Carinska povlastica za hrvatske državljane povratnike u RH i strance s odobrenim privremenim boravkom u RH

CARINSKA POVLASTICA ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE POVRATNIKE U RH I STRANCE S ODOBRENIM PRIVREMENIM ILI STALNIM BORAVKOM U RH Clankom 187. stavak 1. tocka 11. Carinskog zakona (NN, br. 78/99-138/06), te clancima 17. – 21. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobodenja od placanja carine (NN, br. 5/07), propisano je oslobodenje od placanja carine i poreza na dodanu vrijednost na predmete kucanstva koji se uvoze pri preseljenju fizickih osoba iz drugih zemalja u Republiku Hrvatsku. Navedenim propisima, uvoz predmeta kucanstva uz primjenu oslobodenja od placanja carine i PDV-a nije ogranicen vrstom, kolicinom i vrijednošcu, a moguc je uz ispunjenje dvaju uvjeta: • prethodnim boravkom u drugoj zemlji od najmanje 12 mjeseci, te • posjedom i uporabom predmeta od najmanje šest mjeseci u inozemnom kucanstvu. Korisnici oslobodenja mogu biti: • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u inozemstvu, ili • strani državljani koji su od nadležnog tijela državne uprave (MUP-a) dobili odobrenje privremenoga ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Korištenje oslobodenja ostvaruje se po doseljenju odnosne osobe u Republiku Hrvatsku, a uvoz se može obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja, odjednom ili u više navrata, a ovaj rok se može i produžiti iz opravdanih razloga. Zahtjev za korištenje oslobodenja podnosi se carinarnici nadležnoj prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje slijedecih isprava: · isprave kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu (za hrvatske državljane povratnike iz švedske to je u pravilu potvrda koju na osobni zahtjev podnositelja izdaje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Stockholmu na osnovu valjane hrvatske putovnice i potvrde (Personbevis) švedske Porezne uprave (Skatteverket) iz koje ce biti razvidan pocetak boravka u švedskoj. Za izdavanje navedene pristojbe na temelju tr.br. 80 Zakona o upravnim pristojbama. Zakona o upravnim pristojbama naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 470 SEK, ali mogu biti i druge isprave iz kojih je vidljiv boravak u odnosnoj zemlji - kao što su potvrde prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, a za strane državljane strana putna ili identifikacijska isprava) · identifikacijske isprave (osobne iskaznice), · izjave o datumu doseljenja u Republiku Hrvatsku, te · popisa predmeta kucanstva koji se namjeravaju uvesti (u dva primjerka). Pod predmetima kucanstva smatraju se primjerice namještaj, kucanski aparati, razni elektricni uredaji, razni drugi predmeti za uredenje i opremanje kuce ili stana, a isto tako i hobi alat, manje poljoprivredne alatke i uredaji, kao što su motorna pila, freza, kosilica i sl., ukoliko se radi o predmetima podobnim za kucnu uporabu ili uporabu u slobodno vrijeme, odnosno ne za profesionalno bavljenje nekom djelatnošcu. Takoder u predmete kucanstva se mogu svrstati i osobni automobili, motocikli, prikolice, kamp kucice, plovila, ukoliko je i ove predmete korisnik povlastice ili koji clan njegove obitelji imao u vlasništvu šest mjeseci, ali i razumne kolicine potrošne robe (primjerice jednomjesecne zalihe živežnih namirnica), za koju, obzirom na njen karakter nije obvezatno prethodno šestomjesecno posjedovanje. Pri uvozu osobnih automobila , motocikala i plovila, uz ispunjenje gornjih uvjeta, uz oslobodenje od placanja carine i PDV-a, za odnosna prometna sredstva nije potrebno provoditi tzv. homologaciju, ali se oslobodenje ne odnosi na poseban porez, te se isti (tzv. trošarina) uvijek obracunava i placa sukladno odgovarajucim odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN, br. 139/97-95/04). Cinjenica posjeda i korištenja predmeta kucanstva u proteklom šestomjesecnom razdoblju dokazuje se racunima ili drugim vjerodostojnim ispravama, odnosno u nedostatku istih ocjenu rabljenosti daje uredujuci carinski službenik u postupku carinjenja robe. Za predmete koji podliježu registraciji (osobni automobili, motocikli, plovila, prikolice) u navedenu svrhu služe prometne isprave odnosnoga predmeta, odnosno druge isprave o vlasništvu – kupoprodajni ili darovni ugovor. Predmeti kucanstva koji se uvezu uz oslobodenje od placanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ne smiju se prodati, dati drugom na korištenje, zalog, najam ili rabiti u druge svrhe, u razdoblju od 12 mjeseci u od dana uvoznoga carinjenja, osim ako se prethodno pri nadležnoj carinarnici ne plate uvozna davanja kojih je korisnik bio osloboden.

Priopćenja