Vize

PUTOVANJA UKRAJINSKIH DRŽAVLJANA U HRVATSKU

 

Ukrajinskim državljanima koji putuju u Republiku Hrvatsku potrebna je VIZA. Državljanima Ukrajine - nositeljima biometrijske putovnice nije potrebna viza za Republiku Hrvatsku.

Od 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska primjenjuje  Sporazum između EU i Ukrajine o olakšanom izdavanju viza.
Viza je odobrenje za tranzit preko područja Republike Hrvatske ili za boravak do tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju, računajući od datuma prvog ulaska.
Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Republiku Hrvatsku, već moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca u Republiku Hrvatsku (Zakon o strancima, "Narodne novine" br. 130/11 čl. 34., 35., i 36.).
Na osnovi vize stranac ne može raditi u Hrvatskoj.

 

ULAZAK NA OSNOVI SCHENGENSKIH DOZVOLA BORAVKA/VIZA

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA VIZU

Zahtjev za vizu podnosi se na propisanom obrascu najranije 3 mjeseca prije planiranog putovanja, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kijevu ili u viznim centrima u sljedećim gradovima:

Kiijev, 1a Sportyvni trg, 8. kat
Lviv, ul.  ul. Džerelna 18
Donjeck, Lenjinski prospekt 4 A (privremeno zatvoren)
Odesa, ul. Kanatna 22
Harkiv, ul. Heroyiv Pratsi 7, 2. kat
Chernivtsi, ul. Geroiv Maydanu 31
Dnipro, ul. Karla Marksa 22
Ivano-Frankivsk, ul. Troleybusna 4A
Lutsk, ul. Kryvyi Val 31
Užgorod, ul. Kapušanska 92
Vinnitsia, ul. Pirogova 52A

Sve informacije o radu viznih centara i zaprimanju zahtjeva za hrvatsku vizu mogu se pronaći na internetskim stranicama VFS Globala http://www.vfsglobal.com/Croatia/Ukraine/index.html odnosno dobiti preko telefona na brojevima: +38 050 1179055 +38 044 5949656.

ZAHTJEV SE PODNOSI OSOBNO. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora podnijeti zahtjev osobno, ali mora osobno pristupiti u Veleposlanstvo radi izdavanja vize.

Za osobu koja je upisana u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize podnosi se zasebni zahtjev za izdavanje vize.

Kad je riječ o turističkom posjetu, moguće je podnošenje zahtjeva posredstvom agencije akreditirane pri Veleposlanstvu. Popis akreditiranih agencija

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE VIZE

1. zahtjev za vizu – ispunjava se latiničnim pismom, velikim tiskanim slovima, mora biti potpuno ispunjen i vlastoručno potpisan (VAŽNO: zahtjev mora biti potpisan na dva mjesta (rubrika 37 i na kraju)

2. valjana putna isprava:

· rok valjanosti mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize

· mora biti izdana u posljednjih 10 godina

· mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize

3. fotografija u boji (35x45 mm)

4. dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju (najmanja ugovorena osigurana svota mora biti na iznos od 227 014,41 HRK

Odgovarajućim i valjanim putnim zdravstvenim osiguranjem pokrivaju se troškovi koji bi mogli nastati za vrijeme boravka stranca u Hrvatskoj, zbog:

- hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja, ili

- povratka u državu boravka zbog zdravstvenih razloga, ili

- prijevoza u slučaju smrti.

Podnositelj zahtjeva za kratkotrajnu vizu za jedan ili dva ulaska dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo razdoblje njegova boravka u Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za višekratni ulazak dužan je dokazati da ima policu odgovarajućeg i valjanog putnog zdravstvenog osiguranja koja mu pokriva razdoblje prvog planiranog boravka u Hrvatskoj.

Putno zdravstveno osiguranje sklapa se s osiguravajućim društvom u državi boravka. Fizička ili pravna osoba iz Hrvatske koja poziva stranca može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Hrvatske.

Stranac kojemu je odobrena viza za višekratni ulazak potpisuje Izjavu o putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete.

5. dokumentacija kojom se dokazuju:

· svrha boravka,

· osigurani smještaj,

· osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u državu boravka,

· sredstvo putovanja i namjera povratka u državu boravka, ili mogućnost ulaska u treću zemlju

6. dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi – uplaćuje se u banci temeljem uplatnice dobivene prilikom podnošenja zahtjeva za vizu

Ako konzularni službenik ocijeni potrebnim može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev.

 

PUTOVANJE MALOLJETNIKA

Zahtjev za maloljetnika podnosi i potpisuje jedan od roditelja (zakonski zastupnik) i prilaže rodni list djeteta.

Ako dijete putuje bez roditelja (zakonskog zastupnika), uz zahtjev se prilaže i ovjerena suglasnost jednog od roditelja koja sadrži: osobne podatke roditelja, svrhu i razdoblje boravka u Hrvatskoj, vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se daje suglasnost te potpis. Ako dijete putuje u pratnji druge odrasle osobe, u suglasnosti se navode i osobni podaci te osobe.

Suglasnost se ovjerava kod javnog bilježnika. Nije potreban prijevod na hrvatski jezik.

U slučaju da skupina djece organizirano putuje, umjesto suglasnosti prilaže se službena potvrda ustanove - organizatora putovanja u kojoj se navode podaci o putovanju i popis djece koja putuju te podaci o osobama u pratnji.

 

SVRHA BORAVKA

Svrha boravka u Hrvatskoj može biti: turistički posjet, poslovni posjet, posjet obitelji/prijateljima, kultura, sport, službeni posjet, zdravstveni razlozi, tranzit i dr.

 

Turistički posjet

Uz osnovnu dokumentaciju (zahtjev, fotografija, putovnica, putno zdravstveno osiguranje, vizna pristojba), svrhu boravka i smještaj dokazuju:

· hotel, hostel, kamp – potvrda o hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu (vaučer), organiziranom turističkom putovanju i dr.

· privatni smještaj – rezervacija smještaja kod privatnog iznajmljivača, uz presliku rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje turističkih usluga (rješenje lokalne uprave)

· korištenje (vlastite) nekretnine – dokaz o posjedovanju nekretnine (vlasnički list/zemljišno-knjižni izvadak), ugovor o najmu nekretnine; poziv/izjava stranog vlasnika

· nautički turizam – potvrda o rezervaciji/uplaćenom vezu u RH, izvadak iz registra brodica, potvrda o uplaćenom čarteru, vezu

· jednodnevni izlet u Hrvatsku (iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine) – potvrda turističke agencije o uplaćenom putovanju; potvrda o iznajmljivanju vozila (Rent a Car) i dr. uz uplaćeno putno zdravstveno osiguranje

 

Akreditirana turistička agencija

Zahtjev podnosi ovlašteni predstavnik agencije, za skupna ili pojedinačna turistička putovanja.

Agencija dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na konkretno putovanje:

 • potvrdu o organiziranom turističkom aranžmanu (vaučer)
 • popis osoba koje putuju (ime, prezime, broj putovnice)
 • podatak o smještaju u Hrvatskoj (adresa, broj telefona)
 • podatak o prijevozu
 • skupno ili pojedinačno putno zdravstveno osiguranje
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi

i za svaku osobu koja putuje:

 • zahtjev za vizu, s vlastoručnim potpisom osobe
 • valjanu putovnicu
 • fotografiju u boji 35 x 45 mm

Veleposlanstvo zadržava pravo da bilo koju osobu iz skupine zatraži dodatnu dokumentaciju ili je pozove na razgovor.

Akreditacija turističkih agencija

Zainteresirane ukrajinske turističke agencije, koje dovode svoje turiste u Republiku Hrvatsku i pri tome žele posredovati u zaprimanju zahtjeva i ishođenju viza isključivo u svrhu turističkog posjeta, zahtjeve za akreditaciju  pri Veleposlanstvu  Republike Hrvatske u Kijevu mogu predati uz prethodni dogovor sa službenikom Veleposlanstva zaduženim za konzularne poslove tijekom cijele godine. Po novom Pravilniku, koji je stupio na snagu 20.01.2018. akreditacija vrijedi 3 godine od izdavanja.

Za akreditaciju treba dostaviti dolje navedenu dokumentaciju u dva jednaka primjerka:

 • zamolbu za akreditaciju;
 • dozvolu za poslovanje na području turističke djelatnosti (odgovarajuća ovjerena preslika, prevedena na hrvatski ili engleski jezik);
 • ugovor s odgovarajućom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj s elementima koji se odnose na kapacitete smještaja (privatnog ili hotelskog);
 • ugovor sa zrakoplovnom tvrtkom ili drugim prijevoznikom kojim se prevoze turisti;
 • ugovor s društvom za osiguranje o sklopljenom skupnom ili pojedinačnom putnom osiguranju za turiste;
 • okvirnu procjenu broja turista (također molimo navesti i broj turista koji su uz Vaše posredovanje posjetili Hrvatsku u 2017. godini);
 • punomoć za ovlaštenog predstavnika turističke agencije koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih, presliku njegove putovnice i osobne iskaznice, te fotografiju u boji, veličine 35x45mm;
 • izvod iz sudskog registra (ne stariji od šest (6) mjeseci), ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda hrvatske pravne osobe s kojom je agencija sklopila ugovor.

NAPOMENA: Akreditacija za prethodnu godinu vrijedi samo do 15. ožujka 

Poslovni posjet

- kao dokaz svrhe boravka potreban je pisani zahtjev pozivatelja (domaćina – pravne osobe, trgovačkog društva, ureda, podružnica) koji mora sadržavati:

· za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka te ime maloljetnog djeteta ako je u pratnji pozvane osobe

· za pravnu osobu, trgovačkog društvo ili organizaciju koja upućuje poziv: puni naziv i adresu te

– ako je zahtjev izdala organizacija, ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala;

– ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana na državnom području države članice, registracijski broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo

 

Privatni posjet (posjet obitelji, prijateljima)

- kad je podnositelj zahtjeva bliski rođak (bračni drug, dijete, roditelj/skrbnik, djed/ baka, unuk) hrvatskog državljana ili državljana Ukrajine koji ima boravak u RH uz dokaz o srodstvu (rodni list/ vjenčani list) potreban je pisani zahtjev pozivatelja koji mora sadržavati:

· za svaku pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka

· za osobu koja upućuje poziv: ime i prezime te adresu

 

- kad je podnositelj zahtjeva prijatelj/daljnji rođak potrebno je jamstveno pismo fizičke osobe [pod-link na obrazac]

Jamac može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren boravak u Hrvatskoj, a koji ostvaruje prihode ili ima sredstva u Hrvatskoj. Uz jamstveno pismo, jamac prilaže i dokaz o stalnom izvoru prihoda (potvrda o plaći, potvrda o mirovini) u posljednja tri mjeseca ili odgovarajući dokaz o posjedovanju sredstava u banci.

Jamac je dužan ovjeriti svoj potpis na jamstvenom pismu kod javnog bilježnika.

Službeni posjet – službeni poziv hrvatskog državnog tijela, nota MVP ili DM/KU (ne mora biti u izvorniku).

Kultura – pisani zahtjev organizatora kulturnog događaja (osim podataka o pozvanoj osobi/ama te svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u izvorniku.

Sport – pisani zahtjev organizacije domaćina sportskog natjecanja (osim podataka o pozvanoj osobi/ama te svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u izvorniku.

Zdravstveni razlozi – službena isprava zdravstvene ustanove kojom se potvrđuje prihvat osobe i pružanje zdravstvene skrbi, dokaz o uplati liječenja ili dokaz o dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja

 

Sudjelovanje u znanstvenim, kulturnim, umjetničkim aktivnostima ili programima; kongresni turizam

 • organizator hrvatska pravna osoba – pisani zahtjev organizacije domaćina (osim podataka o pozvanoj osobi/ama te svrsi i trajanju boravka, zahtjev treba sadržavati OIB pravne osobe pozivatelja ili ime, prezime i funkciju osobe koja potpisuje zahtjev). Zahtjev ne mora biti u izvorniku.
 • organizator iz inozemstva – pisani zahtjev organizatora u kojem se potvrđuje da podnositelj sudjeluje na spomenutim događanjima, potvrda o uplaćenoj kotizaciji, rezervacija smještaja ili druga odgovarajuća dokumentacija. Zahtjev ne mora biti u izvorniku.

 

OSIGURANI SMJEŠTAJ

 • pisani zahtjev, jamstveno ili pozivno pismo
 • rezervacija hotela ili potvrda o rezervaciji smještaja kod privatnog iznajmljivača,
 • dokaz o najmu ili vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj,
 • dokaz o vlasništvu ili najmu brodice, jahte, ili potvrda o uplaćenom/rezerviranom čarteru itd.

 

SREDSTVA ZA UZDRŽAVANJE TIJEKOM BORAVKA U HRVATSKOJ

 • bankovna potvrda, odgovarajuća potvrda o stalnim primanjima podnositelja zahtjeva ili osobe koja ga je dužna zakonski uzdržavati,
 • novčana sredstva u gotovini,
 • sredstva bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr.),
 • ovjerena izjava kojom se treća pravna ili fizička osoba-sponzor obvezuje preuzeti troškove uzdržavanja, uz odgovarajući dokaz o solventnosti

 

SREDSTVO PUTOVANJA I NAMJERA POVRATKA U ZEMLJU BORAVKA

 • povratna putna karta,
 • prometna i vozačka dozvola (ako se putuje osobnim vozilom),
 • potvrda o zaposlenju, školovanju
 • dokaz o vlasništvu nekretnina i dr.

 

VIZA U SVRHU TRANZITA

Potrebno je:

 • zahtjev za vizu, valjana putna isprava, fotografija u boji (35x45 mm),
 • dokaz o sredstvu putovanja,
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • dokumentacija kojom se dokazuje mogućnost ulaska u zemlju konačnog odredišta (npr. viza)

 

VIZNA PRISTOJBA

Naplaćuje se na zahtjev za vizu, u trenutku podnošenja zahtjeva. Vizna se pristojba ne vraća ako je zahtjev za vizu odbijen.

 

DRŽAVLJANI UKRAJINE

Konzularna pristojba na zahtjev za vizu

HRK

EUR

USD

kratkotrajna viza

260,00

35

44

Ukrajinski državljani oslobođeni od plaćanja pristojbe na zahtjev za izdavanje vize:

(a) bliski rođaci (bračni drugovi, djeca, roditelji, djedovi i bake te unuci) hrvatskog državljana ili državljana Ukrajine koji zakonito boravi u Hrvatskoj

(b) članovi službenih izaslanstava koji temeljem službenog poziva sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene

(c) članovi nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, ustavnih i vrhovnih sudova

(d) učenici, studenti, studenti poslijediplomskih studija i učitelji u pratnji koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja

(e) osobe s invalidnošću i, sukladno potrebi, osobe u pratnji

(f) osobe koje putuju iz humanitarnih razloga uključujući žurnu liječničku pomoć i osobe u pratnji, kao i osobe koje putuju na sahranu bliskom rođaku ili u posjet teško bolesnom bliskom rođaku

(g) sudionici međunarodnih sportskih događaja i osobe u pratnji

(h) osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene

(i) sudionici službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji i druga općinska tijela

(j) novinari i članovi tehničkog osoblja koji ih prate u profesionalnom svojstvu

(k) umirovljenici

(l) vozači koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Ukrajini

(m) osoblje u vlakovima, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim linijama koji putuju na državna područja država članica

(n) djeca do 18 godina i uzdržavana djeca do 21 godine

(o) predstavnici vjerskih zajednica

(p) osobe raznih profesija koje sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima i drugim sličnim događanjima

(q) sudionici (do 25 godina ili mlađi) na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima koje organiziraju neprofitne organizacije

(r) predstavnici organizacija civilnoga društva koji putuju u svrhu stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i putovanja u sklopu programa razmjene

(s) sudionici u službenim programima prekogranične suradnje EU, kao što je Europski instrument susjedstva i partnerstva (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI).

 

DRŽAVLJANI MOLDOVE, GRUZIJE, RUSKE FEDERACIJE, ARMENIJE I AZERBAJDŽABA

Konzularna pristojba na zahtjev za vizu

HRK

EUR

USD

kratkotrajna viza

260,00

35

44

 

OSTALI

Konzularna pristojba na zahtjev za vizu

HRK

EUR

USD

kratkotrajna viza

460,00

60

79

Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za vizu oslobođeni su:

 • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina,
 • članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju,
 • djeca do navršenih 12 godina,
 • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
 • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
 • gostujući nastavnici i suradnici na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
 • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. O olakšanom izdavanju jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja,
 • strani istraživači koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
 • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, zahtjev za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

Dopuštenost zahtjeva za izdavanje vize i rok za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje vize

Sukladno t.1 čl. 22 Zakona o strancima zahtjev za izdavanje vize je dopušten ako je podnesen, uz sve potrebne isprave, manje od 3 mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Sukladno čl. 23 Zakona o strancima o zahtjevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Rok se može produžiti do 30, odnosno do 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi.

Ako viza bude odobrena, stranac se obvezuje da će napustiti državno područje Republike Hrvatske prije isteka roka valjanosti vize.

Stranac je obaviješten sam da je viza samo jedan od uvjeta za ulazak na državno područje Republike Hrvatske. Sama činjenica da mi je viza odobrena ne znači da ću imati pravo na odštetu ako ne udovoljim relevantnim odredbama Zakona o strancima („Narodne novine“ br. 130/11) te mi stoga bude odbijen ulazak.

Svi uvjeti za ulazak bit će ponovno provjereni pri ulasku na državno područje Republike Hrvatske.

Ulaganje žalbe na odluku o odbijenoj, poništenoj ili ukinutoj vizi te na odluku o odbijanju produljenja vize

Skladu s člankom 31. Zakona o strancima, protiv odluke o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda  Republike Hrvatske, u roku 15 dana od dana primitka ove odluke sukladno članku 109. Zakona o općem upravnom postupku  („Narodne novine“, br. 47/09).

Žalba se predaje na hrvatskom jeziku i pritom se naplaćuje pristojba u skladu s tar. br. 62 Zakona o upravnim  pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 25/08, 60/08, 21/10, 69/10, 126/11 і 112/12, 115/2016,8/2017): 320,00 HRK (325,39 HRK-a) za europske zemlje. 

Obavijesti o postupku izdavanja viza i hrvatskom viznom sustavu dostupne su i na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (www.mvep.hr Visas).