Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

A tulajdon- és más dologi jogokról szóló törvény 356. cikk, 2. bekezdése alapján (91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 és 114/01 számú "Narodne novine" Közlöny), minden külföldi természetes vagy jogi személynek, aki ingatlantulajdonra szeretne szert tenni a Horvát Köztársaságban – kivéve az öröklési jogalapot - meg kell szereznie a Horvát Köztársaság külügyminiszterének jóváhagyását az igazságügy-miniszter előzetes véleménye alapján.

A Horvát Köztársaság Külügyminisztériumánál lefolytatott külön közigazgatási eljárás után a külügyminiszter engedélye közigazgatási okiratként kerül kiadásra: az engedély megszerzésére irányuló eljárást az ügyfél személyesen vagy meghatalmazott útján indíthatja el írásos kérelem benyújtásával a következő címre: Horvát Köztársaság Külügyminisztériuma, Ingatlanjogi Főosztály – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Uprava za konzularne poslove, Odjel za imovinsko-pravne poslove,  Medulićeva 34, 10000 Zagreb. Az írásos kérelemhez (a címzetthez szóló rövid levél formájában) az alábbiakat kell csatolni:

• a tulajdonjog megszerzésének jogalapját igazoló okirat (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, eltartási szerződés vagy hasonló) eredeti példánya vagy hitelesített másolata;
• az ingatlan tulajdonosának/elidegenítőjének tulajdonjogát igazoló okirat illetve az ingatlanra vonatkozó, hat hónapnál nem régebbi telekkönyvi kivonat eredeti példánya vagy hitelesített másolata;
• igazolás a helyi önkormányzat illetékes városfejlesztési és területrendezési hivatalától (megyei hivatalok) arra vonatkozóan, hogy az ingatlan a városfejlesztési tervekben építési övezetként kijelölt terület határain belül van. A hat hónapnál nem régebbi igazolást eredetiben kell mellékelni.
• a külföldi vásárló állampolgárságát igazoló okmány (az útlevél hitelesített másolata), illetve, amennyiben a vásárló külföldi jogi személy, a jogi személy státuszát igazoló okirat (cégbírósági kivonat);
• az eladó állampolgárságát igazoló okmány (elegendő a személyi igazolvány vagy útlevél másolata)?
• amennyiben meghatalmazott útján kerül megindításra az eljárás, a meghatalmazást eredeti, vagy hitelesített másolat formájában kell csatolni,
• amennyiben nincs meghatalmazott, az Általános Közigazgatási Eljárásról szóló törvény 89. cikk, 4. bekezdése szerint ("Narodne novine" közlöny, 53/91. sz.) meghatalmazottat illetve kézbesítési megbízottat kell kinevezni, a meghatalmazást pedig el kell juttatni a Külügyminisztériumba.
• minden egyéb, a kérelemhez csatolt dokumentum és okirat hitelesítés nélküli fénymásolata.

Megjegyzés: A kérelmező felszólítható, hogy pótlólagosan küldjön meg más okiratokat illetve dokumentumokat, amennyiben azok szükségesek az eljárás lefolytatásához.

A kérelemhez, a felsorolt okiratok és dokumentumok mellett, csatolni kell egy igazolást a közigazgatási eljárás illetékének befizetéséről. A Közigazgatási Illetékekről szóló törvény módosításáról szóló törvény 21. cikke szerint (163/03 számú "Narodne novine" Közlöny), pontosabban a 74a tarifaszám alapján, a következő összegű illetékek kerültek megállapításra:   
• a kérelem benyújtásáért 50 kuna;
• az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről szóló határozat kiállításáért 100 kuna, továbbá
• minden, a kérelemből esetleg hiányzó dokumentum pótlólagos benyújtásáért (amennyiben hiányzoznak bizonyos dokumentumok) 20 kuna.

Megjegyzés: 100 kuna értékig az illetéket a megfelelő értékű illetékbélyeg formájában kell leróni, míg a 100 kuna érték feletti illetéket általános készpénzátutalási megbízással a Horvát Köztársaság Állami Költségvetésének számlaszámára: 1001005-1863000160 kell utalni, melynek során a készpénzátutalási megbízás első rovatába a 24-es számot (lásd a példán), a második rovatba az 5002-es számot kell beírni. Amennyiben horvát állampolgár befizetéséről van szó, az 5002 szám mellé be kell írni a kérelmező személyi számát, amennyiben pedig külföldi a kérelmező, az 5002 szám mellé a 721-es számot kell beírni. Az ily módon kitöltött készpénzátutalási megbízást (vagy a meghatározott összegű illetékbélyeget) a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának a többi okmányhoz kell csatolnia.

A Külügyminisztériumnál lefolytatott közigazgatási eljárás során, amelyben az ingatlanszerzési kérelemről születik döntés, megállapításra kerül a viszonosság  (kölcsönösség) fennállása a Horvát Köztársaság és az ingatlan tulajdonjogának megszerzését kérelmező állampolgársága szerinti ország között. Ez a külön feltétel az ingatlanszerzési eljárásban abban az esetben áll fenn, amennyiben a kérelmező állampolgársága szerinti országban a horvát állampolgárok szerezhetnek ingatlan-tulajdonjogot. A Külügyminisztérium beszerzi a külföldi államok jogszabályait, amelyek a külföldiek ingatlan-tulajdonjog megszerzésének feltételeire és módjára vonatkoznak az adott országban, és azokat az eljárás során alkalmazza és értelmezi.

Megjegyzés: A Horvát Köztársaságban léteznek bizonyos területek, amelyeken a külföldiek nem szerezhetnek ingatlan-tulajdonjogot: ingatlanok, amelyek kizárt területen találhatók (Tulajdon- és más dologi jogokról szóló törvény 358. cikk, 1. bekezdés), termőföld (a Termőföldről szóló törvény 1. cikk, 3. bekezdés), a természetvédelmi területen belül található ingatlanok (Természetvédelmi törvény 40. cikk, 3. bekezdés), erdők és erdős termőföldek (Erdőkről szóló törvény 1. cikk, 3. bekezdés).

Miután a külföldi személy kérelmére lefolytatják a közigazgatási eljárást, amennyiben a határozat pozitív illetve kiadásra került az engedély, a külföldi személynek joga van kérelmezni az ingatlan-tulajdonjog telekkönyvi bejegyzését.