Priopcenje za javnost MVPEI RH

Priopcenje za javnost MVPEI RH Povodom jucerašnjeg dokumenta "Stajalište Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije o preuzimanju jamstava bivše SFRJ za devizne štedne uloge" objavljenog na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske priopcuje sljedece: English: Ministry of Foreign Affairs and European Integration - press release Regarding the yesterday's document Position of the Slovenian Ministry of Foreign Affairs on assuming the guarantees of the ex-SFRY for foreign exchange savings deposits, published on the Slovenian MFA's webpage, the Croatian Ministry of Foreign Affairs and European Integration wishes to state the following:

Priopcenje za javnost MVPEI RH Povodom jucerašnjeg dokumenta "Stajalište Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije o preuzimanju jamstava bivše SFRJ za devizne štedne uloge" objavljenog na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske priopcuje sljedece: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske ocjenjuje neprimjerenim da Republika Slovenija svoje clanstvo u Europskoj uniji koristi kao element uvjetovanja ili pritiska na susjednu državu u postupku njenog pregovaranja za ulazak u Europsku uniju. Uz to Ministarstvo podsjeca da je predmet pregovora izmedu Republike Hrvatske i Europske unije pravna stecevina Europske unije. Pitanje dugovanja Ljubljanske banke prema hrvatskim štedišama pitanje je privatnopravnog odnosa izmedu banke i njenih štediša. Hrvatski štediše položili su svoje devizne štedne uloge u Ljubljansku banku (Glavnu filijalu Zagreb) i s pravom ocekuju da im ta banka isplati njihove štedne uloge, zajedno s pripadajucom kamatom. Ljubljanska banka i Republika Slovenija hrvatskim štedišama pravo na imovinu, njihove štedne uloge, uskracuju više od 12 godina. U taj privatnopravni odnos izmedu banke i štediša, Republika Slovenija se umiješala donošenjem Ustavnog zakona iz 1994. kojim je Ljubljansku banku podijelila na dva dijela. Nova Ljubljanska banka preuzela je svu aktivnu imovinu, i nastavila isplacivati slovenske štediše, a Stara Ljubljanska banka zadržala je, formalno dugove prema ne-slovenskim štedišama, premda bez realnih sredstava. Time je Republika Slovenija, na diskriminirajuci nacin – na etnickoj osnovi, posve protivno svim europskim standardima i vrijednostima - ne-slovenskim štedišama onemogucila naplatu njihovih potraživanja. Uz navedeno, Slovenija je ne-slovenskim štedišama uskratila i mogucnost sudske zaštite u tom pitanju, što je, u nastavku iste neprihvatljive i europskim standardima protivne politicke odluke, potvrdeno i nedavno donesenim "Zakonom o Fondu za nasljedstvo". Tim se zakonom, suprotno standardima uredene gradanske države i vladavini prava, štedišama i dalje onemogucuje ostvarivanje sudske zaštite njihovih prava. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske ocjenjuje neprihvatljivim da Republika Slovenija dugovanje jedne komercijalne banke prema svojim štedišama i dalje nastoji prebaciti na teret svih država sljednica u okviru sukcesije bivše SFRJ, kao da je rijec o dugovanju bivše države, a ne dugovanju jedne komercijalne banke. Jedino je Ljubljanska banka, od svih komercijalnih banaka koje su nastavile uredno poslovati nakon raspada bivše SFRJ, uskratila izvršenje obveza svim vjerovnicima i pri tome je, diskriminirajuci ostale gradane i nacionalne skupine, izvršila svoje obveze iskljucivo prema slovenskim gradanima. Takvim pristupom upravo Republika Slovenija krši preuzete medunarodnopravne obveze iz Ugovora o pitanjima sukcesije (Aneksa G) koji obvezuje države na zaštitu privatne imovine svih gradana i osiguranje pristupa sudovima u svrhe zaštite njihovih prava. Ljubljanska banka nije nikada bankrotirala, te se u doba bivše SFRJ nije nikada aktiviralo jamstvo bivše Federacije i NBJ za devizne štedne uloge, pa tako nije nikada niti nastao dug bivše SFRJ koji bi sada, kako pretendira slovenska strana, imao biti predmetom sukcesije izmedu država sljednica. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske odbacuje navode da Republika Hrvatska na bilo koji nacin ne postupa u skladu s Ugovorom o pitanjima sukcesije. Pregovori vodeni u okviru Banke za medunarodna poravnanja u Baselu (BIS), koji su dogovoreni u okviru Ugovora o pitanjima sukcesije, kako bi se omogucila brza i ucinkovita zaštita pojedinaca i njihovih stecenih prava, nisu zaustavljeni kako se navodi u slovenskom dokumentu, nego su okoncani bez rezultata, jer države sljednice bivše SFRJ, dakle, ne samo Republika Hrvatska i Republika Slovenija, nisu mogle usuglasiti stajališta. BIS je potom 2002. godine izvijestio države sljednice da je njegova posrednicka uloga, kako je utvrdeno u Ugovoru o pitanjima sukcesije, okoncana, što je i konstatirano u pismima visokih dužnosnika BIS-a upucenim državama sljednicama tijekom 2002. godine. Utoliko nije tocna i neprihvatljiva je tvrdnja da Republika Hrvatska ne ispunjava svoje medunarodnopravne obveze. Zbog izbjegavanja povrata duga devizne štednje od strane Ljubljanske banke, pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu vodi se postupak protiv Republike Slovenije, povodom tužbe troje hrvatskih štediša. Sud za ljudska prava u Strasbourgu je utvrdio da je nadležan za rješavanje tog pitanja, odbio je prigovor Republike Slovenije da je rijec o sukcesijskom pitanju o kojem ne bi trebao raspravljati i u tom se postupku ocekuje skoro donošenje presude. Dok traje sudski postupak države se trebaju suzdržati od radnji koje bi na bilo koji nacin mogle utjecati na brzinu i tijek sudenja, i ne miješati se u rad neovisnog medunarodnog pravosudnog tijela. Ivana Crnic Glasnogovornica English: Ministry of Foreign Affairs and European Integration - press release Regarding the yesterday's document Position of the Slovenian Ministry of Foreign Affairs on assuming the guarantees of the ex-SFRY for foreign exchange savings deposits, published on the Slovenian MFA's webpage, the Croatian Ministry of Foreign Affairs and European Integration wishes to state the following: The Croatian Ministry of Foreign Affairs and European Integration deems inappropriate that the Republic of Slovenia should use its EU membership to condition or put pressure on a neighbouring state during its process of EU membership negotiations. Also, the MFAEI wishes to remind that the subject of the negotiations between Croatia and the EU is the acquis communautaire. The issue of Ljubljanska Bank's debt to the Croatian depositors is a matter of the private-legal relations between the bank and its depositors. The Croatian depositors have made their foreign exchange savings deposits to the Ljubljanska Bank (the Zagreb main branch) and rightfully expect to be paid off by the bank, along with the appropriate interest. The Ljubljanska Bank and the Republic of Slovenia have been denying the Croatian depositors their right to property – their savings deposits, for more than 12 years. Slovenia has interfered with those private-legal relations between the bank and its depositors by passing the 1994 Constitutional Act, dividing the Ljubljanska Bank in two. The New Ljubljanska Bank took on all of the active property and continued to pay off the Slovenian depositors, while the Old Ljubljanska Bank formally held on to the debts to the non-Slovenian depositors, but with no real means. In this way, the Republic of Slovenia has in a discriminating manner – ethically, completely contrary to all European standards and values – disabled the non-Slovenian depositors from recovering their debts. Apart from that, the Republic of Slovenia has also denied the non-Slovenian depositors the possibility of court protection in the issue, which is a continuation of the same unacceptable and non-European policy and was recently confirmed by the passing of the Succession Fund Act. The said law, contrary to the standards of a well-ordered society and the rule of law, continues to deny the depositors the realisation of their rights through court protection. The Croatian MFAEI considers unacceptable that Slovenia persists in transferring a debt by a commercial bank to its depositors onto all of the ex-SFRY succession states, as if it were a matter of the ex-country's debt, and not that of a commercial bank. The Ljubljanska Bank is the only one of all of the banks that continued to operate after the break-up of ex-SFRY that has failed to fulfil its obligations to its creditors and has, discriminating other citizens and national groups, fulfilled its obligations only towards the Slovenian citizens. It is precisely through such acts that Slovenia is violating the international-legal obligations assumed through the Succession Issues Agreement (Annex G), binding the states to protect the private property of all citizens and ensure a court protection of their rights. The Ljubljanksa Bank has never gone bankrupt, and during the ex-SFRY, the guarantee of the ex-Federation and the National Bank of Yugoslavia has never been activated, so there was never a debt by the ex-SFRY that would now, as the Slovenian side claims, be a matter of succession between the succession states. The Croatian MFAEI rejects the claim that the Republic of Croatia is not adhering in any way to the Succession Issues Agreement. The negotiations held at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, agreed upon in the Succession Issues Agreements to enable a swift and efficient protection of persons and their acquired rights, have not been stopped, as stated in the Slovenian document, but have come to an end with no results, since the ex-SFRY succession states – and not only Croatia and Slovenia – could not reconcile their positions. BIS informed the succession states in 2002 that its mediating role, as stipulated in the Succession Issues Agreement, has reached its end, which has been confirmed 2002 in the letters by the BIS High officials to the succession states. Therefore, the claim that the Republic of Croatia is not fulfilling its international-legal obligations is inaccurate and unacceptable. Due to the Ljubljanska Bank's refusal to pay off their foreign exchange savings, three of the Croatian depositors have sued the Republic of Slovenia before the European Court for Human Rights in Strasbourg. The Court has determined that the issue is within its competence, rejected Slovenia's objection that it is a matter of succession, and the verdict is expected to be reached soon. While the proceedings are ongoing, the states should refrain from any actions that could affect in any way the speed and the process of the trial, and should not interfere with an international legal body's activities. Ivana Crnic Spokesperson

Priopćenja