Uredba (EU) št. 2016/1191 o javnih listinah

V skladu z Uredbo EU Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov so od 16. februarja 2019 znotraj EU dolocene javne listine in njihove overjene kopije izvzete iz potrditve z apostillom in vseh oblik legalizacije. Citirana Uredba zacne veljati 16. februarja 2019, v skladu z njenim 21. clenom pa Komisija in države clanice poskrbijo, da so informacije v zvezi z vsebino te uredbe na voljo prek ustreznih sredstev, med drugim tudi na spletnih straneh organov držav clanic. Od omenjenega datuma ni vec potrebno legalizirati oziroma z apostillom potrditi listine v pravnem prometu na podrocju EU, ki so zajete z Uredbo o javnih listinah. Hrvaške javne listine, ki so zajete z Uredbo o javnih listinah so naslednje: rojstni list, smrtni list, porocni list, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o partnerski skupnosti, potrdilo o stalnem prebivališcu in/ali zacasnem prebivališcu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo za kandidiranje ali voljenje na volitvah za Evropski parlament ali na lokalnih volitvah v drugi državi clanici. Hkrati se opominja, da ni potrebno prevesti omenjenih listin, razen slednje, v kolikor državljani zaprosijo tudi za izdajo vecjezicnega standardnega obrazca, ki bo služil namesto prevoda, o cemer pa jih bodo obvestili pristojni organi, ki jim bodo te listine tudi izdali. Vec informacij o Uredbi z vecjezicnimi standardnimi obrazci lahko najdete na Evropskem portalu e-pravosodje: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documensts

Press releases