Javni poziv za pohadanje ucenja hrvatskog jezika

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavljuje javni poziv za pohadanje tecaja hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za ljetni semestar akademske godine 2006./07.

JAVNI POZIV ZA POHA?ANJE TECAJA UCENJA HRVATSKOG JEZIKA Na temelju clanka 7. Pravilnika o naknadi za ucenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (Kl: 011-02/07-03/01, Ur.br: 521-V-07-03) od 24. sijecnja 2007. g, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA objavljuje JAVNI POZIV za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za ljetni semestar akademske godine 2006./07. Ljetni semestar na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu pocinje 26. veljace 2007.g., a u Splitu 05. ožujka 2007. g. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija prema Pravilniku o naknadi za ucenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, preuzima obvezu placanja školarine za ucenje hrvatskog jezika za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan granica Republike Hrvatske. Kandidati su dužni dostaviti sljedecu dokumentaciju: 1. zamolba 2. životopis 3. preslika putovnice 4. pisani dokaz o hrvatskom podrijetlu kandidata - domovnica ili rodni list jednog od roditelja ili jednog od predaka do 4. nasljednog reda (cl. 2 Pravilnika), koji je hrvatskog podrijetla Polaznici tecaja moraju imati policu zdrastvenog osiguranja važecu u Republici Hrvatskoj kao i potvrdu o nekažnjavanju izdanu od države iz koje dolaze kako bi u MUP-u RH prijavili privremeni boravak za trajanje nastave. Polaznici su dužni redovno pohadati nastavu te uz predocenju svjedodžbe o završenom semestru stjecu pravo na pohadanje sljedeceg semestra. Javni poziv stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Zamolbe za pohadanje tecaja zaprimaju se zakljucno sa 18. veljace 2007. g. Zamolbe pristigle do navedenog datuma prosljeduju se na razmatranje Povjerenstvu koje odlucuje o izboru kandidata. Odlukom ministrice izabranim kandidatima utvrduje se pravo na placanje školarine za ucenje hrvatskog jezika. Zamolbe dostavljene izvan navedenog roka nece se razmatrati. Zamolbe kandidata zajedno s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na sljedecu adresu Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo Odjel za hrvatsko useljeništvo Petriceva 5/6 10 000 Zagreb Croatia ili putem elektronske pošte na adresu: hrvatsko.useljenistvo@mvpei.hr Za dodatne informacije molimo obratite se na telefon: (+385 1) 4896-315

Priopćenja