Ministar financija Maric na sastanku Vijeca za ekonomiju i financije

Dr. sc. Zdravko Maric, ministar financija Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku Vijeca ministara EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN). Dan prije sastanka ECOFIN-a održao se redovni sastanak Euroskupine, medu ostalim i u ukljucivom formatu prilikom cega su ministri raspravljali o reviziji „mape puta“ za dovršetak Bankovne unije, reformi Europskog stabilizacijskog mehanizma i zajednickoj zaštitnoj mjeri za Jedinstveni sanacijski fond. Neposredno prije samog sastanka ECOFIN-a, održao ce se ekonomski i financijski dijalog izmedu EU-a i država zapadnog Balkana i Turske. U zakonodavnom dijelu sastanka usvojen je opci pristup Vijeca EU o Prijedlogu uredbe kojom se donose izmjene u pogledu jacanja administrativne suradnje u podrucju PDV-a. Postignut je dogovor o prijedlogu o sniženim stopama PDV-a za elektronicke publikacije te o prijedlogu o mehanizmu prijenosa porezne obveze s ciljem sprjecavanja prijevara u podrucju PDV-a. Ministri su takoder pozvani na usvajanje opceg pristupa o Paketu za bankarstvo, koji sadrži mjere za smanjenje rizika u bankarskom sektoru, te nadopunjuje post-kriznu regulatornu agendu kako bi se osiguralo da regulatorni okvir adresira preostale rizike financijske stabilnosti. U nezakonodavnom dijelu sastanka, doneseni su Zakljucci Vijeca o detaljnim preispitivanjima u 2018. te o provedbi preporuka za pojedine zemlje u okviru cega ce se ocijeniti napredak po pitanju ispravljanja makroekonomskih neravnoteža kod odredenih država clanica, od kojih tri karakteriziraju prekomjerne makroekonomske neravnoteže, medu kojima je i Hrvatska. Doneseni su Zakljucci Vijeca o Izvješcu o starenju za 2018. prilikom cega su ministri raspravljali o predvidanjima rashoda povezanih sa starenjem stanovništva u državama clanicama.

Priopćenja