Potpisan Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108)

Dana 22. ožujka 2019. godine, na kratkoj ceremoniji priredenoj u tu svrhu i u nazocnosti zamjenice glavnog tajnika Vijeca Europe Battaini-Dragoni, veleposlanik Toma Galli, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijecu Europe je, na temelju punomoci Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, potpisao Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka. Navedeni Protokol otvoren je za potpisivanje državama strankama Konvencije 10. listopada 20018. godine u Strasbourgu te je na ovaj nacin RH postala njegova 27 potpisnica. Protokol ce stupiti na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka tromjesecnog razdoblja od dana kada sve države stranke Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka izraze svoj pristanak biti vezane Protokolom. Istodobno, veleposlanik Toma Galli, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijecu je sa zamjenicom glavnog tajnika potpisao i Zapisnik o potpisivanju navedenog medunarodnopravnog instrumenta (kojim se potvrduje potpisivanje Protokola), pri cemu se jedan primjerak ovog dokumenta predaje RH, a drugi pohranjuje u arhivu Vijeca Europe.

Priopćenja