvojbeno može utvrditi državljanstvo i identitet preminule osobe,
- odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi,
- podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila, ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci: ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova.
Ukoliko je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa: takva potvrda svakako je obvezna.

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba po tarifnom broju 74. točka 2. i tarifnom broju 79. Zakona o upravnim pristojbama.

Potvrda o boravku u inozemstvu u svrhu ostvarivanja carinskih povlastica

Zahtjev za ostvarivanje carinske povlastice za uvoz predmeta kućanstva ili gospodarskog inventara podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu prebivališta ili boravišta korisnika u RH. O zahtjevu za oslobađanjem od plaćanja carine odlučuje nadležna carinarnica rješenjem.

Sukladno odredbi članka 187. stavak 1. točke 11. i 12. Carinskog zakona („Narodne novine“, br.78/99-138/06) te sukladno člancima 17. do 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine („Narodne novine“, br.5/07) oslobođeni su plaćanja carine predmeti kućanstva odnosno predmeti gospodarskog inventara koje radi preseljenja fizičke osobe uvoze u Republiku Hrvatsku.

Uvjeti za ostvarenje prava na korištenje navedene carinske povlastice su:
- da je korisnik povlastice najmanje dvanaest mjeseci prije preseljenja boravio u inozemstvu
- da prije preseljenja nije koristio ovu carinsku povlasticu,
- da je predmete kućanstva posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u inozemstvu najmanje 6 mjeseci. Za uvoz gospodarskog inventara uvjet je obavljanje djelatnosti, odnosno registracija trgovačkog društva ili obrta u RH.

Kako bi povratnik mogao u odgovarajućem carinskom postupku ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja carine, diplomatska misija/konzularni ured, ovlašteni su na njegov zahtjev izdati potvrdu kojom se potvrđuje da je ta osoba prije povratka u RH boravila u inozemstvu najmanje godinu dana.

Uz zahtjev podnositelj treba priložiti slijedeće isprave:
- potvrdu nadležnog tijela kojim se dokazuje neprekinuti boravak u trajanju od najmanje godinu dana (potvrda prijave ili odjave boravišta u inozemstvu, potvrda socijalnog osiguranja ili potvrda hrvatskog ili inozemnog poslodavca o razdoblju zapošljavanja korisnika povlastica i sl.).
- dokaz o identitetu i državljanstvu podnositelja zahtjeva
- isprava o prebivalištu ili boravištu u RH

Sukladno tar. broju 80 Tarife upravnih pristojbi iz područja vanjskih poslova Zakona o upravnim pristojbama za izdavanje navedene potvrde naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 55 eura.

Osobni automobili, određene kategorije motocikala i plovila, te vanbrodski motori ukoliko se uvoze zasebno, u sklopu upotrebljavanih predmeta kućanstva, nisu oslobođeni od plaćanja posebnog poreza (prema članku 6. Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove-„Narodne novine“, br. 139/97-95/04).

No, osobni automobili i motocikli ne podliježu provedbi homologacije (dakle može se uvesti odnosno vozilo neovisno o njegovoj starosti), sukladno čl. 16. točka 4.) Pravilnika o homologaciji („Narodne novine“, br.100/05,95/06 i 37/07).

Boravak stranaca u Republici Hrvatskoj

Razlikuju se tri vrste boravka
- boravak do 90 dana
- privremeni boravak
- stalni boravak

Ako je riječ o boravku do 90 dana stranac ulazi u Republiku Hrvatsku na osnovi valjane putne isprave i ako je potrebno vize. Uvjeti ulaska uređeni su Uredbom o viznom sustavu (Pregled viznog sustava dostupan je na stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH www.mvep.hr).

Privremeni boravak je boravak u svrhu rada, studiranja ili školovanja, spajanja obitelji ili drugih opravdanih razloga. Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnosi se isključivo u nadležnim veleposlanstvima ili konzularnim uredima Republike Hrvatske.

Zahtjev se podnosi osobno, na propisanom obrascu, a prilažu se isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Strane isprave moraju biti i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ako je potrebno i odgovarajuće nadovjere, i to:
- dvije fotografije 3x3,5 cm
- preslika valjane putne isprave
- dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje,
- dokaz o osiguranom stanovanju
- dokaz o zdravstvenom osiguranju,
- uvjerenje o nekažnjavanju matične države ili države u kojoj je odobren stalni boravak, ne starije od 6 mjeseci.

Uz zahtjev se uz gore navedeno, ovisi o svrsi privremenog boravka prilaže i slijedeće:
- potvrda o svojstvu učenika odnosno studenta
- radna dozvola
- odobrenje tijela nadležnog za poslove znanosti
- potvrda medicinske ustanove u kojoj se liječi
- izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci i dokaz o hrvatskom državljanstvu odnosno odobrenom boravku supružnika
- dokaz o hrvatskom državljanstvu odnosno odobrenom boravku člana uže obitelji,
- drugi dokaz na osnovi kojeg se može utvrditi opravdanost boravka.

Konzularna pristojba koja se naplaćuje prigodom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak iznosi 70 €.

Zahtjev za izdavanje radne dozvole ili poslovne dozvole podnosi se isključivo u nadležnoj policijskoj upravi/ postaji u Republici Hrvatskoj.