Prva seja Komisije za vprašanje statusa Hrvatov v Republiki Sloveniji

V ponedeljek, 19. februarja 2018 je v Osrednjem državnem uradu za Hrvate izven Republike Hrvaške potekala 1. seja Komisije za vprašanje statusa Hrvatov v Republiki Sloveniji. Kljub temu, da pripadniki hrvaškega naroda že stoletja živijo na podrocju Bele Krajine, slovenskega dela Istre in v Pomurju, Republika Slovenija Hrvatom, ki živijo na njenem podrocju, trenutno ne priznava nobenega statusa. Zato je Osrednji državni urad, z namenom, da se našim rojakom pomaga pri njihovem prizadevanju za definiranje svojega statusa in položaja v Republiki Sloveniji ter da se preucijo številna vprašanja v zvezi z ohranjanjem in razvijanjem njihove hrvaške identitete, ustanovil Komisijo za vprašanje statusa Hrvatov v Republiki Sloveniji. Komisijo sestavljajo predstavniki Hrvatov v Sloveniji in predstavniki hrvaških institucij: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Ministrstvo za znanost in izobraževanje, Ministrstvo za kulturo in Osrednji državni urad. Na svoji prvi seji je Komisija, poleg ostalih vprašanj, obravnavala vprašanje Predloga zakona o uresnicevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki ga je Zveza hrvaških društev v Sloveniji prejela od predsednika Odbora za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bil urgentno poslan sprejetje v parlamentarno proceduro. Za Hrvate v Republiki Sloveniji ima omenjeni Predlog Zakona nekaj pomanjkljivosti, najvecja pa je ta, da jim še naprej ne priznava statusa narodne manjšine ter se jim na ta nacin odreka avtohtonost hrvaškega naroda v omenjenih podrocjih Slovenije, s tem pa niti v bodoce ne bodo imeli pravic, ki jih uživata dve priznani narodni manjšini v Republiki Sloveniji, Madžari in Italijani. Predsednik Komisije, državni sekretar Zvonko Milas je izrazil prepricanje, da bo ustanovitev in delo Komisije prineslo pozitivne premike, da se bodo bolje koordinirale obstojece aktivnosti in osmislile nove ter da se bo izboljšala komunikacija pristojnih hrvaških institucij s Hrvati v Sloveniji. Predstavnika Hrvatov iz Slovenije g. ?anino Kutnjak in g. Marko Mandir sta izrazila svoje zadovoljstvo z ustanovitvijo Komisije, zahvalila sta se za podporo hrvaških institucij ter poudarila pomembnost strokovne pomoci pri reševanju posameznih vprašanj. Vsi clani Komisije so se strinjali, da je potrebno intenzivirati komunikacijo ter se dodatno zavzeti, da bodo v doglednem casu vidni konkretni premiki v položaju in statusu Hrvatov v Republiki Sloveniji. Izvor: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Press releases